Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Økende markedsandel og lønnsom vekst

KBN oppnådde en utlånsvekst på 26 milliarder kroner i 2023, og økte markedsandelen til 51,1 prosent.

15.02.2024 / Nyheter

Til sammenligning var markedsandelen ved utgangen av 2022 på 49,7 prosent. Veksten i grønne utlån var på 11 milliarder kroner i 2023 mot 8 milliarder kroner i 2022. Andelen grønne utlån utgjør 15,4 prosent ved utgangen av 2023. Netto renteinntekter økte fra 1.866 millioner kroner i 2022 til 2.105 millioner kroner i 2023. God vekst i lønnsomme utlånsprodukter bidrar sammen med renteøkning til inntektsutviklingen.

Resultater for 4. kvartal

Kjerneresultatet(1) i fjerde kvartal 2023 utgjorde 273 millioner kroner, mot 242 millioner kroner i fjerde kvartal 2022. Økte netto renteinntekter som følge av stigende rentenivå, er hovedårsaken til den gode økningen. Netto renteinntekter beløper seg til 534 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot 479 millioner kroner i tilsvarende periode i 2022.

Resultat for regnskapsperioden for fjerde kvartal 2023 endte på 566 millioner kroner, mot 224 millioner kroner i tilsvarende periode i 2022. I fjerde kvartal 2023 er det regnskapsført netto gevinst/tap på finansielle instrumenter på 338 millioner kroner, mot -64 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.

– I 2023 har vi økt markedsandelen, økt renteinntektene og hatt en god vekst i grønne utlån. Nå som tallene fra 4. kvartal er klare, kan vi slå fast at 2023 var et svært positivt år for KBN, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Utlån

KBN’s utlånsportefølje utgjorde 354 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Utlånsporteføljen økte med 12,9 milliarder kroner i kvartalet, mot 5,8 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Mindre gunstige rentebetingelser ved utstedelser i kapitalmarkedet for bankens kunder, har gitt gode markedsbetingelser for bankens lange lån med avdrag i perioden.

Veksten i grønne lån er fortsatt god og var på 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2023, mot 2,3 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2022. KBN har i kvartalet blant annet gitt to større grønne lån til Oslo kommune til finansiering av nye miljøvennlige sykehjem og skoler. Ved utgangen av året består bankens utlånsportefølje av 15,4 prosent grønne lån. Målet ved utgangen av 2023 var på 15 prosent.

1: Resultat for regnskapsperioden justert for netto urealisert gevinst/(tap) på finansielle instrumenter (i henhold til note 2) etter påregnet skatt ved 25 pst. skattesats, og fratrukket andel tilordnet fondsobligasjonseiere. Resultatmålet inkluderes for å gi relevant informasjon om selskapets underliggende drift.

Kontakt oss