Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Personvern

Kommunalbanken er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen.

1. Grunnlag

Kommunalbanken (org.nummer: 981203267) er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved sin behandling av personopplysninger.

Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson. Herunder for eksempel adresse, fødsels- og personnummer, e-postadresse, bilder, spesifiserte adferdsmønstre og særlige kategorier av personopplysninger.

Kommunalbanken som behandlingsansvarlig vil nedenfor gi en generell informasjon om behandling av personopplysninger.

2. Behandlingens formål

Formålet med Kommunalbanken sin behandling av personopplysninger er i hovedsak kundeadministrasjon. Vi vil registrere opplysninger ved avtaleinngåelsen, løpende registrere opplysninger om kunde og signaturberettigede og andre personer med tilknytning til kunden.

Kommunalbanken vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller kunden har samtykket til slik behandling.

Utover dette behandles personopplysninger til følgende formål:

  • Kundeoppfølging og markedsføring
  • Risikoklassifisering av kunder og låneporteføljer
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
  • Liste over besøkende
  • Fysisk sikring; kamera ved gateplan og i bankens lokaler
  • Behandling av søknader til stillinger i banken 

3. Personopplysninger som behandles av Kommunalbanken

Personopplysninger, jf. punkt 2, som Kommunalbanken registrerer for å administrere avtaleforholdet vil i hovedsak mottas direkte fra kunden. Denne type personopplysninger er kontaktinformasjon, fødselsnummer og kopi av legitimasjon. Ved innsamling av opplysninger fra tredjeparter (for eksempel fra andre banker/finansforetak eller kredittopplysningsforetak) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til den informasjon varselet skal inneholde.

Dersom Kommunalbanken ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av kundeforholdet, vil Kommunalbanken først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).

Kommunalbanken vil også for en periode lagre personopplysninger til tross for at Kommunalbanken har avslått å inngå avtale med kunden. Hensikten er å kunne underrette vedkommende eller kunden om avslaget, og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet.

4. Risikoklassifisering av kunder

Kommunalbanken vil etter regler i finansforetaksloven og for å kunne gjennomføre vår avtale med kunden behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering av avtalen.

5. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger - Hvitvaskingsmeldinger

Kommunalbanken vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil kunne bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter.

Kommunalbanken vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Kommunalbanken er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Kunden har etter personopplysningsloven §16 b og f ikke innsyn i de opplysninger Kommunalbanken har registrert for disse ovennevnte formål.

6. Kundeoppfølging og markedsføring

Kommunalbanken sender ut nyhetsbrev jevnlig. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet, er privatperson, en journalist eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

7. Liste over besøkende

Besøkende i Kommunalbankens lokaler registreres. Her registreres ditt navn, telefonnummer og hvilken virksomhet du representerer. Formålet er å ha oversikt over hvem som befinner seg i lokalene til enhver tid, både av sikkerhetsmessige hensyn og i tilfelle evakuering. Listen oppbevares maks 2 uker etter besøket.

8. Kamera i porttelefon og ved inngangsdøren

Ved inngangspartiet på gateplan hos Kommunalbanken er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sann tid og har ikke opptaksmulighet. For øvrig kamera med opptak i bankens lokaler som slettes etter 3 uker. Kameraet er satt opp av sikkerhetsmessige hensyn.

9. Søkere til stillinger i Kommunalbanken

Kommunalbanken vil både ved både stillingsutlysninger og andre stillingsforespørsler kunne motta og lagre personopplysninger. Vi har en berettiget interesse i å lagre disse opplysningene om deg i forbindelse med din søknad.

Kommunalbanken vil slette opplysninger om søkere etter at prosessen er avsluttet, med mindre annet er avtalt mellom søker og Kommunalbanken.

10. Bruk av databehandlere

Kommunalbanken bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger. Dersom du ønsker Informasjon om våre databehandlere kan dette fås ved å kontakte Compliance avdelingen pr. e-post:Compliance@kommunalbanken.no merk overskriften «forespørsel om databehandlere».

11. Bruk av cookies

Kommunalbanken benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå og samtykke i lagring av informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å tillate informasjonskapsler på din pc, kan dette slås av i nettleseren din.

Ytterligere informasjon om Kommunalbankens bruk av informasjonskapsler finner du til enhver tid oppdatert på vår nettside, se Generelle vilkår og cookies på www.kommunalbanken.no.

12. Rett til innsyn, retting og sletting

Man kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Kommunalbanken kreve innsyn i registrerte personopplysninger om seg selv, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om Kommunalbanken sin behandling av opplysningene.

Kommunalbanken vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger. Ved spørsmål om innsyn og/ eller sletting må gyldig legitimasjon fremlegges. Eventuelle forespørsler rettes Compliance ved mail Compliance@kommunalbanken.no merk overskrift med «Forespørselpersonopplysninger». 

13. Utlevering

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

14. Klager

Dersom du har spørsmål om Kommunalbankens behandling av personopplysninger om deg vises til punktet over «Rett til innsyn, retting og sletting». Dersom du skulle ha en klage på Kommunalbankens behandling av personopplysninger om deg, kan de rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

15. Endringer 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her må oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.