Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Godt kjerneresultat, mens urolige finansmarkeder fortsatt påvirker urealiserte resultatposter

KBN oppnådde netto renteinntekter på 473 millioner kroner i tredje kvartal 2022, mot 413 millioner kroner i samme periode i 2021.

27.10.2022 / Nyheter

Bankens utlånsportefølje er økt med 5,9 milliarder kroner i kvartalet hovedsakelig grunnet god vekst i utlån med PT-rente og fastrente. Veksten i grønne utlån utgjorde 3,1 milliarder kroner i kvartalet. Resultat etter skatt ble 145 millioner kroner i tredje kvartal 2022, mot 450 millioner kroner i samme periode i 2021. Urealiserte tap på finansielle instrumenter som følge av markedsuro er årsaken til resultatnedgangen.

- Uro i globale finansmarkeder fortsetter å påvirke urealiserte resultatposter, men i mindre grad enn foregående kvartaler. Vi er fornøyd med kjerneresultatet. I tredje kvartal ser vi vekst i KBNs grønne utlån. Vi er i rute for å nå vårt strategiske mål om en utlånsportefølje bestående av grønne lån på 12 prosent ved utgangen av 2022. I tillegg har vi hatt en god vekst i våre kjerneprodukter, som er lange lån med avdrag, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Kjerneresultatet (1) i tredje kvartal 2022 utgjorde 249 millioner kroner, mot 236 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Økte netto renteinntekter er hovedforklaringen til resultatbedringen. I tredje kvartal 2022 er det regnskapsført urealiserte tap på finansielle instrumenter på 163 millioner kroner, mot urealisert gevinst på 271 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Urealiserte tap og gevinster forventes å reverseres, enten i takt med at markedsforholdene normaliseres, eller i takt med at instrumentenes løpetid nærmer seg forfall.

Økende etterspørsel etter nye låneopptak

KBN’s utlånsportefølje utgjorde 323 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2022. Utlånsporteføljen økte med 5,9 milliarder kroner i kvartalet, mot en reduksjon på 3,8 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Kvartalet har vært preget av en økende etterspørsel etter nye lånopptak. Lite attraktive kapitalmarkeder for bankens kunder har gitt en stor pågang av refinansieringer fra lån med kort og mellomlang løpetid over i lange lån med avdrag.

3,1 milliard i grønne utlån

Veksten i grønne lån er fortsatt god og var på 3,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2022, mot 2,1 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2021. KBN har i kvartalet blant annet gitt grønt lån til Oslo kommune som finansierer nye trikker, nytt Tøyenbad og Voldsløkka skole. Bergen kommunene har fått grønt lån til utskiftning av 550 vinduer i Grieghallen. Ved utgangen av kvartalet er 12,1 prosent av bankens utlånsportefølje bestående av grønne lån. Målet ved utgangen av 2022 er 12 prosent.

Fem låneopptak i tre valutaer

Det ble i tredje kvartal 2022 utstedt obligasjoner for om lag 6 milliarder norske kroner fordelt på fem låneopptak i tre valutaer. KBN har ikke foretatt store enkeltinnlån i perioden, men fokusert på mindre transaksjoner i britiske pund, australske dollar og amerikanske dollar. Markedsusikkerhet i perioden har ikke påvirket KBNs adgang til internasjonale kapitalmarkeder i betydelig grad og banken har gjennomført sine innlånstransaksjoner i henhold til plan.

(1): Resultat etter skatt for kvartalet justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter etter skatt og andel tilordnet fondsobligasjonseiere. Resultatmålet inkluderes for å gi relevant informasjon om selskapets underliggende drift.

Les hele rapporten:

 

Kontakt oss