Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Ras og tørke tvinger kommunen til å bytte hovedvannkilde

Beiarn kommune flytter deres hovedvannverk som følge av mildere vintre, økt hyppighet av kortidsnedbør og økt rasfare.

Ågleinåga har vært Beiarns hovedvannverk og forsyner sentrumsområdene Moldjord og Storjord. Vannkilden er imidlertid utsatt for ras og skred. Ved to anledninger har skred ført til at magasinene har blitt fylt opp av løsmasser, konstruksjoner har blitt skadet og anlegget har blitt satt ut av drift. Med økt hyppighet av korttidsnedbør og mildere vintre, forsterket av at kilden delvis mates fra isbre, vil sårbarheten øke ytterligere. Derfor har
Beiarn kommune besluttet å flytte hovedvannverket til Tollå, som har god kvalitet, høy kapasitet og er beskyttet mot forurensning. Dette vil også gi mulighet til kommunal vannforsyning og brannvannsdekning i nye deler av kommunen. Prosjektet omfatter bygging av en overvannsledning og etablering av nye grunnvannsbrønner, høydebasseng, trykkøkingsstasjon og vannbehandlingsanlegg.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående grønt lån:

16 mill. kroner

Totalkostnad:

47,6 mill. kroner

Prosjektperiode:

2021

Kategori:

Klimatilpasning