Hopp til hovedinnhold

Ny kommunelov – betydning for låneopptak fra 1.januar 2020

Den nye kommuneloven vil stille økte krav både til oss i KBN, og til dere som kunder. Her kan du lese om hva som endrer seg etter nyttår.

29.11.2019 / Nyheter
  • Dokumentasjon rundt lovlige låneformål
  • Vedtak om lånebeløp
  • Vesentlig finansiell risiko

Oppsummering

De fleste kommuner vil kunne forholde seg til følgende når man skal søke om lån i 2020:
- Lånebeløpet må vedtas i budsjettvedtaket
- Henvis til kommunelovens § 14-15 første ledd i vedtaket for å dokumentere formålet med lånet (forutsatt at det kun skal lånes til varige driftsmidler)
- Lån til andre formål enn varige driftsmidler må dokumenteres ihht gjeldende lovparagrafer
- Legg ved bevilgningsoversikt investering jf forskriftens § 5-5
- Et oppdatert finansreglement må ha med vurderinger rundt finansiell risiko

Ny kommunelov slår fast at låneopptak som er i strid med lovens vilkår medfører at en avtale om lån ikke er gyldig. Dette stiller krav til alle finansinstitusjoner om å gjøre nødvendige egne vurderinger rundt lovligheten i et lånopptak.

Et låneopptak kan i ettertid blir erklært for ugyldig fordi långiver forsto eller burde ha forstått at lånet var utenfor rammene av  kommunestyrets vedtak, eller at avtalen innebærer vesentlig finansiell risiko.

Dokumentasjon rundt lovlige låneformål

For å gi långivere mulighet til å kontrollere at kommunen har oppfylt lovens krav, har det blitt lovfestet en dokumentasjonsplikt. I praksis er den viktigste endringen fra dagens dokumentasjonskrav en mer omfattende dokumentasjon av formålet med låneopptaket. Her kan du lese mer om lovlige låneformål. Dette kan dokumenteres gjennom konkrete lånevedtak, spesifisert i låneforespørselen eller i form av bekreftelse fra revisor eller advokat. 

Det er nå også lovfestet at vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp (§ 14-4). Husk derfor å ta med et vedtakspunkt om lånebeløp.

Her kan du lese mer om de nye dokumentasjonskravene fra 01.01.2020.

Lån til investeringer i varige driftsmidler jf. § 14-15 første ledd

For låneforespørsler som bare omfatter finansiering av investeringer i varige driftsmidler som skal eies av kommunen selv må vedtaket om låneopptak angi hvor mye lån som skal tas opp. Det bør i tillegg vedtas særskilt hvor mye som skal lånes opp til videreutlån gjennom startlånsordningen.

Formålet med låneopptaket må fremgå ved henvisning til aktuell hjemmel. En slik angivelse kan enten fremgå av vedtaket eller at forespørselsdokumentene tydelig spesifiserer dette.

Eksempel:

- Furu kommune tar opp 100 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. 

- Furu kommune tar opp 10 millioner kroner i startlån til videreutlån

Som dokumentasjon på at lånetiltaket har hjemmel i bevilgning i investeringsbudsjettet, må bevilgningsoversikten jf. § 5-5 i ny budsjett- og regnskapsforskrift oversendes.

Lån til øvrige låneformål

For låneforespørsler til andre formål enn finansiering av varige driftsmidler som skal eies av kommunen selv er det viktig at det tydelig fremgår av vedtak eller låneforespørsel hvilket formål lånet skal finansiere.  Det er ønskelig at det i vedtaket inkluderer henvisning til aktuell hjemmel.

Eksempelvis dersom låneforespørselen gjelder kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap, må kommunen dokumentere at eiendomsselskapet ikke har a) annen virksomhet enn å eie fast eiendom og å drifte denne, b) vesentlige forpliktelser som gjelder annet enn eiendommen, c) andre ansatte enn daglig leder jf. § 14-15 annet ledd.

Siden oppstillingen i budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 ikke skiller mellom låneformål som kan lånefinansieres og andre investeringsformål, må kommunen synliggjøre hvilken del av aktuell post i oppstillingen som skal lånefinansieres. Dette kan for eksempel gjøres ved å inkludere en ekstra kolonne i oppstillingen som angir beløpet som skal lånefinansieres.

Uavhengig bekreftelse

Som et alternativ til anbefalingene skissert ovenfor, kan kommunen legge frem en uavhengig bekreftelse fra revisor eller advokat på at lånet er tatt opp i henhold til reglene i kommuneloven §§ 14-13 og 14-14.

Lån til Kommunale foretak

Kommunelovens regler om økonomiforvaltning gjelder også for kommunale foretak. Det betyr at dokumentasjonskravene for kommuner også gjelder for kommunale foretak. Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/sec12?is=true&q=#kap12-1-2

Refinansiering

Ny kommunelov innebærer ingen endringer for refinansiering av eksisterende lån. Dagens dokumentasjonskrav videreføres. 

Vesentlig finansiell risiko

Kommunelovens § 14-13 fjerde og femte ledd legger en generell begrensning på hvilke avtaler kommuner kan inngå. Kommuner kan ikke inngå avtaler som innebærer vesentlig finansiell risiko. Forbudet gjelder også låneavtaler.  

Det blir i lovforslaget eksplisitt nevnt at utstrakt bruk av sertifikatlån innebærer en finansiell risiko man ikke kan se bort fra, bl.a.  i lys av at kommunen til enhver tid må kunne dekke sine betalingsforpliktelser. Det vises også til at det ikke alene er kommunens frie skjønn å avgjøre hva som er vesentlig finansiell risiko og långiveren har et selvstendig ansvar for å vurdere finansiell risiko, selv om kommunen har lagt en annen vurdering til grunn.

Les mer om innholdet i begrepet vesentlig finansiell risiko her

For at en långiver skal kunne gjøre tilfredsstillende vurderinger rundt finansiell risiko mener KBN at finansreglement og finansrapporter for kommuner som benytter sertifikatlån eller avdragsfrie lån må være tydelige om bruken av slike lån. Reglement og rapporter bør inneholde:

  • En vurdering av finansiell risiko i utlånsporteføljen og hvordan betalingsforpliktelser ved forfall skal inndekkes
  • Rammer for hvor mye lån som kan forfalle innen 12 mnd, inkl.  bruk av sertifikater  

KBN vil gjøre årlige vurderinger av kundens gjeldsporteføljer med tanke på vesentlig finansiell risiko i porteføljen samlet. Dette gjøres allerede i dag, hvor bl.a. kunder med høy gjeldsgrad ikke får tilbud om lån med sertifikatvilkår. Omfanget og kriterier for denne vurderingen er under utvikling, men vil som i dag fokusere på forfall innenfor 12 mnd. relativt til gjeldsgrad.

Våre vurderinger rundt ny kommunelov finnes her

Presentasjon omkring ny kommunelov på KBN Skolen og kundeseminar finnes her

Er det noe du lurer på, eller trenger du hjelp til utforming av vedtak, ta kontakt med din kundeansvarlige.