Hopp til hovedinnhold

Regjeringen foreslår 750 mill kr. i økt egenkapital i KBN

Det vil gjøre KBN i stand til å refinansiere en betydelig del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren.

30.03.2020 / Nyheter

Regjeringen legger fram for Stortinget tirsdag 31.mars 2020 et forslag til kapitaløkning på 750 mill kr.

Bakgrunnen er situasjonen i kapitalmarkedene som i uke 11 gradvis mer alvorlig. For KBN var det tydelig at flere markedsaktører forventet at KBN skulle tre inn og bidra til at kapitalmarkedet skulle fungere igjen. KBN ble kontaktet av flere offentlige aktører som ønsket innsikt i vår situasjon, og hvordan vi oppfattet at kapitalmarkedet fungerte. Det er vår oppfatning at det på tvers av regjeringsapparatet har vært en forståelse for at KBN kunne være et virkemiddel for å sikre finansiering av kommunene og bidra til at kapitalmarkedet vil fungere igjen. Dette som et supplement til andre virkemidler, for eksempel i Norges Bank. Vi er kjent med at også KS spilte inn muligheten for å øke egenkapitalen i KBN for å øke utlånskapasiteten.  

Regjeringen skriver følgende:

Kap. 2427 (Nytt) Kommunalbanken AS Post 90 (Ny) Aksjekapital Koronavirusutbruddet har skapt stor uro i kapitalmarkedene, der behov for økt likviditet har ført til salg av lett omsettelige verdipapirer. Norske kommuner finansierer seg i betydelig grad i verdipapirmarkedene. Denne gjelden må refinansieres når verdipapirene forfaller. Enkelte kommuner har slitt med å få refinansiert sine lån, og dette bidrar til ytterligere stress i markedet. Frem til og med juni 2020 forfaller verdipapirer utstedt av kommunene på om lag 37 mrd. kroner. Noen kommuner har selv valgt å finansiere seg kortsiktig for å kunne oppnå lavere rente, vel vitende om risikoen det gir for manglende eller vanskelig refinansiering og høyere rente ved forfall.

For å legge til rette for at markedene fungerer best mulig, og for å unngå at kommunenes refinansiering av verdipapirer med kort løpetid bidrar til å forsterke stresset i markedene, foreslås det å øke egenkapitalen i Kommunalbanken med 750 mill. kroner. Bevilgningen på posten foreslås derfor økt med 750 mill. kroner. Det vil gjøre Kommunalbanken i stand til å refinansiere en betydelig del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren. Det forventes at Kommunalbanken over tid tilpasser seg med sikte på at dette er en midlertidig oppkapitalisering.

Regjeringens forslag må sees i sammenheng med den betydning som kommuner og fylkeskommuner har i kapitalmarkedet og da spesielt i sertifikatmarkedet. Det er i alles interesse at kapitalmarkedet fungerer, og sammen med bl.a. tiltak fra Norges Bank synes dette markedet nå å være mer i balanse. Det kan tenkes at det blir vurdert reguleringer for å begrense denne risikoen, slik kan man da unngå at en slik situasjon oppstår på nytt.