Hopp til hovedinnhold

Informasjon til garantister for lån til virksomheter og lignende

Flere virksomheter opplever inntektsmangel nå, og vi i KBN vil bistå så godt vi kan.

14.04.2020 / Nyheter

I tillegg til å gi lån til kommuner og fylkeskommuner, gir KBN lån til virksomheter o.l. mot kommunal eller fylkeskommunal garanti. For å hindre smittespredning har det blitt iverksatt en rekke tiltak som kan ramme inntektsgrunnlaget til virksomheter hvor kommuner og fylkeskommuner har garantert for lån.

Konsekvensene av smittevernstiltakene innebærer alt fra at kunder uteblir, at ansatte blir satt i karantene eller at selskapet kan gå tom for nødvendige varer og materialer. Når inntekstgrunnlaget blir rammet vil det kunne oppstå likviditetsmangel som fort vil påvirke selskapenes evne til å dekke løpende utgifter, herunder betjening av lånegjeld.

KBN vil i utgangspunktet strekke seg så langt som mulig for å prøve å imøtekomme anmodninger om avdragsutsettelser eller andre rimelige tilpasninger i lånevilkårene. KBN vil i den forbindelse informere om at endringer i nedbetalingsplan eller andre vilkår som det ligger til virksomheten å inngå avtale med KBN om, i utgangspunktet ikke vil endre kommunens eller fylkeskommunens garantiansvar. Avdragsutsettelse vil ikke forlenge løpetiden på lånet eller andre vilkår eller krav knyttet til lånet. Utsettelse av avdrag vil føre til økt avdragsbelastning i gjenværende løpetid på lånet.

Det er kommunens eget ansvar å følge opp virksomheten man gitt garanti til for å påse at virksomheten ikke foretar disposisjoner som kommunen mener vil påvirke sine interesser negativt. KBN vil tilstrebe å involvere garantisten i alle forespørsler om avdragsutsettelse. Dersom kommunen mener at opprinnelig nedbetalingsplan eller opprinnelige vilkår av hensyn til garantiansvaret bør følges på tross av situasjonen, så er det kommunens eget ansvar å følge opp slik at virksomheten ikke ber sine kreditorer om avdragsutsettelser.

I lys av situasjonen kan det være grunn til å vurdere tettere oppfølging av garantiengasjement og herunder også vurdere om det er andre tiltak det kan være nødvendig å gjennomføre i den sammenheng. Vi viser i den forbindelse til at flere kommuner med mange garanterte låneengasjementer forbereder sak for politisk behandling hvor ulike måter å støtte virksomhetene på vurderes.

Skulle dere ha spørsmål om denne situasjonen eller knyttet til oppfølging av deres garantiengasjementer så kontakt gjerne oss og vil vi prøve å bistå så godt vi kan.