Hopp til hovedinnhold

Samfunnsansvarsrapport 2016

Kommunalbankens ønsker å skape verdier for samfunnet, samtidig som vi skaper positive ringvirkninger for mennesker og miljø. Rapporten redegjør for Kommunalbankens samfunnansvarsarbeid for 2016 og prioriteringer for 2017.

18.04.2017 / Nyheter

Kommunalbanken ønsker å være ledende innenfor vårt område, og har i 2016 har jobbet systematisk med å utarbeide et grunnlag for mer målrettet arbeid med samfunnsansvar og bedre rapportering.

Les rapporten her

Ved årsskiftet 2015/2016 ble det utført en gap-analyse av Kommunalbankens arbeid sett opp mot forventningene i statens eiermelding (Meld. St 27 (2013-2014)). Denne analysen har vært utgangspunkt for en større omlegging av bankens arbeid med samfunnsansvar gjennom 2016. Arbeidet har inkludert en utvidet interessentdialog med aktører som enten vesentlig berøres av.

Kommunalbankens virksomhet, eller som selv kan påvirke vår virksomhet på en vesentlig måte. Dette inkluderer eier, styret, kunder, tillitsvalgte og investorer. Innenfor samfunnsansvararbeidet i 2016 har vi også kartlagt eventuelle nye signaler og forventninger fra eier, justert bankens prioriteringer for samfunnsansvar, utviklet nye retningslinjer og vurdert ulike internasjonale standarder og rapporteringsformer innen samfunnsansvar.

Rapporteringsstandarden vi følger fra 2016 er Global Reporting Initiative (GRI) G4 Core. GRI samarbeider med FNs miljøprogram UNEP og FNs Global Compact. De fleste tema vil dekkes i denne rapporten, men hele tabellen over indikatorer finner dere på nettsiden vår. I tillegg til GRI G4 skal Kommunalbanken følge anbefalingene i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper der dette er relevant. Kommunalbanken skal kommunisere tydelig hvordan arbeidet med klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon og for åpenhet er innarbeidet i bankens forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Styret har det overordnede ansvaret for samfunnsansvar og Kommunalbanken vil rapportere på sitt arbeid årlig.