Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Bilde av Grieghallen i Bergen

Rekordhøy grønn vekst i et år preget av global uro og økt rentenivå

KBNs kjerneresultat økte fra 908 millioner kroner i 2021 til 1 081 millioner kroner i 2022.

27.02.2023 / Nyheter

Foto: Eilif Stene

Netto renteinntekter økte med 280 millioner kroner fra 2021 til 2022. Urealiserte verdiendringer tynget imidlertid årsresultatet.

Om resultatet

Netto renteinntekter utgjorde 1 866 millioner kroner i 2022, mot 1 585 millioner kroner i 2021. Resultatet for regnskapsåret endte med et underskudd på 60 millioner kroner i 2022, mot et overskudd på 1 208 millioner kroner i 2021. Resultatnedgangen skyldes store urealiserte tap fra verdiendringer på finansielle instrumenter i 2022, først og fremst knyttet til verdiendring på fastrenteutlån, men også fra bankens sikringskontrakter og likviditetsportefølje.

Urealiserte tap for 2022 utgjør 1 622 millioner kroner, mot urealisert gevinst på 322 millioner kroner i 2021, og er knyttet til markedsuroen i 2022.

Bankens finansielle instrumenter holdes normalt til forfall og de urealiserte verdiendringenes effekt på resultatet reverseres ved en reversering i markedsbevegelsene eller etter hvert som instrumentene nærmer seg forfall.

- Uro i globale finansmarkeder har påvirket oss både negativt og positivt i 2022. På den negative siden har uroen påvirket urealiserte resultatposter. På den positive siden har vi hatt rekordhøy etterspørsel etter våre kjerneprodukter, som er lange lån med avdrag. KBN har aldri utbetalt et så stort volum av disse lånene tidligere, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Over 8 milliarder utbetalt i grønne utlån

KBN innvilget totalt 39 milliarder kroner i nye lån. Porteføljen av grønne lån til klima- og miljøriktige investeringer økte med 24 prosent, tilsvarende 8,4 milliarder kroner i 2022. Det ble samlet utbetalt over 8 milliarder kroner i grønne utlån fordelt på 68 ulike prosjekter i 2022. Ved utgangen av 2022 har 134 kommuner, fem fylkeskommuner og totalt 70 andre kunder grønne lån i KBN, og utestående beløper seg til totalt 43,5 milliarder kroner. Effektene av disse utlånene rapporteres årlig i KBNs miljøeffektrapport. Bankens kriteriesett for grønne utlån oppdateres årlig i tråd med utviklingen i miljøstandarder.

Grønne utlån utgjør ved utgangen av 2022 13,3 prosent av total utlånsportefølje.

87 milliarder kroner i nye innlån

Totale nye innlån i 2022 beløp seg til 87 milliarder kroner mot 97 milliarder kroner i 2021. Reduksjonen i nye innlån målt i norske kroner er primært grunnet mindre forfall i 2022 enn i 2021. Totalt ble det tatt opp innlån i 10 valutaer som er opp fra 9 valutaer i 2021.

Bankens innlånsprogram har ikke blitt vesentlig påvirket av markedsuroen og KBN har hatt god tilgang til kapitalmarkedene gjennom 2022. KBNs samlede utestående volum av obligasjoner og andre låneopptak ble i 2022 økt fra 395,4 milliarder kroner til 429,2 milliarder kroner. Økningen i totale innlån målt i norske kroner skyldes i stor grad svekkelse av kronen gjennom 2022.

KBN utstedte tre grønne innlån i 2022 pålydende totalt 7,5 milliarder kroner i henholdsvis australske dollar, kanadiske dollar og svenske kroner.

Kapital

KBNs ansvarlige kapital per 31. desember 2022 utgjorde 19 691 millioner kroner. Av dette utgjorde 15 299 millioner kroner ren kjernekapital. Soliditeten er tilstrekkelig, og over bankens interne målsettinger ved utgangen av 2022.

Se hele årsrapporten for 2022 (PDF, 8MB)

Kontakt oss