Hopp til hovedinnhold

Alternativ til referanserente under utvikling

Det grunn til å tro at Nibor i løpet av noen år blir faset ut som referanserente og erstattet. Les mer om alternativene her.

19.12.2019 / Nyheter

Det grunn til å tro at Nibor i løpet av noen år vil bli erstattet med en reformert Nowa (Norwegian Over-night Weighted Average). Dette vil medføre nye renteprodukter som erstatter dagens Nibor-baserte produkter. Det vil også bety endringer i låneavtaler og derivatavtaler.

Den flytende rentefastsettelsen vil gå fra en rente som settes med tre eller seks måneders løpetid til en rente som settes hver dag. Dette gir praktiske problemstillinger i både rentefastsettelse og forutsigbarhet. Det vil bli utviklet nye standarder for håndteringen av dette, og hvordan en skal kunne bruke derivater for å få fast rente.

KBN følger utviklingen tett, og vil informere om den videre utviklingen. I forbindelse med en kommende revidering av generelle lånevilkår, vil det bli tatt inn en ny klausul om hva som skal gjøres når/dersom Nibor ikke lenger kan bruke som referanserente.

Bakgrunn

Ibor-renter (Libor, Nibor, Euribor, Stibor osv.) brukes i veldig mange sammenhenger, både som referanse med et påslag for risiko i banklån, obligasjonslån, derivater og en rekke andre kontrakter. Ibor er perioderenter med korte løpetider. De mest brukte løpetidene er 1, 3 og 6 mnd, hvor med 3 mnd som den klart mest brukte.

I kjølvannet av finanskrisen ble det avdekket at enkelte finansinstitusjoner hadde manipulert Libor-rentene til sin fordel. Dette resulterte i rettsforfølgelse, enorme bøter for de involverte finansinstitusjonene og et ønske om å reformere referanserentene slik at de skulle være mer robuste overfor manipulasjon. IOSCO (International Organization of Securities Commissions) presenterte i juli 2013 et sett med egenskaper for en robust referanserente1. Ibor-rentene oppfylte ikke alle disse egenskapene, dermed startet arbeidet med å utarbeide alternative referanserenter til Ibor-rentene.

I januar 2018 kom EU med en referanserente forordning  (BMR, Bench mark regulation) som krever at det skal være en alternativ løsning på plass i tilfelle dagens referanserenter, Ibor, faller bort. I Euro-området og Skandinavia har man parallelt med utarbeidelsen av alternative referanserenter også jobbet med å reformere Ibor-rentene slik at de tilfredsstiller BMR-kravene og IOSCOs prinsipper. Britiske myndigheter har på sin side kommet med signaler som peker i retning av at de ønsker å fase ut Libor-rentene, og erstatte dem med de nye alternative referanserentene.

Alternativene

Så langt har det blitt etablert alternative referanserenter for USD, EUR, GBP, JPY og CHF. Noen er helt nye konstruksjoner og noen har til dels lang historikk, men felles for dem er at de er 1 dags over natten-renter.

For norske kroner har det blitt besluttet å bruke en reformert Nowa- (Norwegian Over-night Weighted Average) rente som alternativ referanserente hvilket også er en 1 dags over natten-rente2. Så hvis Ibor-rentene, eksempelvis Nibor 3mnd, skulle falle bort vil de bli erstattet av 1 dags over natten-rente, i dette tilfellet Nowa.

Praktiske implikasjoner ved 1 dags-renter

Renten vil fremdeles betales periodevis slik som i dag, f.eks hver tredje måned. I motsetning til dagens system med 3 mnd Nibor hvor man får vite hva renten for perioden er ved begynnelsen av perioden, og følgelig vet man da hva man skal betale ved periodens slutt. Ved 1 dags-renter vil man ikke vite hva den totale renten eller beløpet blir før ved periodens slutt.

En løsning på dette er at man forskyver perioden for renteobservasjoner noen dager slik at man f.eks tar rentene fra 5 dager før perioden starter, og til 5 dager før perioden slutter og beregner et snitt av disse som så gir grunnlag for rentebeløpet man skal betale. Dette kan enten gjøres som et rent snitt, eller ved at man har en daglig rentesrenteberegning som ender opp i et totalt rentebeløp for perioden.

Risikoer knyttet til endring av referanserenter

Om man i dag har en eksponering mot Nibor-renter vil det medføre en del risiko ved en overgang til alternativ referanserente/ Nowa:

  • IT og systemrisiko: Nye beregningsmetoder for renter kan bety at man må gjøre tilpasninger til IT og regnskapssystemer.
  • Økonomisk/finansiell risiko: Regnskapsmessige konsekvenser. Endring av referanserente kan bety endrede kostnader eller inntekter.
  • Kompetanserisiko: Har man nødvendig kompetanse for å bruke eventuelle nye produkter?
  • Juridisk risiko: Eventuelle juridiske konsekvenser ved endring av referanserente.

Hva kan man gjøre?

Man kan redusere risikoen ved å redusere eksponering mot referanserenter. Som låntaker betyr det å ikke velge låneprodukter med Nibor som referanse, men i stedet velge låneprodukter med fast rente eller PT-rente. 

Hva skjer videre?

Norges Bank intensiverer nå arbeidet med å etablere Nowa som alternativ referanserente, og flere arbeidsgrupper er nedsatt for å jobbe med de praktiske og juridiske sidene. KBN er med i disse arbeidsgruppene.

Rent praktisk er det grunn til å tro at det vil skje en gradvis endring. I en periode er det sannsynlig at både Nibor og Nowa vil eksistere parallelt, og kundene vil kunne velge enten tilknytning til Nowa eller Nibor som rentefastsettelse. På et eller annet tidspunkt vil trolig Nibor ikke lenger være tilstrekkelig. Klausuler i låneavtalen vil da regulere hvordan en endring vil skje med tanke på rentefastsettelser og regulering av marginer.

Vil du vite mer?

https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/nowa/

Kilder:

(1) https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf

(2) https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/arbeidsgruppe-arr/