Hopp til hovedinnhold

Søk om tilgang til kundeportalen

I kundeportalen kan du få full oversikt over ditt kundeforhold i KBN, dine lån og garantier, og tilgang til relevante lånedokumenter. Du kan også forespørre om nye lån eller endringer i eksisterende lån, og lage tilbudsforespørsler som kan sendes til flere.

OBS! Avtale sendes dere for elektronisk signering. Avtale signeres av signaturberettiget - normalt kommunedirektør eller daglig leder.


Kontaktinformasjon