Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Budsjettrenter og selvkostrenter 2023 – 2026

Med bakgrunn i stigende markedsrenter forventes nå en NIBOR 3mnd i snitt å ligge over 4 prosent i 2023.

02.09.2022 / Nyheter

Rentemarkedet er nå preget av stor usikkerhet om hvor høyt sentralbankene vil sette rentene. Det som er sagt fra flere er at de vil øke rentene til inflasjonen viser tegn på å komme ned til rundt 2,5 prosent. Særlig den amerikanske sentralbanken har vektlagt at de vil gjøre det uansett hva som skulle skje med realøkonomien, altså at de vil ikke bry seg om resesjon og økt arbeidsledighet.

Reaksjonen i rentemarkedet er forventet med invertert rentekurve. Invertert kurve betyr at lengre løpetider vil ha rentenivå som er lavere enn kortere løpetider. I Norge betyr det at markedet forventer at 3 mnd Nibor når høyeste nivå i juni 2023, og da med en rente rundt 4,10 prosent, for deretter å falle ned slik at 3 mnd nibor med start om 5 år ligger på 3,20 prosent.

Se graf under fra KBN Finans som viser 3 mnd Nibor med fremtidig start.

Budsjettrenter for perioden 2023-2026 er som vist i tabellen under:

Som det fremgår av tabellen ligger markedsrentene nesten 0,50 prosentpoeng høyere enn hva Norges Bank forventet i junimøte, men Norges Bank forventning er justert med renteoppgangen og talen som sentralbanksjefen holdt i august. Norges Bank legger ikke frem nye prognosetall på de såkalte mellommøtene, som augustmøte var, derfor blir det nå kun et anslag på hva sentralbanken mener renten skal ligge.

Uansett var sentralbanksjefen klar i sin tale på at en normal styringsrente bør være rundt 2 prosent, og at det nå er behov for en klart høyere rente. 3,25 prosent er høyere enn sentralbanken predikert i juni, men om det er en klart høyere rente vil tiden vise. Norges Bank har nytt rentemøte 22. september. Da presenteres også ny pengepolitisk rapport med nye renteprognoser.

Oppdatering selvkostrente

Rentenivået har økt kraftig de siste 3 ukene, derfor kommer vi med en oppdatert selvkostrente også. I tillegg vil vi vise hvordan selvkostområde vil få en utfordring om formen på rentekurven, invertert, blir liggende slik en stund.

Grafen under viser fremtidsrentene for 3 mnd Nibor og 5 år renteswap. Som det fremgår av grafen vil 5 år swapen, som danner grunnlaget for inntekter i selvkostområde, ligge under forventet 3 mnd Nibor som er generell lånekostnad. Skulle rentebanen predikere riktig denne gangen vil selvkostområdet kunne gå med underskudd. Vanligvis er rentekurven positiv, det vil si 5 år ligger høyere enn 3 mnd, og derfor vil inntektene fra selvkostområdet ligge høyere enn den reelle finansieringen for de som benytter flytende finansiering i selvkostområdet.

Om en skulle ønske å sikre seg mot risikoen som ligger innbakt i selvkostforskriften, så har vi et låneprodukt som vil nøytralisere denne risikoen, dette produktet heter VAR-lån, ta gjerne kontakt for en gjennomgang av dette produktet.

Oppdatert selvkostrente kan leses ut av tabellen under. Her har vi tatt med oppdatering gjort også i august for å vise hvor kraftig rentemarkedet har repriset ny informasjon fra sentralbankene om at de vil bekjempe inflasjonen med, som den norske sentralbanksjefen uttalte: behov for klart høyere renter.