Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Overordnede retningslinjer for bærekraft

Sist endret i styret 20. september 2023

1. Formål

Formålet med retningslinjene er å operasjonalisere eiers og andre sentrale interessenters forventninger til at KBN har en bærekraftig forretningsdrift, å sikre etterlevelse av KBNs verdier og å skape en inkluderende arbeidsplass. Retningslinjene skal videre gjenspeile KBNs ambisjoner som finansinstitusjon, innkjøper, arbeidsgiver og samfunnsaktør ut over etterlevelse av regler og krav.

Bærekraft skal være en integrert del av KBNs kjernevirksomhet, strategiprosess og virksomhetsplan.

2. Definisjoner

Bærekraftig forretningsdrift: Med bærekraftig forretningsdrift menes forretningsdrift som balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold, som bidrar til å fremme respekt for klima og miljø, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ivaretar mangfold, likestilling, ikke-diskriminering og etikk samt forebygger korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet både i egen forretningsvirksomhet og hos leverandører og forretningspartnere.

Likestilling: Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter.

Mangfold: Med mangfold menes kjønn, ulik bakgrunn og kompetanse som gir ulike perspektiver og meninger, for eksempel ulik arbeidserfaring, utdanning, geografi, kulturell bakgrunn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell legning og ikke-arbeidsrelaterte erfaringer.

Grunnleggende menneskerettigheter: Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av bl.a. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Anstendige arbeidsforhold: Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir lønn å leve av.

3. Roller og ansvar

Styret: Har det overordnede ansvaret for virksomhetens arbeid med bærekraft. Styret fastsetter de overordnede retningslinjene for bærekraft og vedtar årlige mål og tiltak. Styret skal sørge for at plikten til aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette oppfylles i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven.

Adm. direktør: Er ansvarlig for gjennomføringen av KBNs arbeid med bærekraft. Adm. direktør fastsetter utfyllende retningslinjer for bærekraft, organiseringen av arbeidet og fordeling av ansvar i administrasjonen.

4. Ambisjoner, prinsipper og standarder

KBN skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig med bærekraft. KBN har som ambisjon å være ledende på sitt område.

KBN skal bidra til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Arbeidet med mangfold og likestilling skal være integrert i KBNs personalpolitikk og følges opp i alle deler av virksomheten. KBN skal ha en inkluderende kultur hvor alle ansatte har like rettigheter og muligheter og møtes med respekt.

KBN skal være åpen og tydelig kommunisere hvordan arbeidet med bærekraft er innarbeidet i bankens forretningsstrategier, i den daglige drift og i forholdet til leverandører og forretningspartnere.

KBN skal stille høye krav til bærekraftig adferd hos sine leverandørkjeder og forretningspartnere, og tydelig kommunisere krav og forventninger. KBN skal regelmessig gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen forretningsvirksomhet, og blant leverandører og forretningspartnere. KBN skal som del av gjennomgangen iverksette, følge opp og kommunisere eventuelle tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.

KBN skal følge den til enhver tid gjeldende lovgivning, retningslinjer, anerkjente standarder og ledende praksis for arbeid med og rapportering på bærekraft.

KBN skal være en ansvarlig aktør i finansmarkedet.

5. Overordnede krav til gjennomføring og rapportering

KBNs mål og tiltak for bærekraft skal være en integrert del av bankens ordinære virksomhet, der dialog med bankens interessenter skal gjennomføres jevnlig. Mål og tiltak skal utformes slik at eiers og andre sentrale interessenters forventning til KBN møtes og skal vedtas av styret.

KBN skal årlig utarbeide forslag til mål, aktiviteter og indikatorer for måloppnåelse som en særskilt del av virksomhetsplanen. Status rapporteres i ordinære kvartalsrapporter om virksomheten og risiko til styret.

KBN skal årlige utarbeide forslag til redegjørelse om bærekraft, herunder redegjørelse for virksomhetens arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelsen skal gjøres offentlig tilgjengelig i forbindelse med offentliggjøring av årsregnskapet.  

6. Fullmakt

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fastsette utfyllende retningslinjer.

7. Ikrafttreden og publisering

Disse overordnede retningslinjer for bærekraft trer i kraft umiddelbart og publiseres på www.kbn.com.