Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Interessenter og vesentlighetsanalyse

Vårt arbeid med bærekraft er basert på en utvidet interessentdialog med aktører som enten vesentlig berøres av vår virksomhet, eller som selv kan påvirke virksomheten på en vesentlig måte.

Interessenter

Interessenter inkluderer kunder, medarbeidere, eier, styret, myndigheter, investorer, ratingbyråer og samfunnet for øvrig. KBN kartlegger løpende eventuelle nye signaler og forventninger fra eier, endringer i nasjonale og internasjonale lover og standarder som påvirker beste praksis og utviklingen av normer og holdninger av betydning for bankens interessenter, med mål om å være i front innenfor de prioriterte områdene for bærekraft.

Vesentlighetsanalyse

I tillegg til den løpende dialogen med våre interessenter gjennomfører vi jevnlig vesentlighetsanalyser for å identifisere relevante bærekraftstema som setter rammen for våre aktiviteter og rapportering.

En vesentlighetsanalyse identifiserer relevante bærekraftsrelaterte tema for virksomheten og setter rammene for aktiviteter og rapportering. KBN gjennomførte den gjeldende vesentlighetsanalyse høsten 2022, der sentrale interessenter ga innspill til bankens prioriteringer for bærekraftarbeidet fremover. Av interne interessenter ble alle ansatte, ledergruppen, styret og representantskapet hørt.

Av eksterne interessenter ble det gjennomført intervjuer med Kommunenes organisasjon KS, Samfunnsbedriftene (interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter), Norsk klimastiftelse (interessegruppe klima) og Citi . Målet med analysen var å definere KBNs mest vesentlige påvirkning innenfor bærekraft, og basert på dette sikre god risikostyring, treffsikker strategi og ressursallokering, god og relevant rapportering og tilstrekkelig etterlevelse av regelverk. I tillegg medfører vesentlighetsanalysen forankring og integrering av bærekraft i virksomheten.

Dobbel vesentlighet

Analysen ble gjort med hensyn til såkalt dobbel vesentlighet, altså skal den vurdere både hvordan KBN påvirker og påvirkes av miljø og samfunn. Følgende tema ble vurdert som vesentlige:

Miljø

  • Klimagassutslipp
  • Påvirkning på vann
  • Materialbruk og sirkulærøkonomi

Sosiale forhold

  • Bidra til samfunnsøkonomisk utvikling i kommuner
  • Påvirkning på lokalsamfunn som følge av kommunal virksomhet
  • Gode arbeidsforhold i byggebransjen

Selskapsstyring

  • Økonomisk kompetanseheving og tilgang til finansiering
  • Bærekraftsfokus i finansbransjen
  • Engasjement i politiske prosesser for å styrke kommunenes bærekraftsarbeid

KBN har i 2023 gjennomført en gap-analyse for å avdekke mangler opp mot kravene i EUs nye direktiv på bærekraftsrapportering, CSRD, og vil i 2024 gjennomføre en ny dobbel vesentlighetsanalyse i tråd med kravene i direktivet.