Hopp til hovedinnhold

Nye låneavtaler

KBN lanserer nye låneavtaler for alle nye lån. Den nye låneavtalen erstatter dagens gjeldsbrev og består av Lånetilsagn og Alminnelige lånevilkår.

29.01.2020 / Nyheter

I forbindelse med innføring av ny kommunelov har KBN revidert gjeldende låneavtaler og strukturen på disse. Alle nye lån som inngås fra og med 30.01.2020 vil ha følgende struktur:

 1. Tilbudsbrev. Inneholder tilbud på forespurte/aktuelle låneprodukter og forutsetninger for innvilgelse av lån.
 2. Lånetilsagn. Inneholder betingelser for akseptert låneprodukt. Tilsagnet signeres elektronisk av kunden.
 3. Alminnelige lånevilkår. Gjeldsbrev utgår og erstattes av KBNs alminnelige lånevilkår. KBN har etablert to sett alminnelige lånevilkår og organisasjonsformen til låntaker bestemmer hvilket sett som vil være gjeldende for låneforholdet. De produktspesifikke vilkårene er de samme uavhengig av organisasjonsform.

Lånevilkårene finner du her

Signert lånetilsagn, alminnelige lånevilkår og de aktuelle produktspesifikke vilkår utgjør til sammen låneavtalen mellom KBN og kunden.

Viktige endringer

 • Endringer i fastsettelse av markedsrente dersom NIBOR ikke er tilgjengelig.
 • Endringer i muligheter for innfrielse fra KBNs side gjeldende for lån med flytende marginer:
  • skriftlig varsel med virkning fra utløpet av neste kalenderår
  • førtidig innfrielse fra Långivers side kreves saklig grunn
 • Reguleringer som ivaretar KBNs ansvar i forhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Dersom renter og avdrag ikke er mottatt innen fem dager etter forfall anses gjelden som misligholdt.

Eksisterende lån løper med nåværende gjeldsbrev.

Forutsetninger for innvilgelse av lån

Ny kommunelov angir nye vilkår for at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån. Kommunelovens vilkår er reflektert i den nye dokumentasjonen. De nye vilkårene er som følger:  

 • Lånetilbudet forutsetter at låneopptaket gjøres i samsvar med og oppfyller kommuneloven § 14-14. jf. §§ 14-15 - 14-17.
 • Lånetilbudet forutsetter at låneopptaket er i samsvar med og oppfyller kommuneloven § 14-13, herunder at låneopptaket er i tråd med gjeldende finansreglement og ikke innebærer vesentlig finansiell risiko for Låntaker.
 • Lånetilbudet forutsetter at Lånetilbud og Långivers Alminnelige Lånevilkår er nøye gjennomgått før aksept av Lånetilbudet.
 • For Låntakere som er underlagt statlig kontroll (ROBEK) forutsetter Lånetilbudet at låneopptaket ikke innebærer overskridelse av den øvre rammen for låneopptak for budsjettåret som er fastsatt av departementet, og at Låntakers bruk av de lånte midlene ligger innenfor eventuelle vilkår som departementet har fastsatt, jf. kommuneloven § 28-3 tredje ledd.
 • Lånetilbudet forutsetter at Låntaker fremlegger all nødvendig dokumentasjon på at forutsetningene for innvilgelse av lånet er oppfylt.