Hopp til hovedinnhold

Krisekutt fra Norges Bank og tiltakspakke fra regjeringen

Norges Bank kuttet i dag renten med 0,5 prosentpoeng. De tilfører pengemarkedet likviditet og foreslår å senke bankenes kapitalkrav. KBNs pt-rente vil bli satt ned, men nivået er usikkert og avklares neste uke.

13.03.2020 / Redaktør: Tom Pehrsen, senior porteføljeforvalter / Nyheter

Rentekutt på 0,5 prosentpoeng i styringsrenten

Norges Bank nedjusterte prognoser for norsk økonomi i forbindelse med det ekstraordinære rentemøtet, men sier at usikkerheten er svært stor. Norges Bank legger stor vekt på at det er kombinasjonen av korona og oljeprisfall som nå rammer norsk økonomi bredt. En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for flere langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting. Regjeringen har også annonsert en krisepakke til norsk næringsliv og det kan også komme ytterligere tiltak.

Likviditet til bankene

De siste ukene har det vært betydelig uro i finansmarkedene. Risikopåslagene i det norske pengemarkedet har steget markert. For å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene, tilbyr Norges Bank ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge det er nødvendig. Det gis full tildeling i F-lånene, til en rente som tilsvarer den gjeldende styringsrenten.

Fallende NIBOR-renter, men økte påslag over styringsrenten.

Nibor 3 mnd ble i dag satt til 1,7 prosent og dermed et påslag på 70 basispunkter over styringsrenten. Dette er svært høyt, og vi ser likhetstrekk mot differansene som oppsto under finanskrisen i 2008. Vi antar at differansen nå skyldes generell usikkerhet i markedet. Pengemarkedsrentene bør falle i og med at Norges Bank har tilført ekstraordinære F-lån.

Pt-renten skal ned, men usikkert hvor mye

KBNs pt-rente skal reduseres i tråd med reduksjon i pengemarkedsrentene, basert på rentekutt fra Norges Bank. Vi avventer imidlertid hvilket nivå NIBOR-renten vil stabilisere seg på før vi gjennomfører en reduksjon. Vi vil annonsere en ny rente i løpet av uke 12, og gjennomfører deretter en rask reduksjon.

Råd om at motsyklisk kapitalbuffer reduseres til 1 prosent

Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om at kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene reduseres fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd. I følge beregninger fra Finans Norge vil det kunne gi en økt utlånskapasitet i bankene på mellom 500 og 600 milliarder kroner. Norske banker er solide og har bygd opp mye kapital de siste årene. Reduksjonen av motsyklisk kapitalbuffer var viktig for å hindre at bankene måtte øke sin kapitaldekning når bankens kunder får problemer, og at bankene ikke da ville stramme inn på sin utlånspraksis. Ser en til våre naboland Sverige og Danmark, så har de fjernet helt det motsykliske bufferkravet. Tanken var at bufferkravet skulle bremse utlånsveksten i gode tider, og at det så skulle reduseres og fjernes i nedgangsperioder.

Utviklingen i rentemarkedet

Norske myndighetene har kommet med meget kraftige tiltak. Dette bør lette situasjonen for låntagere generelt, og bidra til å holde de økonomiske hjulene i gang fremover.

Rentemarkedet er fortsatt veldig usikkert spesielt når det gjelder fastrentelån, men om vi legger tidligere kriser til grunn er det å forvente at fra neste uke vil markedene kunne komme i gang igjen, men selvfølgelig på helt andre nivåer enn vi har sett den siste tiden.

Fastrenter i KBN

Markedsrentene er preget av stor volatilitet, nivåene endrer seg hele tiden. Vi kan derfor ikke nå indikere faktiske nivåer på KBNs ulike fastrenter.

Ta kontakt med din kundeansvarlige for å få indikative prisnivåer.

Videre effekt på markedet og på økonomien

De samlede tiltak fra Norges Bank, Finanstilsynet og regjeringen vil mest sannsynlig roe markedene, og sikre at det er nok likviditet i banksystemet til å sikre at rentene til bedriftskundene ikke stiger vesentlig fra dagens nivå. Norges Bank anslår i forbindelse med rentemøte i dag at boliglånsrenten kan falle fra dagens nivå på rundt 3 prosent til nær 2 prosent om ett til to års tid. Hvor raskt og stort rentekutt boliglånskunder og andre lånekunder vil få bli en vurdering fra hver enkelt bank. Det viktigste er at summen av grepene fra Norges Bank skal hindre at rentene i interbankmarkedet stiger, og at bankene nå får rom til å hjelpe sine bedriftskunder. Oslo Børs stiger etter at Sentralbanken i USA gjorde kraftfulle tiltak i går, og etter at Norges Bank viste handlekraft i dag.

Effekten på økonomien er mer usikker, og vil avhenge både av hvor raskt en får kontroll på smitten, og hvor lenge oljeprisen vil ligge lavt. Vi tror det vil ta tid før vi ser den fulle effekten av krisen, og at det kan bli behov for ytterligere rentekutt, lavere bufferkrav og at regjeringen finner flere tiltak for å hjelpe særlig de bedrifter som er rammet.

Norsk renteswap 5 og 10 år siste 5 år

Klikk her for å se bildet i et større format

Norsk renteswap 5 og 10 år siste 6 mnd

Klikk her for å se bildet i et større format

3 mnd fwd renter 5 år frem

Klikk her for å se bildet i et større format