Hopp til hovedinnhold

Overordnede retningslinjer for bærekraft

Sist endret i styret 13. februar 2020

  1. Formål

Formålet med retningslinjene er å operasjonalisere eiers og andre sentrale interessenters forventninger til at banken opptrer på en bærekraftig måte, samt etterleve KBNs verdier om å være en åpen og ansvarlig organisasjon. Det innebærer å etablere effektive og hensiktsmessige rutiner som sikrer en best mulig bærekraftig måloppnåelse.

  1. Definisjoner

Bærekraftig selskap: Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping og slik at dagens behov ivaretas uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner kan få dekket sine behov. (Meld.St.8 (2019-2020))

  1. Roller og ansvar

Styret: Det er styret som har ansvar for virksomhetens arbeid med bærekraft. De fastsetter de overordnede retningslinjene for bærekraft og årlige mål og tiltak.

Adm. direktør: Ansvarlig for å gjennomføre KBNs arbeid med bærekraft og fastsetter utfyllende retningslinjer for arbeidet i administrasjonen.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt: Har det koordinerende ansvar for bærekraft. Utpeker en fagansvarlig ressurs, som har et særskilt ansvar for aktivt å følge utviklingen på området, foreslå mål og indikatorer for måloppnåelse og påse at det er etablert relevante prosesser. Videre bistår organisasjonen på området, samt utarbeide samlet ekstern rapportering av bankens bærekraftsarbeid.

  1. Prinsipper og standarder

KBN skal arbeide systematisk med bærekraft og har som ambisjon å være ledende på sitt område.

KBN skal følge anerkjent praksis for arbeid med og rapportering på bærekraft.

KBN skal tydelig kommunisere hvordan arbeidet med klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon og for åpenhet er innarbeidet i bankens forretningsstrategier, i den daglige drift og i forholdet til interessenter.

KBN skal bidra til økt velferd og grønn omstilling i kommunesektoren.

KBN skal være en ansvarlig aktør i finansmarkedet.

  1. Overordnede krav

KBNs mål og tiltak innen bærekraft skal integreres i bankens ordinære virksomhet der dialog med bankens interessenter skal gjennomføres jevnlig. Mål og tiltak skal utformes slik at eiers og andre sentrale interessenters forventning til KBN møtes.

  1. Overordnede krav til gjennomføring og rapportering

Administrasjonen skal årlig utarbeide forslag til mål, aktiviteter og indikatorer for måloppnåelse som en særskilt del av virksomhetsplanen, herunder vise hvordan avdelingene har integrert bærekraft i aktivitetsplanene. Status rapporteres i ordinære kvartalsrapporter om virksomheten og risiko til styret.

Administrasjonen skal årlige utarbeide forslag til redegjørelse om bærekraft. Redegjørelsen skal gjøres offentlig tilgjengelig i forbindelse med offentliggjøring av årsregnskapet.  

  1. Fullmakt

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fastsette utfyllende retningslinjer.

  1. Ikrafttreden og publisering

Disse overordnede retningslinjer for bærekraft trer i kraft umiddelbart og publiseres på www.kbn.com.