Hopp til hovedinnhold

Betydelige etterslep i VA-infrastruktur i norske kommuner

KBN oppfordrer norske kommuner til å prioritere vedlikeholdsetterslepet i dag. Mange av investeringene i vann- og avløpsstrukturen kan finansieres med våre grønne lån.

01.12.2020 / Nyheter

Vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpssektoren i norske kommuner anslås til over 300 milliarder kroner. Behovet for å investere i vann- og avløpsinfrastruktur fortsetter vokse. Ferske tall fra Norsk Vann viser at det vil koste svimlende 320 milliarder kroner over de neste 20 årene å oppgradere infrastrukturen til et forsvarlig nivå.

KBN tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer som løser framtidens klima- og miljøutfordringer. Mange av investeringene i vann- og avløpsstrukturen kan finansieres med grønne lån, noe som bidrar til å redusere kapitalkostnaden ved investeringene. Din kommune kan finansiere alt fra separering av spillvann og overvann til nye, energieffektive rense- eller behandlingsanlegg med grønne lån. Du finner kriteriene her. I dag finansierer KBN klimavennlige vann- og avløpsinvesteringer for 3,7 milliarder kroner. Vi ønsker også å tilby mer rimelig finansiering til framtidens vann- og avløpsinvesteringer.

Kommunene gjør allerede store investeringer i vann- og avløpsinfrastruktur. Ifølge KOSTRA-tallene brukte kommunene til sammen 13,8 milliarder kroner på slike investeringer i 2019. Men dette er på langt nær nok: RIF rapporterer at det vil ta 150 år før alle ledninger skiftet dersom dagens utskiftningstempo for vannledninger og avløpsrør fortsetter. Jo lengre tid vi venter med å gjennomføre vedlikehold, jo større operasjoner vil det kreve og prislappen kan bli desto høyere. Dette kan bety økte gebyrer for innbyggerne.

Et velfungerende vann- og avløpssystem har en samfunnskritisk funksjon, og utdaterte ledningsnett kan ha alvorlige konsekvenser for både naturen og helsa vår. Kloakk og annen forurensning kan trenge seg inn i vannet vårt gjennom sprekker i rør, og risikoen for sprekker øker jo eldre rørene blir. Dermed øker risikoen for sykdomsutbrudd. Presset på infrastrukturen øker ytterligere med befolkningsvekst, mer ekstremnedbør og et varmere klima.

Lurer du på hvordan din kommune kan komme i gang med arbeidet? En start kan være å lage langsiktige planer og øke utskiftningstempoet for ledningene. Ta kontakt med oss, og så kan vi se på en finansieringsplan sammen. 

Les mer om KBNs grønne lån

Klikk her for å se KBNs kriteriesett for grønne lån

Visste du at?

Det kommunale vannledningsnettet er 48 000 km (1,2 ganger jordens omkrets i areal)?
Gjennomsnittsalderen for de kommunale ledningene er 32 år?
Vi har til sammen 55 300 km med kommunale avløpsledninger i Norge, hvorav 30 000 km spillvann, 17 900 km overvannsledninger og 7 400 km fellessystem.

Kontakt oss