Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Bilde av Frakkagjerd ungdomsskole i Tysvær kommune

Miljøeffektrapport 2023

Rapporten viser miljøeffekten av KBNs grønne låneprogram. Alle grønne obligasjoner går til å finansiere grønne prosjekter i kommunesektoren.

Foto: HOLON arkitektur

14.03.2024

Sterk grønn vekst og oppdatert rapporteringsmetodikk for miljøeffekt

KBNs miljøeffektrapport 2023 viser en sterk vekst i grønne utlån, og gir detaljert informasjon om prinsipper for miljøeffektrapportering og kartlegging av den grønne porteføljen mot EU-taksonomien.

Milepæl for KBNs grønne utlån

I 2023 passerte KBN 50 milliarder i grønne lån til 474 prosjekter i kommunesektoren, tilsvarende en vekst på 11,1 milliarder kroner. KBN gjorde en grønn benchmarkutstedelse på 500 millioner kanadiske dollar, og hadde ved årsskiftet 38,6 milliarder kroner utestående i grønne obligasjoner i fem ulike valutaer, tilsvarende 8,6 prosent av KBNs totale innlån. Miljøeffektrapporten presenterer prosjektene som finansieres av grønne obligasjoner og deres tilhørende beregnede miljøeffekt, samtidig som den forklarer styringen av KBNs grønne utlånsprogram.

Nordiske utstedere oppdaterer veileder for miljøeffektrapportering

KBNs miljøeffektrapportering er basert på Nordic Public Sector Issuers’ Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, som ble utviklet av en gruppe av nordiske utstedere av grønne obligasjoner, herunder KBN. Posisjonsnotatet gir en praktisk veiledning i miljøeffektrapportering, og oppdateres jevnlig i takt med utviklingen i rapporteringsmetodikk.

Erfaringsdeling på dette området har vist seg å være nyttig for å etablere felles rapporteringsprinsipper, og det antas at en samlet nordisk holdning til disse problemstillingene også vil være fordelaktig for andre utstedere. 2024-versjonen er den fjerde utgaven av dokumentet og inneholder nye anbefalinger som gjenspeiler utviklingen i markedet.

De viktigste endringene i oppdateringen fra 2024 er blant annet nye anbefalinger for rapportering av eldre prosjekter og veiledning for emner som allokeringsperiode, ESG strategi og risikostyring. En fullstendig kartlegging av KBNs etterlevelse av rapporteringsprinsippene presenteres i miljøeffektrapporten. 

Se veileder for miljøeffektrapportering (Engelsk, PDF 6MB)

Viderefører arbeidet med EU-taksonomien

I 2023 startet KBN et pilotprosjekt med Sandefjord kommune, med mål om å finansiere byggingen av en skole i tråd med EU-taksonomien. KBN ønsker å inspirere både kommunesektoren og privat sektor til å øke sine grønne ambisjoner, og utstede en grønn obligasjon etter EUs standard dersom etterspørselen etter taksonomilån blir tilstrekkelig.

KBN har igjen gjennomført en kartlegging av vår grønne prosjektportefølje mot kriteriene for vesentlig bidrag og kriteriene for ingen vesentlig skade i EU-taksonomien, som inkluderer den delegerte rettsakten med de siste fire miljømålene fra november 2023. Et sammendrag av funnene finnes i rapporten, mens hele kartleggingen er tilgjengelig for nedlastning i Excel-format.

For at et grønt prosjekt kan anses å være i tråd med taksonomien må prosjektet også oppfylle minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold (Minimum Safeguards, MS). KBNs første kartlegging av disse indikerer at Norge, herunder kommunene og fylkeskommunene, generelt overholder sine menneskerettighetsforpliktelser og kommer godt ut i eksterne rangeringer, noe som indikerer en generell overholdelse av minstekravene.

Kontakt oss