Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Solid underliggende drift og tilfredsstillende marginer

Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 465 millioner kroner i andre kvartal, mot 538 millioner i samme periode i 2017. Bankens marginer er redusert i 2018 i tråd med vår målsetting om å tilby finansiering til gunstige vilkår og reflekterer markedsutviklingen for øvrig.

31.07.2018 / Nyheter

Resultat etter skatt endte på 323 millioner kroner, opp fra 90 millioner kroner i samme periode i 2017. Økningen skyldes urealiserte gevinster på finansielle instrumenter i andre kvartal i motsetning til urealiserte tap i tilsvarende periode i fjor. Netto renteinntekter er redusert i andre kvartal mot tilsvarende periode i 2017.  Nedgangen skyldes mindre gunstige priser for å konvertere innlån i utenlandsk valuta til norske kroner, og en lavere beholdning av obligasjonsplasseringer til likviditetsformål.

– Vi har en god underliggende drift og er godt kapitalisert. Vi er godt fornøyd med resultatet for andre kvartal. Våre marginer er lavere i 2018 i tråd med vår målsetting om å tilby kommunesektoren finansiering til gunstige vilkår, sier administrerende direktør Kristine Falkgård. 

Redusert finansieringsbehov

Utlånsporteføljen vokste med 2,7 milliarder kroner eller 1,0 prosent i kvartalet, mot 0,1 prosent i samme periode i 2017. For første halvår er veksten i utlån på 3,9 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 1,4 prosent, mot 3,5 prosent vekst i første halvår 2017.

– Så langt i 2018 har vi registrert lavere etterspørsel både etter ny finansiering og etter refinansiering. Samtidig viser gjennomgangen vi har gjort av et flertall av kommunenes investeringsbudsjetter for 2018 et forventet investeringsnivå i år på linje med 2017. Vi forventer derfor en økning i sektorens behov for finansiering i andre halvår, forteller utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik.

Grønne utlån, som finansierer klimavennlige prosjekter i kommunesektoren, viser fortsatt god vekst. Hittil i 2018 er det utbetalt over én milliard kroner i grønne lån og totalt er grønne utlån passert 15 milliarder kroner. Banken ser økning i etterspørselen etter lån uten avdrag og har i tillegg en viss økning i lån til sertifikatvilkår som tilbys som en del av bankens egen likviditesstyring.

Om innlån

Innlånsaktiviteten i andre kvartal 2018 har vært noe lavere enn i tilsvarende periode i 2017 grunnet et lavere finansieringsbehov. Totalt er det utstedt obligasjoner for om lag 12 milliarder kroner fordelt på 15 låneopptak i andre kvartal, mot omlag 38 milliarder kroner i samme periode i 2017. Etter første halvår har Kommunalbanken utstedt obligasjoner for 65,9 milliarder kroner mot 84,6 milliarder kroner i samme periode i 2017.

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av andre kvartal 2018 var på 17,9 prosent. Uvektet kjernekapitalandel var på 4,0 prosent.

For ytterligere informasjon, se hele Kvartalsrapporten i pdf