Hopp til hovedinnhold

Uendret rente etter Norges Banks rentemøte

Etter Norges Banks seneste rentemøte, holder sentralbanken renten uendret. Det vil de i utgangspunktet gjøre også de neste tre årene.

20.12.2019 / Nyheter

Norges Bank avholdt rentemøte 19. desember 2019 og fra dette møtet kom det ingen overraskelser. Sentralbanken holder renten uendret og vil i utgangspunktet gjøre dette også de neste tre årene. Om de økonomiske forholdene skulle bedre seg første halvdel av 2020, er det 40 prosent sannsynlighet for at rentene kan bli satt opp ifølge sentralbanken.

Vurderingen fra Norges Bank er at en svakere krone enn anslått isolert sett tilsier en høyere rentebane. På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. Det tilsier isolert sett en litt lavere rentebane.

Norges Bank sier videre at renter nær dagens nivå gir utsikter til at prisveksten er nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Svekkelsen av kronen vil trolig bidra til noe høyere prisvekst. Lønnsveksten ser likevel ut til å holde seg moderat fremover. Veksten i fastlandsøkonomien er i ferd med å avta. Med en rente nær dagens nivå er det utsikter til at inflasjonen vil holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen vil avta mot et normalt nivå.

Av endring fra siste møte virker det som sentralbanken har et mer nøytralt til rente ned syn, de begrunner det med følgende uttalelse:

«Presset i norsk økonomi har økt de siste årene, og mange bedrifter melder at det er vanskelig å produsere mer uten å investere i nytt utstyr eller ansette flere. Det tyder på at kapasitetsutnyttingen i økonomien er høyere enn normalt.  Bedriftene har ansatt stadig flere, og det siste året har 47 000 flere kommet i jobb.

Nå varsler mange bedrifter at de vil være mer tilbakeholdne med nyansettelser utover vinteren. I årene fremover tror vi olje- og gassinvesteringene på norsk sokkel blir lavere enn de er nå. Da blir det færre oppdrag til norske leverandørbedrifter. Vi venter at presset i økonomien vil avta fremover, men at antall personer i jobb vil fortsette å øke».

Avslutningsvis belyser de følgende:

«Handelskonfliktene internasjonalt spisser seg til og oljeprisen faller mye. I så fall kan arbeidsledigheten her hjemme bli høyere og lønnsveksten lavere enn vi regner med. Da kan vi sette renten ned. Skulle derimot oppgangen i norsk økonomi bli sterkere enn vi venter, eller lønns- og prisveksten bli høyere, kan vi sette renten opp.»

Utviklingen i markedsrenter: forventet flat utvikling i NIBOR

Rentemarkedet i Norge kan deles i kort løpetid, dvs opp til 1,5 år, og lengre løpetider for rentepapirer og lån med løpetid over 1,5 år.

Opp til 1,5 år er det Norges Banks styringsrente og forventninger til denne renten framover i tid som styrer nivået. For rentepapirer og lån med løpetid over 1,5 år styres endringene i disse rentene normalt av endringer i rentenivåene fra utlandet, og da særlig fra europeisk og amerikanske rentemarkeder.

Rentemarkedet er enige i Norges Banks betraktninger rundt det videre forløpet for styringsrentene, men har en lavere sannsynlighet for en renteoppgang sommer 2020 enn det Norges Bank har, se graf under som viser forventet 3 mnd Nibor de neste tre årene, i praksis er forventet utvikling helt flat i forhold til dagens nivå.

Kilde: KBN Finans

Kilde: Norges Bank, pengepolitisk rapport 4/19

Utviklingen i fastrenter – uendret fra september

Det var ingen endring i markedet for fastrenter etter rentemøtet. Fastrentene har steget helt marginalt siden forrige rentemøte i september og er snaue 10 rentepunkter (0,1 prosent) opp. Markedene har ikke fått noen nye impulser hverken av økonomisk eller politisk art siden forrige sentralbankmøte.

Swaprentene er på 5 års løpetid 1,89 prosent og på 10 års løpetid 2,00 prosent, gjengitt i grafen under.

Kilde: KBN Finans

For fastrenter i KBN (inklusive kredittpåslag) kan vi tilby følgende indikative nivåer:

Uvanlig yieldkurve

Yieldkurven viser prisen på fastrenter pr løpetid. Svært ofte er denne kurven stigende. Nå er denne kurven fallende fram til fem år og deretter i praksis flat. Med andre ord, det er omtrent lik pris å sikre rente i fem år som 10 år.

Med NIBOR 3 mnd på 1,87 prosent (torsdag 19.12.19) innebærer det at det nå koster omtrent like mye å binde renten i tre måneder og ti år. Dette er svært sjelden. At lån med ti års fastrente i KBN indikeres noe høyere enn fem års fastrente skyldes først og fremst et noe høyere kredittpåslag.

3 måneders rente til 2024: