Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Økende netto renteinntekter og lønnsom vekst

God vekst innen lønnsomme utlånsprodukter bidrar sammen med renteøkning til den positive inntektsutviklingen.

26.04.2024 / Nyheter

KBN oppnådde en utlånsvekst på 3 milliarder kroner i første kvartal 2024, hvorav veksten i grønne utlån var på 1,5 milliarder kroner. Andelen grønne utlån utgjør 15,7 prosent ved utgangen av kvartalet.

Resultater for 1. kvartal

Kjerneresultatet (1) i første kvartal 2024 utgjorde 308 millioner kroner, mot 280 millioner kroner i første kvartal 2023. Økte netto renteinntekter som følge av stigende rentenivå og lønnsom vekst, er hovedårsaken til økningen. Netto renteinntekter beløper seg til 553 millioner kroner i første kvartal 2024, mot 508 millioner kroner i tilsvarende periode i 2023. Resultat for regnskapsperioden for første kvartal 2024 endte på 390 millioner kroner, mot 389 millioner kroner i tilsvarende periode i 2023.

Utlån

KBNs utlånsportefølje utgjorde 357 milliarder kroner (2) ved utgangen av første kvartal 2024. Utlånsporteføljen økte med 3 milliarder kroner i kvartalet, mot 1,6 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Mindre gunstige rentebetingelser ved utstedelser i kapitalmarkedet for bankens kunder, har gitt gode markedsbetingelser for bankens lange lån med avdrag i perioden.

– Veksten i grønne lån er fortsatt god og var på 1,5 milliarder kroner i første kvartal 2024, mot 1,3 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2023. KBN har i kvartalet blant annet gitt grønne lån til Trondheim kommune og Fredrikstad kommune, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Ved utgangen av kvartalet består bankens utlånsportefølje av 15,7 prosent grønne lån.

Innlån

Samlet i første kvartal 2024 er det utstedt obligasjoner tilsvarende om lag 38,2 milliarder norske kroner fordelt på 15 låneopptak i seks valutaer, mot 24,5 milliarder norske kroner i første kvartal 2023.

Fortsatt lave innlånskostnader og god markedsadgang sikres gjennom bankens AAA/Aaa-rating.

1: Resultat for regnskapsperioden justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter (i henhold til note 2) etter påregnet skatt ved 25 pst. skattesats, og fratrukket Andel tilordnet fondsobligasjonseiere. Resultatmålet inkluderes for å gi relevant informasjon om selskapets underliggende drift.

2: Hovedstol

Kontakt oss