Hopp til hovedinnhold

Vi reduserer vårt eget karbonfotavtrykk

KBN har et mål om minst 50 prosent kutt i våre klimagassutslipp innen 2030.

KBNs viktigste, men delvis indirekte, bidrag til å nå klimamålene er våre grønne lån med renterabatt til prosjekter i kommunesektoren som fører til redusert energiforbruk, mindre utslipp av klimagasser, eller bidrar til lokal klimatilpasning. KBN vurderer at dette er en viktig og effektfull del av utøvelsen av samfunnsoppdraget vårt. I 2020 satte KBN et langsiktig klimamål også for egen virksomhet. Innen 2030 skal vi redusere våre utslipp med minst 50 pst. sammenlignet med 2019-nivå.

KBNs utslipp 2016-2020 og utslippsbane (stiplet linje) som tar KBN til målet om å halvere utslippene innen utgangen av 2030 sammenlignet med 2019-nivå.

Dette målet innebærer at vi må gjøre ting annerledes enn vi har pleid. I 2019 stod flyreiser for om lag to tredjedeler av vårt beregnede karbonfotavtrykk. Med samtlige kommuner som kunder deltar KBN-ansatte i kundemøter over hele landet. I tillegg møter vi investorer over store deler av verden for å sikre de beste lånebetingelsene for kommunesektoren. Behovet for å reise med fly vil være gjeldende også fremover. Men vi kan ta noen grep for å redusere dette også etter koronapandemien. En intern undersøkelse viste at en stor del av flyreisene i 2019 var på strekninger med togforbindelse. KBN har derfor økt insentivene til å velge tog foran fly. KBN har også redusert antallet ansatte som reiser på ulike møter. I 2019 innførte KBN Teams som arbeidsverktøy, og vi har i flere år tilbudt strømming av våre arrangementer til kunder som ikke har hatt anledning til å delta fysisk, med et mål om å kunne erstatte en del av reisevirksomheten med digitale møter. Med nedstengningen som følge av koronapandemien ble behovet for digital møtevirksomhet mangedoblet på kort tid. Digitaliseringen av samfunnet skjedde i et tempo ingen hadde forutsett, og terskelen for å gjennomføre digitale møter ble betraktelig senket i 2020. Selv om digitale møter ikke fullt ut kan erstatte fysiske, vil det være naturlig å videreføre digitale møter som en vesentlig del av møtevirksomheten også etter pandemien. Kundeundersøkelsen 2020 viste både at kundene var godt fornøyde med KBNs digitale tilbud og at de ønsket flere digitale møter. For KBNs del, som for andre virksomheter, frigjør digitale møter tid og ressurser som heller kan brukes på å forbedre kundeopplevelsen. 

KBNs beregnede utslipp fra 2016 til 2020 fordelt på scope. Målt i tonn CO2-ekvivalenter.

KBNs klimaregnskap er basert på Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard og utarbeides årlig som del av den årlige klima- og miljørapporten til Miljøfyrtårn. KBN har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009.

Vi er en miljøfyrtårnbedrift

Les mer om vår sertifisering

KBN opererer per i dag med utslippstall fra kun flyreiser og restavfall i Scope 3. Scope 3 inkluderer imidlertid alle utslipp som kommer som resultat av våre aktiviteter, men som slippes ut fra kilder som ikke kontrolleres av oss, for eksempel våre leverandører, utlånsportefølje og likviditetsportefølje. KBN ønsker på sikt å kunne måle og rapportere mest mulig av våre Scope 3-utslipp. 

Ernst & Young gjennomførte for 2020, på vegne av KBN, for første gang en ekstern verifikasjon av klimaregnskapet vårt.

KBN er en klimakompensert virksomhet. Det innebærer at vi kjøper utslippskvoter som dekker de utslippene vi ikke foreløpig klarer å kutte. Kjøpene gjennomføres etterskuddsvis, når vi har utslippstallene for foregående år, altså er utslippskompensasjonen for 2020 gjennomført i 2021 og vil foreligge/inntas i årsrapporten for 2021. KBN legger EUs kvotepris for det aktuelle året til grunn for våre kjøp av kvoter. KBNs restutslipp for 2019 var om lag 200 tonn CO2e, mens EUs kvotepris var 25 euro/tonn. KBN kjøpte derfor kvoter, såkalte Verified Carbon Units tilsvarende dette beløpet for å kompensere for våre utslipp i 2019. Prosjektet vi valgte var rentbrennende kjøkkenovner i Malawi. Prosjektet bidrar til reduserte klimagassutslipp, mindre innendørs luftforurensning og beskyttelse av skoger og biomangfold. Prosjektet understøtter en rekke av FNs bærekraftsmål og har VCS- og CCB-Gold-sertifisering