Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

EUs taksonomi

EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter er en del av EUs grønne giv. EUs grønne giv er en omfattende strategi som skal gjøre EU klimanøytralt innen 2050.

I denne artikkelen kan du lese om taksonomien og hvordan den vil påvirke kommunale aktiviteter og investeringer.

Hva er EU-taksonomien?

Må ikke gjøre vesentlig skade

En av de viktigste kjennetegnene ved taksonomien er det helhetlige perspektivet på bærekraft. I tillegg til å bidra positivt til en av de seks miljømålene må man nemlig bevise at man ikke gjør vesentlig skade på noen av de øvrige fem målene.

I tillegg må et minimum av krav til sosiale forhold være oppfylt, disse er sentrale ILO-konvensjoner, FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter.

Gjelder EU-taksonomien i Norge?

Taksonomien er først og fremst et «leksikon» over kriterier som må være innfridd for at en aktivitet skal kunne regnes som bærekraftig. Dette leksikonet, samt andre bestemmelser, er allerede inkorporert i norsk rett gjennom EØS-avtalen i en ny lov om bærekraftig finans.

I tillegg vil de nye reglene innebære at enkelte store foretak må inkludere informasjon i sin selskapsrapportering om hvor stor andel av virksomhetens aktiviteter som er tilknyttet aktiviteter som er bærekraftige etter taksonomien.

Finansforetak som driver porteføljeforvaltning og finansrådgivere pålegges også gjennom relaterte rettsakter å opplyse kunder om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i risikovurderinger og investeringsrådgivning, og om eventuelle negative virkninger av investeringsbeslutningene.

Hva betyr EU-taksonomien for kommunale investeringer?

Mange lurer på hvordan kommunal og fylkeskommunal sektor vil merke at taksonomien innføres. Det finnes ingen fasit på nåværende tidspunkt, men det kan tenkes at disse områdene vil bli berørt:

KBN og EU-taksonomien

KBN tilbyr rabatterte, grønne lån til klimariktige investeringer i kommunal sektor. Hvert år utgir vi en rapport hvor vi beskriver prosjektene som har fått tilsagn om grønt lån, og beregner miljøeffekten av disse. I forbindelse med denne rapporten kartlegger vi hvordan kriteriene våre for grønne lån står seg mot kriteriene i taksonomien. Fullstendig kartlegging kan lastes ned som regneark.

I tillegg vurderer vi løpende hvordan våre kriterier for grønne lån eventuelt bør tilpasses taksonomien. Vi har også dialog med fylker, kommuner og berørte bransjer for å gjensidig øke kunnskapen om taksonomien i en norsk, lokal kontekst.

Se KBNs miljøeffektrapport og kartlegging av grønn prosjektforefølje mot EU-taksonomien