Hopp til hovedinnhold

Markedskommentar 1. tertial 2021 – en oppsummering

I motsetning til 1.tertial 2020, var årets første tertial i vesentlig mindre grad preget av store hendelser. Vi håper at vedlagt tekst sammen med våre rentekommentarer og våre webinarer kan være nyttig bakgrunnsinformasjon for å skrive en markedskommentar i finansrapporteringen for første kvartal 2021

03.05.2021 / Redaktør: Tom Pehrsen, senior porteføljeforvalter / Nyheter

Starten av 2021 ble dominert av en oppblomstring av mutert virus, og dermed ny total nedstengning av samfunnet. Nedstengningen i denne runden er verre for deler av landet ettersom tiltakene er mer omfattende med stengte butikker og serveringssteder i de hardest rammede delene av Norge. På den andre siden var samfunnet nå bedre forberedt, noe som ga vesentlig mindre usikkerhet og mindre utslag i finansmarkedene. I første tertial har markedet fått mer fokus på faren for økt inflasjon gjennom 2 kanaler:

  1. Økt pengetrykking - særlig i den vestlige verden, og med USA i forsetet for denne politikken.
  2. Lavere produksjon grunnet korona, og problemer med shipping og produksjon som følge av nedstengning. I makro har mange land stor sparing og fortsatt høyt forbruk, men mange leverandører sliter med å produsere nok. Dette har vist seg særlig innen råvarer som tømmer og innenfor matvareindustrien. Følgene har vært økte priser

Det viser seg at de landene som har fått vaksinert flest innbyggere også har gjennomgående mye lavere smittetall. Dette skulle tilsi at planen om gjenåpning i løpet av sommeren 2021 kan bli oppfylt.

For øvrig har USA kommet tilbake på den internasjonale arenaen med Joe Biden som president. De har gjenopptatt en seriøs holdning til klimaendringene og forpliktelsene dette medfører. De har gjort det helt klart at forholdet til Kina fortsatt er ugreit og i tillegg har de økt fokus på Russland som et land som kommer til å bli mer utfordret enn det muligens ble under Trump. USA har også annonsert en endelig uttrekning fra Afghanistan, senest 11.sept, uten vilkår.

I sum for første tertial kan vi på en måte si det har vært to ytterpunkter, full nedstengning, men med klare signaler om at i 3. kvartal så vil det bli lettelser. Dette har lagt en rolig hånd over finansmarkedene slik at disse denne gangen har vært helt upåvirket av effektene i deler av realøkonomien.

Oljepris og kronekurs styrket seg gjennom 1. tertial. Dette er viktig for norsk økonomi fordi det gir økte inntekter og lavere priser på importerte varer og tjenester. Særlig det siste elementet er viktig sett i lys av økt inflasjon. Siden vi importerer veldig mye til Norge, vil en styrking av kronekursen legge en demper på inflasjonen og inflasjonsforventningene. Dette vil kunne bidra til lavere renter enn om vi hadde fått importert prisstigning gjennom en svak krone. Norges Bank ser på handelsvektet kronekurs og endring i kronekursen i sine modeller når de skal predikere fremtidig inflasjon.

Kronekurs handelsvektet:

Klikk på bildet for å se det i et større format.

Oljepris: 

Klikk på bildet for å se det i et større format.

I aksjemarkedet derimot, og særlig fra USA, har stimuleringspakken til president Biden mest sannsynlig medvirket til økte aksjeverdier. Dette har smittet til resten av verden, med det resultat at nivået nå blir diskutert til å være så høyt at en del markedsdeltagere bruker begrep som «boble». Med de kraftige stimulansene, og en ekstremt høy sparing i makro,  ligger det an til tidenes forbruksvekst i den vestlige del av verden når samfunnene åpner opp igjen. 1. tertial har enkelt forklart vært en venteperiode, der forventningen er at det blir et veldig positivt 2. halvår av 2021.

Oslo Børs: 

Klikk på bildet for å se det i et større format.

Som en berømt fyr en gang sa: « Time will show»