Hopp til hovedinnhold

Bærekraftsmål

Bærekraftsmålene ble vedtatt av 193 stater inklusive Norge i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål.

Lokal og regional sektor har en nøkkelrolle i å oppfylle målene. Anslagsvis 65 prosent av de 169 delmålene kan ikke oppfylles uten omfattende deltakelse av eller samordning med lokale og regionale myndigheter.  

Stadig flere norske kommuner har utviklet egne planer for bærekraftsmålene. I en spørreundersøkelse fra 2018 svarer 84 prosent av de spurte kommunene at de anser bærekraftsmålene som viktige eller meget viktige for deres kommune.

Som en langsiktig partner for norske kommuner ønsker vi å bidra både med kunnskap og finansieringsløsninger som støtter opp om kommunenes arbeid med målene.

Bærekraftsmålene vi særlig har valgt å fokusere på er koblet til våre prioriteringer for samfunnsansvar for 2019. I tillegg har vi gjennomført en kartlegging av vår grønne utlånsportefølje for å identifisere koblingen mellom vår finansiering av grønne utlån mot bærekraftsmålene, se miljøeffektrapport 2018.