Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Interessenter og vesentlighetsanalyse

Vårt arbeid med bærekraft er basert på en utvidet interessentdialog med aktører som enten vesentlig berøres av vår virksomhet, eller som selv kan påvirke virksomheten på en vesentlig måte.

Interessenter

Interessenter inkluderer kunder, medarbeidere, eier, styret, myndigheter, investorer, ratingbyråer og samfunnet for øvrig. KBN kartlegger løpende eventuelle nye signaler og forventninger fra eier, endringer i nasjonale og internasjonale lover og standarder som påvirker beste praksis og utviklingen av normer og holdninger av betydning for bankens interessenter, med mål om å være i front innenfor de prioriterte områdene for bærekraft.

Vesentlighetsanalyse

I tillegg til den løpende dialogen med våre interessenter gjennomfører vi jevnlig vesentlighetsanalyser for å identifisere relevante bærekraftstema som setter rammen for våre aktiviteter og rapportering.

KBN gjennomførte forrige vesentlighetsanalyse høsten 2022, der sentrale interessenter ga innspill til bankens prioriteringer for bærekraftarbeidet fremover. Av interne interessenter ble alle ansatte, ledergruppen, styret og representantskapet hørt. Av eksterne interessenter ble det gjennomført intervjuer med Kommunenes organisasjon KS, Samfunnsbedriftene (interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter, dvs. bedrifter som er helt eller delvis offentlig eid), Norsk klimastiftelse (interessegruppe klima) og Citi (investor). Målet med analysen var å definere KBNs mest vesentlige påvirkning innenfor bærekraft, og basert på dette sikre god risikostyring, treffsikker strategi og ressursallokering, god og relevant rapportering og tilstrekkelig etterlevelse av regelverk. 

Dobbel vesentlighet

Analysen ble gjort med hensyn til såkalt dobbel vesentlighet, altså skal den vurdere både hvordan KBN påvirker og påvirkes av miljø og samfunn. Dette er i tråd med beste praksis på rapportering og bærekraftsarbeid, og er i samsvar med EUs nye direktiv på bærekraftsrapporteringsfeltet, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som trer i kraft i 2024.

Vesentlige temaer