Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Rentekommentar september 2023

Norges Bank hever styringsrenten med nye 0,25 prosentpoeng, varsler ny renteheving i desember og ser for seg at styringsrenten vil ligge på et høyt nivå gjennom hele 2024.

25.09.2023 / Nyheter

Norges Bank økte torsdag 21. september styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. De varslet også at det er stor sannsynlighet for at de hever renten videre på desember møte til 4,5 prosent. Denne renteøkningen var forventet i markedet, men rentemarkedet hadde ikke forventet at de skulle heve forventningene til inflasjon og dermed også heve rentebanen fremover. Det var spesielt nivået i 2024 og deler av 2025 som ble trukket klart opp. Dette tilsier at rentene fortsatt er på vei opp og styringsrenten vil bli liggende i området 4,25-4,5 prosent gjennom hele 2024.

Norges Bank viser til at selv om presset i norsk økonomi har blitt redusert, er det fortsatt et stramt arbeidsmarked. Lønnsforventningene for 2024 har steget og sammen med en lønnsvekst på 5,5 prosent i 2023 er dette noe som bidrar til økt inflasjonspress. Høy oljepris og store investeringer innenfor olje- og gassektoren bidrar til at aktiviteten i norsk økonomi samlet holder seg oppe.

Det er mange økonomer som er uenige i den virkelighetsoppfatningen som Norges Bank legger til grunn. Mange mener nå at styringsrentene har kommet for høyt og at det er fare for nedgangstid, der arbeidsledigheten, konkurser og muligens også banker vil merke dette. Skulle det siste skje vil bankene bli mer restriktive med utlån og kredittmarginene vil øke fra dagens nivå som er historisk høyt for enkelte sektorer. Det er da en forventning om at Norges Bank må kutte rentene igjen som de har gjort hver gang siden finanskrisen i 2008 når det har oppstått økonomiske tilbakeslag.

Fra utlandet er bildet veldig likt det vi ser i Norge. Lav arbeidsledighet, lavere økonomisk vekst, fallende inflasjon, men fortsatt høyt over målene, ingen finanskrise (ennå), og fortsatt stigende sentralbankrenter.

Norges Banks graf om forventninger til styringsrentene fremover:

Blå er forventning fra PPR3 (september 2023), gul er forventning fra PPR2 (juni 2023). Kilde: SSB og Norges Bank. Klikk på bildet for større visning.

Kronekursen ble ikke nevneverdig endret etter Norges Bank møte. En hypotese er at om de ikke hadde vært så tydelige på at rentene skal ytterligere opp og bli der lenger enn først antatt, så hadde kronen svekket seg. Kronekursen er viktig for inflasjon og inflasjonsforventninger. Styrker kronen seg mot neste rentemøte vil det være en faktor for at inflasjon kan komme ned, men skulle den derimot fortsett å svekkes vil det da være stor sannsynlighet for at inflasjonsfallet kan stoppe og til og med øke igjen.

I markedet ser vi nå den vanlige sesongmønsteret der for lån med kort løpetid, maks 12 måneder, øker marginene. Vi ser også at for lån med lengre løpetid har marginene nå etter sommeren gått sakte, men sikkert opp. Det er fortsatt stor etterspørsel etter lån fra norske kommuner, mens husholdninger har slakket av på låneiveren.