Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Interessenter

Vårt arbeid med bærekraft er basert på en utvidet interessentdialog med aktører som enten vesentlig berøres av vår virksomhet, eller som selv kan påvirke virksomheten på en vesentlig måte.

Dette inkluderer kunder, medarbeidere, eier (staten), styret,
myndigheter, investorer og samfunnet for øvrig. Vi kartlegger løpende eventuelle nye signaler og forventninger fra eier, endringer i nasjonale og internasjonale standarder som påvirker beste praksis, og utviklingen av normer og holdninger av betydning for bankens interessenter med mål om å være i front innenfor de prioriterte områder for bærekraft.

I tillegg til den løpende dialogen med våre interessenter gjennomfører vi jevnlig vesentlighetsanalyser for å identifisere relevante bærekraftstema som setter rammen for våre aktiviteter og rapportering.

Forrige vesentlighetsanalyse ble gjennomført høsten 2019, hvor sentrale interessenter ga innspill til bankens prioriteringer for bærekraftarbeidet. Av interne interessenter ble alle ansatte, ledergruppen, styret og representantskapet hørt. Av eksterne interessenter ble det gjennomført intervjuer med eier (Kommunal- og moderniseringsdepartementet), KS (som representant for kundesiden), CICERO (interessegruppe klima/forskning) og Citi (investorsiden). Temaene som ble identifisert som vesentlige ble delt inn i fem kategorier som utgjør bankens prioriteringer for bærekraftarbeidet fremover og rapporteringen fra og med 2020.

Vesentlighetsanalyse 2019