Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Styrkede kriterier for grønne utlån

Natur- og klimarisiko blant områdene som vies større plass i KBNs nye kriteriesett for grønne lån.

16.04.2024 / Nyheter

Kriteriesettet skal støtte opp om kommunesektorens arbeid med omstillingen til et lavutslippssamfunn og er strammet inn for å gjenspeile utviklingen i de ulike sektorene 

Den største oppdateringen er innenfor kategorien bygg. De reviderte kriteriene gjenspeiler teknologisk og regulatorisk utvikling, og omfatter nå også kriterier for å vurdere klima- og naturrisiko ved nye byggeprosjekter.

Kriteriene er fastsatt i KBNs Kriteriesett for grønne lån. Kriteriesettet gjennomgås årlig, hvor utvalgte prosjektkategorier revideres i samråd med KBNs Grønne Ekspertkomité, et panel av eksterne eksperter for hver kategori.

Natur- og klimarisiko i nye kriterier

Natur- og klimarisiko er viktige hensyn i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Fremover vil KBN vurdere arealbruken ved alle nybyggprosjekter som søker grønn finansiering. Bygging på myr og dyrket mark vil mest sannsynlig resultere i et avslag om grønt lån. Om et byggeprosjekt har påvirkning på dyrkbar mark eller høybonitetsskog vil KBN også vurdere å avvise prosjektet fra grønn portefølje.

Dersom anleggsområdet ligger innenfor ett eller flere risikoområder (aktsomhetssoner) tilknyttet skred, flom eller kvikkleire, vil KBN ønske dokumentasjon på hvordan risikoen vurderes og hensyntas. Dersom risikoen ikke er ivaretatt vil prosjektet sannsynligvis ikke kvalifisere til grønt lån.

- Disse tiltakene er i tråd med KBNs strategi for å redusere fysisk klimarisiko og bevare eller gjenopprette natur gjennom vår grønne utlånsportefølje, sier leder for grønn finans i KBN, Kia Kriens Haavi.

Nytt rammeverk for grønne obligasjoner

KBNs nye rammeverk for grønne obligasjoner får Medium Grønn farge i S&P sin tredjepartsvurdering (Second Party Opinion, SPO). Det nye rammeverket erstatter versjonen fra 2021, og de nye kriteriene legger større vekt på både natur- og klimarisiko.

- Tredjepartsvurderingen fremhever KBNs grundige utvelgelsesprosess og dokumentasjonskrav, årlige rapportering av miljøeffekt og positive effekter på sosiale forhold, sier Haavi. Rammeverket er i tråd med ICMA Green Bond Principles.

Green Bond Framework April 2024 (pdf) (engelsk)

S&P Second Party Opinion April 2024 (pdf) (engelsk)

KBN som grønn obligasjonsutsteder

KBN er en aktiv deltaker i markedet for grønn finans, og etablerte et grønt utlånsprogram i 2010. I 2023 passerte KBN 50 milliarder kroner i grønne utlån til 474 prosjekter i kommunal sektor, som tilsvarer en vekst på 11,1 milliarder kroner fra forrige år.

I 2023 hadde KBN utestående 38,6 milliarder kroner i grønne obligasjoner i fem forskjellige valutaer, totalt 8,6 prosent av KBNs totale innlån. Miljøeffektrapporten presenterer prosjektene finansiert med grønne obligasjoner og deres miljøeffekt, i tillegg til å gi informasjon om styringen av KBNs grønne låneprogram.

Kontakt oss