Hopp til hovedinnhold

Vårt bærekraftsarbeid

Vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling og langsiktig verdiskaping. Vi stiller krav og stiller opp.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene er tett sammenkoblet og må nås samlet.

Ulike virksomheter har imidlertid ulike forutsetninger for å kunne bidra til oppnåelse av de ulike målene. KBN har gjennom en workshop med alle ansatte valgt ut syv bærekraftsmål som vi mener vi har størst mulighet til å bidra positivt til.

For 2020 har vi valgt aktiviteter for vårt bærekraftsarbeid som skal bidra til å nå ett eller flere delmål under de identifiserte bærekraftsmålene, se årsrapport.

I tillegg har vi gjennomført en kartlegging av vår grønne utlånsportefølje for å identifisere koblingen mellom vår finansiering av grønne utlån mot bærekraftsmålene, se miljøeffektrapport

Mer om vårt arbeid med bærekraftsmålene.

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med en rekke organisasjoner og nettverk for å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

Sammen har vi utviklet et klimarisikoverktøy for kommunesektoren.
Test din kommunes klimarisiko

Som medlem av Skift er vi en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.
Om Skift

Vi jobber sammen om lokalt klimaarbeid, og deler ut prisen for årets lokale klimatiltak.
Årets vinnere

Vi samarbeider om å formidle kunnskap om lokal klimarisiko, og har gitt ut heftet Klimarisiko – Hva kan du gjøre i din kommune?
Les heftet (pdf)

Flere samarbeidspartnere

Vi reduserer eget karbonavtrykk

KBN har et mål om minst 50 prosent kutt i våre klimagassutslipp innen 2030 (sammenlignet med 2019).

image54p9l.png

Som miljøfyrtårnbedrift arbeider vi for et godt arbeidsmiljø med arbeidsglede, motivasjon og lavest mulig sykefravær.
Mer om vår sertifisering


Interessentdialog

Vårt arbeid med bærekraft er basert på en utvidet interessentdialog med aktører som enten vesentlig berøres av KBNs virksomhet, eller som selv kan påvirke virksomheten på en vesentlig måte. Dette inkluderer kunder, medarbeidere, eier, styret, myndigheter, investorer og samfunnet for øvrig. Vi kartlegger løpende eventuelle nye signaler og forventninger fra eier, endringer i nasjonale og internasjonale standarder som påvirker beste praksis, utviklingen av normer og holdninger av betydning for bankens interessenter med mål om å være i front innenfor de prioriterte områder for bærekraft.

Vi oppdaterte vår vesentlighetsanalyse i 2019.

Bærekraftsrapportering

Vi følger retningslinjene til Global Reporting Initiative (GRI) for rapportering av bankens arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. 

Vi rapporterer på arbeidet med bærekraft i vår årsrapport.

Retningslinjer for bærekraft

Vi stiller krav om bærekraftig atferd til oss selv, våre leverandører og våre kunder, og vi legger listen litt høyere hvert år.

Vi stiller opp for våre kunder, blant annet gjennom kunnskapsdeling, digitale løsninger og bærekraftige produkter.

Overordnede retningslinjer for bærekraft

Kontakt oss