Hopp til hovedinnhold

Etiske retningslinjer

Vedtatt av styret 25. februar 2021

1. Formål

KBN skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Disse retningslinjene setter den etiske standarden som ansatte skal utvise i sitt arbeid og i omgangen med eksterne og kolleger. Formålet med de etiske retningslinjene er å ivareta omdømmet og tilliten til KBN, og å fremme etisk bevissthet og lojalitet mot KBNs verdier, oppdrag og retningslinjer.

2. Omfang og ansvar

De etiske retningslinjene gjelder for styremedlemmer, fast og midlertidig ansatte, og andre eksterne som opptrer på vegne av KBN, heretter omtalt «ansatte», med mindre annet er spesifisert i enkelte bestemmelser.
De etiske retningslinjene skal gjøres kjent for alle nyansatte, og gjennomgås jevnlig for alle ansatte for å sikre god praktisering av retningslinjene.
Alle ledere i KBN skal sikre at evaluering og belønning fremmer adferd i tråd med de etiske retningslinjene.
Brudd på disse retningslinjene er ikke akseptabelt og kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet til den ansatte.

3. Generelle prinsipper

KBN skal medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling og langsiktig verdiskaping gjennom ansvarlig forretningsdrift som ivaretar menneskerettighetene, miljøet og sosiale forhold.
Ansatte skal utvise høy etisk standard i sitt arbeid for KBN og opptre i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, bankens vedtekter og interne retningslinjer. Ansatte skal opptre etterrettelig og i tråd med god forretningsskikk.
Ansatte skal ikke opptre i strid med regler og retningslinjer om taushetsplikt og konfidensialitet. Taushetsplikten gjelder i alle sammenhenger, både på jobb og privat.
KBN som arbeidsgiver skal ivareta et godt og helsefremmende fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø for de ansatte.
KBN som arbeidsgiver aksepterer ikke mobbing, trakassering og diskriminering, og arbeider for å forhindre seksuell trakassering. Ansatte skal opptre slik at dette ivaretas både internt og i deres omgang med bankens forretningsforbindelser og andre eksterne. Ansatte skal melde fra om mobbing, diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen.

4. Korrupsjon og hvitvasking

Korrupsjon er ulovlig og omfatter bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsvirksomhet, fører til konkurransevridninger, ødelegger KBNs omdømme og utsetter kunder og samarbeidspartnere for risiko.
Forbudet mot korrupsjon gjelder både for den som gir eller tilbyr en urettmessig fordel, og for den som ber om, mottar eller aksepterer en slik fordel. Det er tilstrekkelig at en forespørsel eller et tilbud om en urettmessig fordel blir fremsatt for at handlingen skal være ulovlig. Dette gjelder også dersom fordelen tilfaller KBN, andre personer eller foretak.
Hvitvasking er ulovlig og KBN arbeider for å unngå å bli involvert i forhold eller transaksjoner som er relatert til eiendeler som kan være utbytte fra straffbare handlinger.
KBN arbeider for å unngå at det forekommer korrupsjon eller hvitvasking i bankens forretningsaktiviteter.

5. Forhold til kunder og leverandører

KBN har til hensikt å skape og bevare gode relasjoner til nåværende og fremtidige kunder. Relasjonsbyggingen skal
ha et langsiktig og allment perspektiv, og skal ikke innebære usaklig eller urimelig påvirkning eller oppleves som noen form for press.
I dialog med kunder skal alltid kundens behov være utgangspunktet for den informasjonen som gis av den ansatte.

