Hopp til hovedinnhold

Kommunale innkjøp blir grønnere i 2017

Med innskjerpelse av lov om offentlige anskaffelser stilles større miljøkrav til kommunene. Men hva betyr endringene i praksis?

01.01.2017 / Redaktør: Vigdis Askjem / Nyheter

1. januar 2017 trer ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. Kommunene blir pålagt å fremme klimavennlige løsninger og redusere skadelig miljøpåvirkning gjennom anskaffelsene sine. Vi har sett på hva dette betyr i praksis. 

Brian Cliff Olguin / ZERO

Oslo kommune har regnet ut at 25 prosent av utslippene deres fra transportsektoren kommer fra anleggsplasser. Kommunens satsning på grønne byggeplasser, her representert ved en elektrisk gravemaskin utstilt på årets ZERO-konferanse, vant prisen «Årets lokale klimatiltak» for 2016.

– Loven sier at offentlige oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger der dette er relevant, sier Marit Holter-Sørensen, avdeling for offentlige anskaffelser i Difi og seksjonsleder i avdeling for Partnere og leverandører (SPL).

Les mer: Visste du at Kommunalbanken tilbyr grønn rente til prosjekter med tydelig klimaambisjon?

Forstå forurensningskildene

– Kommunen må finne ut av hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning. Så må man ha retningslinjer for hvordan miljø skal ivaretas i disse anskaffelsene, sier Holter-Sørensen. 

Da blir det også mer relevant å stille miljøkrav. Utfordringen kan være at regelverket ikke sier noe om hvordan miljø- og klimahensyn skal ivaretas i de konkrete anskaffelsene.

– Så her må kommunen bruke sitt innkjøpsfaglige skjønn, sier Holter-Sørensen. 

Hun mener at i noen anskaffelser vil det for eksempel være mest hensiktsmessig å stille absolutte minimumskrav, for eksempel som utslippskrav i transportanskaffelser. Andre ganger vil merkeordninger være viktig, eller at innkjøperen kan utfordre leverandørmarkedet til å utvikle nye, mer miljøvennlige løsninger. 

Holter-Sørensen forklarer at innkjøp knyttet til bygg og anlegg, transport, IKT og mat er eksempler på anskaffelser med vesentlig miljøbelastning. I tillegg står disse anskaffelsene ofte for store innkjøpsvolumer. Utslipp fra transport står for en stor og økende andel CO2-utslipp i Norge. 

– Her er det mye å ta tak i for både kommuner og fylkeskommuner, sier Holter-Sørensen. 

Snakk sammen

– Har du noen gode råd til kommune?

Samarbeid mellom innkjøperne og miljøkoordinatorene i kommunene er en veldig god start for at grønne anskaffelser blir en naturlig del av kommunens øvrige miljøarbeid, sier Holter. 
 Hun forteller at det jobbes med dette i flere kommuner og fylkeskommuner og mener Oslo kommune er et eksempel på en kommune som gjør mye bra med grønne anskaffelser. 

Kommunen har beregnet at hele 25 prosent av utslipp fra transportsektoren stammer fra byggeplasser. Nå har kommunen satt seg ambisiøse klimamål og utfordrer markedet til å utvikle miljøvennlige løsninger med mål om utslippsfrie byggeplasser. Det kan kuttes i utslipp fra materialtransport til og fra byggeplassen, anleggsmaskiner og ikke minst tørking og oppvarming av bygg som er under oppføring.
 – Det er veldig spennende, sier Holter-Sørensen.
 Hun vil også nevne Østfold fylkeskommune som har satset på klimavennlig kollektivtransport, og Bergen kommune som har miljø godt integrert i hele anskaffelsesvirksomheten sin.  

Lovskjerping

Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat i KS, mener miljøhensyn kan ivaretas på flere måter. Hun forklarer at et eksempel er at kommunene i sine virksomhetsplaner for eksempel har som mål kun å bygge passivhus eller plusshus. 

– Oppdragsgiver kan for eksempel stille krav om at leverandøren har et miljøledelsessystem eller velge å konkurrere på miljø i tildelingsfasen, sier Hennyng. 

Hvor i prosessen miljøkrav stilles vil blant annet avhenge av hvilket behov som skal dekkes, hva som utgjør miljøbelastningen, konkurransesituasjonen og modenheten i markedet.  

– Men den mest effektive måten å nå miljøambisjonen på er nok å sette minstekrav til ytelsen som skal leveres. Det betyr at dersom en kommune kun ønsker passivhus, så bør kommunen sette dette som et minstekrav slik atmindre miljøvennlige bygg dermed vil bli avvist fra konkurransen, sier hun. 

– Det er mange kommuner som er opptatt av miljø og som har dette på dagsorden, mener Hennyng, og minner om at manglende utarbeidelse av en overordnet strategi i kommunene vil innebære et brudd på den nye lovbestemmelsen. 

Lær av hverandre

Holter-Sørensen oppfordrer nå kommunene til å lære av hverandre.

– Gjennom Miljødirektoratets Klimasatsordning er det nylig delt ut 98 millioner til 89 kommuner fordelt på 142 prosjekter. Mange av disse prosjektene gjelder grønne innkjøp, både direkte og indirekte.  I 2017 blir det ny utlysning med søknadsfrist 15. februar. Der kan det være verdt å søke, sier hun, og mener det er stort potensial blant annet på grønnere transport og anleggsvirksomhet fremover. Difi veileder også om hvordan kommuner og offentlige virksomheter kan gjennomføre miljøvennlige anskaffelser. 

– Lovendringen gjelder offentlige virksomheter som er underlagt reglene for offentlige anskaffelser og hvordan disse gjennomføres, avslutter Holter-Sørensen.