Hopp til hovedinnhold

Kan koronaviruset sende verdensøkonomien i resesjon?

Rentene faller, men hva kan vi forvente fremover?

06.03.2020 / Redaktør: Tom Fredrik Pehrsen, senior porteføljeforvalter / Nyheter

Jeg kan ikke spå, men rentekommentaren vil belyse rentenivået, og hvilke hendelser frem til sommeren vi kan forvente vil kunne gi endring i rentene. Uansett vil alt de neste ukene bli overskygget av koronaviruset, og hva det vil si for økonomiske forhold som vekst og rentenivå både på kort og lang sikt.

Etter at sentralbanken i USA (FED) kuttet renten med 0,50 prosent har rentemarkedene over hele verden flyttet rentenivåene ned. I Norge forventer markedet nå rentekutt på sentralbankmøtet 19. mars. NIBOR 3 mnd er nå på 1,57 prosent, et fall på 0,27 prosent siden årsskiftet. Lange fastrenter er tilbake på de rekordlave nivåene vi så en kort periode i august 2019.

Hvordan vil koronaviruset påvirke økonomien og rentene?

På kort sikt vil konsum falle fordi folk blir værende hjemme og unngår store folkemengder. I tillegg vil tilbudet av varer fra særlig Kina stoppe opp, og dermed påvirker det den økonomiske infrastrukturen her hjemme. Det er allerede sendt ut permitteringsvarsler i en bedrift på Hadeland, fordi de ikke får tilsendt deler fra Kina.

Hvor dyp og langvarig nedturen blir avhenger av hvor raskt en får kontroll over spredningen av koronaviruset, og hvor raskt det går før Kina får i gang leveranser av varer. Skulle dette løse seg relativt raskt, vil det ikke bety mye for verdenshandelen og for Norge. Skulle dette viruset bli vanskelig å knekke, og skoler og bedrifter holder stengt, eller går på minimum, vil dette kunne potensielt få store følger.

Hva vil dette si for rentene?

En kjapp avklaring og kontroll av virusutbruddet vil mest sannsynlig bringe renter og renteforventninger tilbake til hvor vi var før utbruddet, men:

USA har hatt en eventyrlig vekstperiode frem til nå. Koronaviruset har allerede medført en korreksjon på denne oppgangen og FED senket rentene med 0,50 prosent den 3. mars. At FED skulle senke rentene var ikke overraskende, men størrelsen på kuttet og ikke minst at de gjorde det allerede nå kom overraskende på markedet. Markedet hadde forventet rentenedgang på møtet 18. mars, og da muligens med 0,50 prosent. FED ville med dette berolige markedet og gi et tydelig signal om at de følger med, og er klare for å motvirke nedgang i økonomien med rentekutt.

Drar virusbekjempelsen ut i tid, vil nok sentralbankene komme på banen med rentekutt, og andre former for tiltak for å avhjelpe situasjonen. Det er allerede varslet fra sentralbanker i Asia at de følger utviklingen nøye, og er klare med tiltak.

I Europa kommer det fortsatt svake makroøkonomiske nøkkeltall og ECB har varslet at de følger utviklingen nøye. EU driver i dag forhandlinger mellom medlemslandene om hvem som skal dekke inn bortfallet av inntektene fra UK. Disse forhandlingene virker veldig vanskelige på nåværende tidspunkt.

Hva vil Norges Bank gjøre?

Etter rentekuttet fra FED har NIBOR 3 mnd falt betydelig. Rentemarkedet priser nå inn en reduksjon i styringsrenten på rentemøtet 19. mars, og samtidig en forventning om ytterligere reduksjon i styringsrenten senere i 2020. Som figuren nedenfor viser, prises det inn en NIBOR 3 mnd på 1,14 prosent om 12 mnd.

Videre forløp er fortsatt veldig usikkert, og vil ikke bli tydeligere før vi ser omfanget og konsekvensene av koronaviruset. I tillegg vil vi frem mot sommeren få ytterligere makroøkonomiske nøkkeltall, der særlig inflasjonen i Norge vil være viktig å følge med på. Skulle inflasjonen fortsette å overraske videre opp vil det gjøre rentesettingen for Norges Bank utfordrende.

Inflasjonen i Norge overrasket markedet med kraftig vekst i januar. Det vil være en usikker faktor for Norges Bank om inflasjonen skulle fortsette å stige, eller bli liggende klart over hva Norges Bank har forventet. Kronekursen har også falt til laveste nivå målt, noe som indikerer at det er liten interesse fra utlandet å gjøre investeringer i Norge. Dette siste tilskrives at prosessen fra oljeindustri til noe annet har startet som en langsiktig trend. Kortsiktig er kronekursen helt klart påvirket av usikkerheten som har oppstått i forbindelse med koronaviruset.

NIBOR 3 mnd med start framover i tid:

Klikk her for å se grafen i et større format

Norske fastrenter

Fastrenter har falt klart, og kan tilskrives utenlandske forhold som utelukkende er påvirket av koronaviruset. Markedet falt fra allerede lave nivåer tilbake til nivåene vi så i august for fem og ti års rentesikring.

Grafen under viser utviklingen i henholdsvis fem og ti års renteswap siste fem år. Som grafen viser hadde vi en forsiktig renteoppgang etter bunnen ble nådd i sommeren 2019. Denne renteoppgangen stoppet ved 2 prosent, og har korrigert kraftig ned med 0,6 prosent til nivåer rundt 1,20-1,40 prosent i dag.

Klikk her for å se grafen i et større format


Fastrenter i KBN(inklusive kredittpåslag) - vi kan nå tilby på følgende indikative nivåer:

Klikk her for å se grafen i et større format

Yieldkurvens form er fortsatt uvanlig. Vanligvis er kurven stigende, men nå som markedet priser inn rentekutt er dermed fastrenter lavere enn de flytende rentene. Får rentemarkedet rett, så vil dette bildet i løpet av 1-2 år snu ettersom NIBOR 3 mnd. forventes å falle gradvis ned til under 1%.

Om dette vil skje eller ikke er pr i dag en ren spådom. Rentemarkedet tror dette, basert på at koronaviruset vil få betydelige følger både for norsk og internasjonal økonomi.