Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
bygg

Stabile marginer og videre vekst i grønne lån

KBN oppnådde netto renteinntekter på 413 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot 437 millioner kroner i samme periode i 2020. Det har vært god vekst i grønne utlån og bankens grønne utlånsportefølje vokste med 2,1 milliarder kroner i kvartalet.

29.10.2021 / Nyheter

Kjerneresultatet i tredje kvartal 2021 utgjorde 232 millioner kroner, mot 265 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Lavere netto renteinntekter som følge av redusert rentenivå er hovedforklaringen til resultatnedgangen. Fallet i pengemarkedsrenten i foregående kvartal kom kundene til gode gjennom reduserte utlånsrenter fra 2. juni 2021. Pengemarkedsrenten har gjennom tredje kvartal økt i påvente av ventet renteøkning fra Norges Bank. KBN har besluttet renteøkning på 0,40 prosentpoeng med effekt fra 12. oktober, som følge av økningen i pengemarkedsrenten og renteøkningen fra Norges Bank.

- Vi opplever stabile marginer og ser samtidig en gledelig vekst i grønne utlån. Den totale utlånsporteføljen er noe redusert i tredje kvartal og skyldes delvis at det har vært lavere etterspørsel etter finansiering og at KBN bevisst har redusert sin tilstedeværelse i markedet for kort finansiering der marginene er presset. Vi er dermed godt rustet når den forventede etterspørsel etter lån med lengre løpetider tar seg opp frem mot årsskiftet, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Granquist.

Resultat etter skatt for tredje kvartal 2021 endte på 450 millioner kroner, mot 517 millioner kroner i tilsvarende periode i 2020. I tredje kvartal 2021 er det regnskapsført urealiserte gevinster på finansielle instrumenter på 271 millioner kroner, mot 317 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Bankens fastrenteutlån, som regnskapsføres til virkelig verdi, bidro med urealisert verdiendring på -1 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot 159 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

God vekst i grønne lån 

Veksten i grønne lån forblir god og ble for kvartalet 2,1 milliarder kroner. Hittil i år er veksten i grønne lån på 4,5 milliarder kroner, tilsvarende 15,6 prosent vekst. Blant prosjektene som har fått utbetalt grønne lån i tredje kvartal 2021 er Oslo kommune, til finansiering av trikker, Rana kommune, til finansiering av skolebygg, og Trondheim kommune, til Nidarvoll skole. 

KBNs utlånsportefølje utgjorde 314,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2021. Utlånsporteføljen ble redusert med 3,8 milliarder kroner i kvartalet. Hittil i år er utlånsporteføljen også redusert med 3,8 milliarder kroner. Reduksjonen i porteføljen hittil i år og differansen mot 2020 skyldes en reduksjon i lån med sertifikatvilkår. Reduksjonen skyldes manglende lønnsomhet i nye lån med løpetid under 12 mnd. Som tidligere forsetter også trenden med vekst i avdragsfrie lån.

God markeds- og valutadiversifisering

Innlånsaktiviteten i tredje kvartal 2021 har vært lavere enn i tilsvarende periode i 2020 grunnet god likviditet, lavere refinansieringsbehov samt noe svakere krone. Det ble i tredje kvartal 2021 utstedt obligasjoner for om lag 8,0 milliarder norske kroner fordelt på fem låneopptak i fire valutaer, mot 24 milliarder norske kroner i samme periode 2020. Til tross for beskjedne innlånsvolum oppnådde banken god markeds- og valutadiversifisering med utstedelser i amerikanske dollar, britiske pund, Hong Kong dollar og australske dollar. I de første ni måneder av 2021 ble det totalt utstedt obligasjoner tilsvarende 72 milliarder norske kroner mot 79 milliarder norske kroner i samme periode i fjor. 

KBN hadde ved utløpet av tredje kvartal 2021 en ren kjernekapitaldekning på 18,8 prosent, kjernekapitaldekning på 21,7 prosent og totalkapitaldekning på 24,2 prosent. Myndighetsfastsatte krav på samme tidspunkt var henholdsvis 15,1 prosent, 16,6 prosent og 18,6 prosent. Banken mottok den 29. juni et oppdatert Pilar 2-krav fra Finanstilsynet på 2,2 prosentpoeng, en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Finansdepartementet har besluttet en økning i motsyklisk buffer på 0,5 prosentpoeng fra 30.juni 2022. Uvektet kjernekapitalandel er 3,9 prosent ved kvartalsskiftet, mot myndighetsfastsatt krav på 3,0 prosent.   

Last ned full rapport (pdf)

Kontakt oss

  • Tor Ole Steinsland

    Direktør forretningsstøtte
    +47 98 24 70 16

    Ansatt siden 2012. Steinsland kom til KBN fra stillingen som partner og rådgiver i PR-byrået Kreab Gavin Anderson. Har tidligere arbeidet som finansjournalist i ulike print- og etermedier. Steinsland har høyere avdelingsstudium i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Gikk fra kommunikasjonsjef i KBN til direktør for forretningsstøtte 15.nov 2021.