Hopp til hovedinnhold

Anslag kalkylerente pr august 2020

Etter kraftig fall i starten av året er nå 5-års renten i bevegelse oppover, noe som kan gi litt økte kalkylerenter både for 2020 og i årene som kommer, sammenlignet med prognosene før sommeren.

28.08.2020 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. 

5-års renten har beveget seg fra 2 % ved årsskiftet ned til 0,34 % den 15. Mai, for så å stige til 0,76 % i slutten av august. Tillagt margin på 0,5 % gir det endring av selvkostrenten fra 2,5 % til 1,26 %. 

Snittet så langt i år er på 1,48 %. Inkluderer vi hva forward kurven priser inn for resten av året får vi et anslag for hele 2020 på 1,40 %. Dette nivået er 0,05 % høyere enn prognosen KBN publiserte i juni la til grunn. I takt med at lange renter internasjonalt har steget, har også 5 års renten i Norge økt i løpet av sommeren. Det gjør at kalkylerenten for 2021 – 2024 nå er om lag 0,15 % høyere enn hva vi så før sommeren.

Fortsatt er trolig nivået i år langt under hva de fleste kommunene budsjetterte med før årsskiftet, men de som eventuelt har gjort budsjettjusteringer kan være tjent med å se på tallene på nytt.

swapaugust.png

Klikk her for å se bildet i et større format

År Kalkylerente  
2016 1,69  
2017 1,98  
2018 2,37  
2019 2,30  
2020 1,40 Anslag
2021 1,41 Anslag
2022 1,57 Anslag
2023 1,70 Anslag
2024 1,80 Anslag
Forskrift om selvkost 

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.» 

Det er forventet at departementet legger frem en ny veileder om selvkost i løpet av året.