Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Solid etterspørsel etter nye utlån

God utlånsvekst hittil i år bidrar sammen med renteøkning positivt til inntektsutviklingen.

10.08.2023 / Nyheter

Kjerneresultatet(1) i andre kvartal 2023 utgjorde 360 millioner kroner, mot 342 millioner kroner i andre kvartal 2022. KBN oppnådde netto renteinntekter på 507 millioner kroner i andre kvartal 2023, mot 477 millioner kroner i samme periode i 2022.

– Lite attraktive kapitalmarkeder for bankens kunder fortsetter å gi gode markedsbetingelser for bankens lange lån med avdrag. Det er også gunstige markedsforhold for fastrentelån, hvor renter med lange bindingstider har vært lavere enn flytende renter. Gunstige fastrentelån har medført at mange kunder har valgt å endre fra flytende til fast rente, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

I andre kvartal 2023 er det regnskapsført netto urealiserte tap på finansielle instrumenter på 143 millioner kroner, mot netto urealisert tap på 583 millioner kroner i andre kvartal 2022. Fastrenteutlån med tilhørende sikringsinstrumenter bidro med netto urealisert verdiendring på -128 millioner kroner i andre kvartal 2023, hovedsakelig grunnet utgang i kredittpåslag i kommunemarkedet. Urealiserte tap og gevinster forventes å reverseres, enten i takt med at markedsforholdene normaliseres, eller i takt med at instrumentenes løpetid nærmer seg forfall.

Resultat hittil i år

Kjerneresultatet(1) for første halvår i 2023 utgjorde 640 millioner kroner, mot 591 millioner kroner i første halvår 2022. Kjerneresultatet i 2023 er påvirket av realisert gevinst ved tilbakekjøp av ansvarlig lån på 101 millioner kroner før skatt, mens kjerneresultatet i 2022 er påvirket av tilbakeført skattekostnad på 54 millioner kroner.

Utlån

KBNs utlånsportefølje utgjorde 336 milliarder kroner(2) ved utgangen av andre kvartal 2023. Utlånsporteføljen økte med 5,5 milliarder kroner i kvartalet, mot en reduksjon på 4,0 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Lite attraktive kapitalmarkeder for bankens kunder i perioden har gitt bedre markedsbetingelser for bankens lange lån med avdrag.

Veksten i grønne lån er fortsatt god og var på 1,2 milliarder kroner i andre kvartal 2023, mot 1,5 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2022. KBN har i kvartalet blant annet gitt grønt lån til Møre og Romsdal Fylkeskommune og Bergen kommune. Ved utgangen av kvartalet er 13,2 prosent av bankens utlånsportefølje bestående av grønne lån. Målet ved utgangen av 2023 er 15 prosent.

Økt likviditet

Svekkelsen av den norske kronen mot amerikanske dollar medførte økt likviditet som følge av likviditetstilførsel fra kontantsikkerhet for valutasikringsinstrumenter gjennom andre kvartal, og dermed noe lavere innlånsaktivitet. Samlet er det hittil i 2023 utstedt obligasjoner tilsvarende om lag 32,9 milliarder norske kroner fordelt på 26 låneopptak i 9 valutaer, mot 47,5 milliarder norske kroner i samme periode 2022.

(1): Resultat for regnskapsperioden for kvartalet justert for Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter etter påregnet skatt ved 25 prosent skattesats, og fratrukket Andel tilordnet fondsobligasjonseiere. Resultatmålet inkluderes for å gi relevant informasjon om selskapets underliggende drift.

(2): Hovedstol

Kontakt oss

  • Tor Ole Steinsland

    Direktør forretningsstøtte
    +47 98 24 70 16

    Ansatt siden 2012. Steinsland kom til KBN fra stillingen som partner og rådgiver i PR-byrået Kreab Gavin Anderson. Har tidligere arbeidet som finansjournalist i ulike print- og etermedier. Steinsland har høyere avdelingsstudium i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Gikk fra kommunikasjonsjef i KBN til direktør for forretningsstøtte 15.nov 2021.