Hopp til hovedinnhold

Utvikling i fastrenter gjennom 2019

Utviklingen i norske fem og ti års swaprenter er i stor grad drevet av utviklingen i amerikanske renter med samme løpetid. Det betyr at renteendringene som har funnet sted i amerikanske renter også har skjedd i Norge.

30.10.2019 / Nyheter

Utviklingen i fastrentene siste år fokuserer her på utviklingen i hhv. fem og ti års swaprenter. Kredittpåslaget til kommunene inngår ikke i denne vurderingen.

De lange rentene har det siste året vært gjenstand for store bevegelser. Fra sommeren 2018 til begynnelsen av oktober 2018 steg disse rentene i takt med forventninger om videre økonomisk vekst, særlig i USA. Etter oktober 2018 tegnet det seg et klarere bilde av at en nærmet seg toppen på den økonomiske veksten og at det ikke ble noen rask avklaring på handelskrigen USA/ Kina.

Fra oktober til juli 2019 var det en fallende trend på disse rentesatsene som ble etterfulgt av en betydelig nedgang fra midten av juli til midten av august. Denne nedgangen kan tilskrives en kraftig opptrapping av handelskrigen USA/ Kina med økonomiske nøkkeltall fra USA som kom svakere enn forventet. I tillegg varslet den amerikanske sentralbanken at perioden med renteoppgang var over og at neste renteendring mest sannsynlig ville være ned.  Denne utviklingen medførte eksempelvis at norsk ti års swap i løpet av noen uker falt med omkring 0,5% ned til et bunnivå på rundt 1,25% i midten av august.

Etter midten av august har lange renter snudd opp igjen, og rentenivået er nå snart tilbake til nivået fra midten av juli 2019, dette gjelder også de norske fastrentene.

Figur 1 viser norsk 5 og 10 år renteswap

Fremover vil lange renter fortsette å være utsatt for de samme driverne:

  • Handelskrig
  • Økonomiske nøkkeltall
  • Brexit

Det siste året har markedet sendt rentene opp når det har kommet signaler/ rykter om at handelskrigen eller Brexit får en løsning. Skulle det derimot ikke bli avklaring ser det ut til at markedet inntar samme holdning som tidligere og kan sende rentene ned til et lavere nivå.

Det er med andre ord ingen trend i rentemarkedet for tiden, kun drevet av forventning til utfallet av handelskrigen og Brexit.

Figur 2 viser USD 5 og 10 år renteswap

Samvariasjonen for Norge og USA i 10 års renteswap vises veldig tydelig i figur 3.

Figur 3 viser 10 år swap i Norge og USA

Til tross for en økning fra bunnivået i august er nivået på både fem og ti års fastrenter historisk på et lavt nivå.  Fastrenter i KBN (inklusive kredittpåslag) kan nå tilbys på følgende indikative nivåer (nivåer med utgangspunkt i priser 29.10.19):

Uvanlig yieldkurve

Yieldkurven viser prisen på fastrenter pr løpetid. Ofte er denne kurven stigende. Nå er denne kurven fallende fra 1 til fem år og deretter i praksis flat. Med andre ord, det er omtrent lik pris å sikre renten i fem år som ti år.

Med NIBOR 3 mnd. på 1,85% (tirsdag 28.10.19)  så innebærer dette også at det omtrent er samme pris på et lån med flytende rente og et lån som har fast rente i ti år. Dette er svært sjelden at er tilfellet.