Hopp til hovedinnhold

Statlig garantiordning for selskaper med alvorlig likviditetsvansker

Dagens likviditetssituasjonen preger mange. Les hvordan regjeringens nye garantiordning påvirker våre kunder.

06.04.2020 / Nyheter

Likviditetssituasjonen for store deler av det norske næringslivet er presset som følge av tiltakene som er iverksatt for å redusere utbredelsen av Covid-19-viruset i samfunnet. For å redusere de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene har det blitt etablert en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån og har som formål å styrke bedrifters tilgang til lån. Den nye garantiordningen trådte i kraft 27. mars 2020 og har en totalramme på NOK 50 milliarder, hvorav KBNs andel av garantirammen utgjør NOK 59,6 millioner. Garantiordningen vil kun gjelde for nye lån som er innvilget fra lovens ikrafttredelse (27. mars 2020) og frem til 1. juni 2020. 

Ordningen kan omfatte IKS og selskaper med lån basert på kommunal garanti som i dag er kunde i KBN. For de fleste av KBNs kunder vil ordningen trolig være mindre aktuell. Det stilles krav til at selskaper som benytter ordningen må betale garantiprovisjon til staten som gjør at lån under ordningen hos KBN vil ha høyere rente enn de rentene som KBN normalt tilbyr. Ordningen vil likevel unntaksvis kunne være aktuell for selskaper som er i en så vanskelig situasjon som følge av koronautbruddet at de ikke kvalifiserer til lån på alminnelige vilkår. Selskaper som er i en slik situasjon, og som mener  at de oppfyller vilkårene for ordningen kan sende en søknad til kundeansvarlig med dokumentasjon som viser at vilkårene i lov og forskrift som regulerer ordningen er oppfylt. KBNs alminnelige vilkår for lån kommer i tillegg til vilkårene som følger av lov og forskrift. I det følgende gjennomgås de viktigste vilkårene for ordningen.

Garantiordningen gjelder lån til små og mellomstore bedrifter. Ved forskriftsendring gjeldende fra 2. april omfatter ordningen nå også større bedrifter. For å kvalifisere til ordningen må bedriften ha  virksomhet i Norge,  stå overfor en akutt likviditetsmangel som følge av koronautbruddet og anses som lønnsomme under normale markedsforhold. Hadde bedriften økonomiske vanskeligheter allerede pr. 31.12.2019 vil de ikke kvalifisere til lån.

Ordningen dekker lån med en maksimal løpetid på 3 år og som skal benyttes til dekning av driftsutgifter eller finansiering av investeringer. Lån under ordningen kan derfor ikke brukes til førtidig innfrielse eller nedregulering av eksisterende gjeld hos KBN. Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Samlet lån til hver bedrift kan uansett ikke utgjøre mer enn NOK 50 millioner. For større bedrifter er maksimalt lånebeløp fastsatt til NOK 150 millioner.

Merk at det enkelte finansforetaks andel av garantirammen skal revurderes og fastsettes på nytt etter utløpet av 22. april 2020. Vi anbefaler derfor potensielle søkere til å sende sin søknad om lån under ordningen i god tid før denne datoen.

Les mer om de nærmere vilkårene for ordningen i lov og forskrift her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-03-27-14?q=statlig%20garantiordning

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-490?q=statlig%20garantiordning

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-27.-mars-2020-nr.-490-til-lov-om-statlig-garantiordning-for-lan-til-sma-og-mellomstore-bedrifter/id2696175/