Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene ble vedtatt av 193 stater inklusive Norge i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål.

Lokal og regional sektor har en nøkkelrolle i å oppfylle målene. Anslagsvis 65 prosent av de 169 delmålene kan ikke oppfylles uten omfattende deltakelse av eller samordning med lokale og regionale myndigheter.  

Stadig flere norske kommuner har utviklet egne planer for bærekraftsmålene. I en spørreundersøkelse fra 2018 svarer 84 prosent av de spurte kommunene at de anser bærekraftsmålene som viktige eller meget viktige for deres kommune.

Som en langsiktig partner for norske kommuner ønsker vi å bidra både med kunnskap og finansieringsløsninger som støtter opp om kommunenes arbeid med målene.

For 2023 har vi valgt aktiviteter for vårt bærekraftsarbeid som skal bidra til å nå ett eller flere delmål under de identifiserte bærekraftsmålene, se årsrapport.

I tillegg har vi gjennomført en kartlegging av vår grønne utlånsportefølje for å identifisere koblingen mellom vår finansiering av grønne utlån mot bærekraftsmålene, se miljøeffektrapport. 

Disse syv bærekraftsmålene ble på en workshop med alle de ansatte identifisert som de vi har størst mulighet til å bidra positivt til.