6. Interessekonflikter

En interessekonflikt oppstår når KBNs interesser og ansattes interesser ikke er sammenfallende. Eksempelvis kan nære relasjoner, økonomiske interesser eller at en har et verv, en rolle eller en funksjon medføre interessekonflikter.
Ansatte i KBN må ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål:
• som er av betydning for vedkommende selv eller ektefelle, samboer, barn, foreldre eller andre nærstående personer.
• som er av betydning for selskap, organisasjon eller offentlig organ der vedkommende eller nærstående helt eller delvis eier, er medlem av styrende organ eller har ledende stilling.
• når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.
Ansatte kan ikke ha verv uten at det er åpenbart at vervet ikke er i strid med KBNs interesser. Ansatte kan ikke inngå avtale om lønnet biarbeid eller påta seg styreverv i andre selskaper uten skriftlig godkjenning av administrerende direktør. Styreverv i borettslag, barnehager, idrettsforeninger, eller lignende krever likevel ikke slik godkjenning.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for aksjonærvalgte styremedlemmer.
Den ansatte har selv ansvaret for å vurdere om det foreligger en interessekonflikt. Når noen ber om det, eller den ansatte selv finner grunn til det, skal spørsmålet forelegges administrerende direktør.
Administrerende direktørs styreverv eller biarbeid skal godkjennes av styret.
Et styremedlem er inhabil og må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Dersom det kan være tvil om et styremedlems habilitet avgjøres spørsmålet av styret uten at det aktuelle styremedlem er til stede. Styremedlemmer skal selv gjøre oppmerksom på forhold som
kan medføre inhabilitet.
Ansatte som opptrer på vegne av KBN, skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller beslutning/vedtak. Retningslinjene gjelder tilsvarende der KBN er giver av gaven eller fordelen. Retningslinjene er ikke til hinder for at ansatte kan motta eller gi gaver av ubetydelig verdi, eller moderat gjestfrihet og representasjon som er forretningsmessig begrunnet.
Ingen må direkte eller indirekte betinge seg fordeler i noen form fra KBNs leverandører eller kunder. KBNs rabattavtaler kan bare benyttes når dette er innført som en generell ordning for ansatte i KBN.
Reiser i faglig sammenheng som er relatert til KBNs virksomhet skal dekkes av KBN når ikke annet er godkjent av administrerende direktør.

7. Konfidensialitet

Konfidensialitet skal hindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade KBN, KBNs kunder eller samarbeidspartnere. Konfidensialitet skal også beskytte personvernet til ansatte, kunder og samarbeidspartnere.
Det må utvises varsomhet og bevissthet med hensyn til hvem, hvordan og hvor man deler informasjon, for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til konfidensiell informasjon. Konfidensiell informasjon skal ikke utveksles med andre enn dem som har et legitimt behov for den.

8. Innsideinformasjon

Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Misbruk av
innsideinformasjon er ulovlig. Ansatte skal være kjent med taushetsplikten og forsvarlig håndtering av innsideinformasjon.
Ansatte har ikke anledning til å foreta handel for egen regning eller for regning av nærstående i KBNs papirer.
Egenhandel av finansielle instrumenter skal følge det til enhver tid gjeldende regelverk og interne retningslinjer.

9. Ekstern kommunikasjon

Informasjon fra KBN skal være etterrettelig og korrekt og holde høy faglig og etisk standard. Med mindre annet er bestemt, er det kun styreleder, administrerende direktør eller direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt som uttaler seg til media eller offentligheten.
Ved deltakelse i sosiale medier og offentlige debatter skal ansatte opptre slik at de unngår å skade KBNs omdømme.

10. Rapportering og varsling

KBN ønsker at ansatte sier ifra om forhold som ikke er akseptable for å kunne håndtere problemer og utfordringer på en god måte og lære av erfaringer.
Ansatte som kommer over forhold som innebærer etiske tvilstilfeller eller brudd på lover, regler eller interne retningslinjer av noen i bankens tjeneste, må rapportere om disse forholdene umiddelbart. Ansatte kan rapportere via linjen, gjennom verneombud, administrerende direktør eller styret. Alvorlige forhold kan varsles via bankens varslingskanaler som behandler varsler i tråd med bankens varslingsrutiner. All rapportering og alle varsler blir behandlet med respekt og tas på alvor.

11. Generelle atferdsregler

Ansatte oppfordres til å informere nærmeste overordnede dersom det oppstår problemer knyttet til personlig økonomi som vedkommende selv ikke kan løse innen rimelig tid.
KBN skal være en rusfri arbeidsplass. Ingen skal være påvirket av alkohol eller andre rusmidler når vedkommende er i arbeid for KBN. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert når lokal skikk og spesielle anledninger gjør dette passende.
Bankens eiendeler, lokaler og andre ressurser skal benyttes i samsvar med bankens retningslinjer og skal ikke benyttes til private formål med mindre det foreligger særskilt avtale om det.

12. Fullmakt

Administrerende direktør har fullmakt til å fastsette utfyllende retningslinjer innenfor rammen av de etiske retningslinjene.

13. Ikrafttredelse

Disse retningslinjene trer i kraft umiddelbart.