Hopp til hovedinnhold

Rentekommentar Mars 2021

De lange rentene har steget betydelig og inflasjon har kommet på dagsorden. Rentemarkedene forventer en normalisering av dagliglivet og dermed realøkonomien etter hvert som en større del av befolkningen blir vaksinert. 18. mars har Norges Bank nytt rentemøte og publiserer ny pengepolitisk rapport. Dette kan gi nye signaler om når første renteheving kan komme.

05.03.2021 / Redaktør: Tom Pehrsen / Nyheter

Rentenivået i Norge opp til ett år styres helt av Norges Bank. På løpetider over halvannet til to år styres rentenivået, og spesielt endringene, i større grad av hendelser utenfor Norge gjennom det globale markedet for obligasjoner og rentederivater. På løpetider fra fem år og utover er det nærmest utelukkende hendelser utenfor Norge som avgjør utviklingen. Spesielt er det de amerikanske rentene som påvirker retningen på norske lange renter. Fra senhøsten 2020 har vi sett at lange amerikanske og norske renter har vært i en stigende trend. Denne trenden ble forsterket etter valget av Biden som president. Spesielt etter at demokratene også sikret flertall i senatet har renter med løpetider over fem år skutt i været.

Økt inflasjon?

Stigende renter skyldes først og fremst at markedet forventer at korona-epidemien er over i løpet av sommeren 2021. I tillegg har de fleste land brukt mye penger på å holde økonomiene flytende og forsøkt unngå «unødvendige» konkurser. I USA har Biden fått vedtatt nok en stor offentlig finansiert støttepakke til en anslått verdi rundt 1 900 mrd. dollar. Støtten er både til bedrifter, men også engangsutbetalinger direkte til alle innbyggere i USA. Særlig dette siste tiltaket har medført en enorm økning av pengemengden og økonomer og markedet er nå redd det kan resultere i inflasjon fra 2022. Disse to faktorene er nok mest sannsynlig forklaringen på den til dels kraftige renteøkningen vi ser på løpetider over fem år. Samtidig har sentralbanken i USA varslet at de vil være veldig forsiktig med å sette opp renten, og at de vil akseptere en noe høyere inflasjon enn inflasjonsmålet, for på den måten bidra til at veksten og sysselsetningen tar seg godt opp. Det betyr at den første renteøkningen i USA ligger langt frem i tid, og at stimuleringen det neste året først og fremst vil gi seg utslag i høyere inflasjon, og ikke i høyere korte renter. Dette er en kombinasjon som vil gi redusert realrente i tiden framover om det slår til.

Hva tenker de nå på Bankplassen?

Norges Bank har ikke gitt noen nye signaler siden desember på videre renteutvikling og skisserte da at første renteøkning kan skje i begynnelsen av 2022. Markedet har endret syn og tror det vil kunne skje mot slutten av dette året. Ny pengepolitisk rapport kommer 18. mars og det er en viss spenning rundt hvorvidt Norges Bank vil kommunisere en tidligere og eventuelt også raskere renteøkning enn tidligere.

Høyere Nibor 3 mnd.

Nibor 3 mnd. har kommet opp fra bunn og ligger nå noe høyere enn Norges Bank sier den bør gjøre når styringsrenten er null. De har i sin kommunikasjon med markedet anslått differansen mellom styringsrenten og Nibor 3 mnd. til å være 0,30 prosentpoeng, det betyr at 3 mnd. Nibor burde vært 0,30% i dag, men ligger i området 0,45%.

Bloomberg

Klikk på bildet for å se det i et større format.

Kraftig økte fastrenter

For fastrente med ti års løpetid ser vi at norske renter har hatt en kraftigere stigning enn amerikanske renter, men endringen opp er klar for begge land. Dette er litt vanskelig å forklare hvorfor norske renter har steget mest, men kan skyldes forventning om høyere inflasjon, at boligprisveksten er kraftig i Norge og at i Norge har det blitt økt fokus på å binde rentene på disse lave nivåene vi har sett. I Norge er andel med flytende lån mye større enn i USA, derfor vil en endring i sammensetningen av fast/flytende kunne påvirke lange renter mer enn USA når relativt sett flere velger å gå fra flytende til fast rente.

Bloomberg

Klikk på bildet for å se det i et større format.

Bloomberg

Klikk på bildet for å se det i et større format.

Forsiktig videre renteoppgang forventes

Videre frem ser vi at markedet forventer en oppgang i 3 mnd. Nibor med 0,25 prosentpoeng om et år og stigende til at 3 mnd. Nibor skal være rundt 2 % om fem år, det vil tilsvare en styringsrente i området 1,50-1,75 %, altså en økning fra dagens nivå på null, med 1,5-1,75 % på fem år. Det er ingen stor renteoppgang som forventes, men målt mot dagens svært lave rentenivå så innebærer det likefult over en dobling i rentenivået i løpet av to år og firedobling på fire år. Kommuner og fylkeskommuner med mye flytende rente må forberede seg på betydelige økninger i rentekostnadene.

KBN Finans

Klikk på bildet for å se det i et større format.

En fem-års fastrente som starter om fem år er en god indikator for både framtidstro, forventninger til inflasjon og et langsiktig nivå på lange renter.

Markedet beregner denne renten nå til å være 2,25 %, det er en oppgang fra dagen fem års rente (1,35%) på snaut 1 prosentpoeng. Vi ser videre av grafen under at vi nå er tilbake til samme forventning og til dels litt høyere som markedet hadde til fem års rentene rett før korona inntraff.

Bloomberg

Klikk på bildet for å se det i et større format.

Webinar 19. mars

På vårt webinar 19. mars vil vi gå mer detaljert inn i forholdene presentert i denne rentekommentaren og spesielt kommentere eventuell ny kommunikasjon fra Norges Bank i lys av pengepolitisk rapport og rentemøte i Norges Bank den 18. mars. Meld deg på her, og bruk koden 3506 for å få tilgang.