Hopp til hovedinnhold

Beregning av selvkostrente 2019

Les mer om hva selvkostrenten for 2019 ble.

03.01.2020 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Vi får for tiden mange henvendelser om beregning av selvkostrente til vann, avløp, renovasjon m.m. Fremgangsmåten står beskrevet i følgende retningslinjer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra februar 2014:

«Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester». Les mer på regjeringens sider her

6.5.1 Kalkylerente

Som kalkylerente benyttes 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. For kapitalintensive betalingstjenester vil valg av kalkylerente ha vesentlig betydning i selvkostkalkylen.

Kalkylerenten settes til nivået på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng. Det benyttes gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret (etterkalkylen). Swaprenten publiseres bl.a. på Kommunalbankens nettsider.

Swaprenten ligger ikke lenger åpent på Kommunalbankens nettside, men er tilgjengelig for kunder som bruker KBN Finans. På Markedsdata-siden kan man selv hente opp historikken på 5 års swaprente og eksportere til Excel, hvorpå beregningen kan gjøres så ofte en ønsker på egen hånd. Ved inngangen til det nye året har vi gjort det for dere:

Snittrenten på 5 års swaprente for 2019 ble 1,80 % (1,87 % i 2018). Se også grafen under.

Med tillegg av kalkylerentepåslaget på 0,5 % får vi en kalkylerente på 2,30 % for 2019.

Swap 2019