Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Gate

Et kvartal preget av geopolitisk usikkerhet

KBN oppnådde netto renteinntekter på 436 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 384 millioner kroner i samme periode i 2021. 

28.04.2022 / Nyheter

Resultat etter skatt ble et underskudd på 352 millioner kroner, mot 398 millioner kroner i overskudd i samme periode i 2021. Urealiserte tap på finansielle instrumenter som følge av markedsuro er årsaken til resultatnedgangen.

- Det var krevende markedsforhold i kvartalet, men vi er fornøyde med økte netto renteinntekter. Renteinntektene bidro til et solid kjerneresultat for KBN. Urealiserte tap og gevinster forventes å reverseres, enten i takt med at markedsforholdene normaliseres, eller i takt med at instrumentenes løpetid nærmer seg forfall, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Økte netto renteinntekter

Kjerneresultatet i første kvartal 2022 utgjorde 248 millioner kroner, mot 210 millioner kroner i første kvartal 2021. Økte netto renteinntekter er hovedforklaringen til resultatbedringen.

Netto renteinntekter beløper seg til 436 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 384 millioner kroner i tilsvarende periode i 2021. Stigende rentenivå har økt egenkapitalforrentningen, som er hovedårsaken til bedringen i netto renteinntekter. Utlånsmarginen har vært fallende gjennom kvartalet. Pengemarkedsrenten har økt gjennom kvartalet som følge av ventede renteøkninger fra Norges Bank. Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i rentemøtet den 24.mars 2022. KBN har besluttet renteøkning på 0,50 prosentpoeng med effekt fra 12. april, som følge av økningen i pengemarkedsrenten og renteøkningen fra Norges Bank.

Resultat etter skatt for første kvartal 2022 endte på et underskudd på 352 millioner kroner, mot 398 millioner kroner i overskudd i tilsvarende periode i 2021. Markedsuroen med tilhørende utgang i kredittspreader og basisspreader i første kvartal 2022 har medført vesentlige urealiserte tap knyttet til måling til virkelig verdi av bankens finansielle instrumenter, og er årsaken til resultatnedgangen. I første kvartal 2022 er det regnskapsført urealiserte tap på finansielle instrumenter på 821 millioner kroner, mot urealiserte gevinster på 230 millioner kroner i første kvartal 2021.

Vekst i grønne lån

Veksten i grønne lån forblir god og ble for kvartalet 1,6 milliarder kroner, mer enn en dobling fra tilsvarende periode i 2021. Veksten i første kvartal 2021 var på 0,6 milliarder kroner. Blant prosjektene som har fått utbetalt grønne lån i første kvartal 2022 er ny skole, idretts- og svømmehall i Lørenskog kommune, gjenvinningsstasjon i Drammen og landstrømanlegg til Nordfjord havn.

Krigen i Ukraina

24. februar gikk Russland til invasjon av Ukraina. Invasjonen har medført en humanitær katastrofe for Ukrainas befolkning. I tillegg har krigen forårsaket store effekter i verdensøkonomien. Markedsuroen har medført en markert utgang i kredittspreader, som har påvirket bankens resultater i første kvartal 2022. KBN har ingen direkte eksponering i verken Russland eller Ukraina, og har heller ingen utkontraktert virksomhet eller leverandører i disse områdene. KBN har enkelte indirekte eksponeringer gjennom multinasjonale institusjoner som har utlån og finansiering av prosjekter i Ukraina og Russland. Sanksjoner mot investorer som eier verdipapirer utstedt av KBN overvåkes og følges opp.

Les kvartalsrapporten for Q1 2022

Kontakt oss