Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Vi reduserer vårt eget karbonfotavtrykk

KBN har et mål om minst 55 prosent kutt i våre klimagassutslipp innen 2030.

KBNs viktigste, men delvis indirekte, bidrag til at Norge når klimamålene er våre grønne lån med renterabatt til prosjekter/investeringer i kommunesektoren. Disse fører til redusert energiforbruk, mindre utslipp av klimagasser eller bidrar til lokal klimatilpasning. KBN vurderer at dette er en viktig og effektfull del av utøvelsen av samfunnsoppdraget overfor sektoren banken skal tjene. I 2020 satte KBN et langsiktig klimamål om å redusere våre utslipp med minst 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019-nivå. I forbindelse med fastsettelse av KBNs mål for 2022 ble dette økt til minst 55 prosent.

Klikk på illustrasjonen for større versjon. KBNs utslipp 2017-2023 og utslippsbane (grønn linje) som tar KBN til målet om å redusere utslippene med minst 55 prosent innen utgangen av 2030 sammenlignet med 2019-nivå.

Klimamålet innebærer at vi må gjøre ting annerledes enn vi har pleid. I tiden før koronapandemien stod flyreiser for om lag to tredjedeler av bankens totale beregnede CO2-utslipp. Med nesten samtlige kommuner som kunder deltar KBN-ansatte i kundemøter over hele landet. I tillegg møter vi investorer over store deler av verden for å sikre de beste lånebetingelsene for kommunesektoren.

Behovet for å reise med fly vil være gjeldende også fremover, men en del av flyreisene kan erstattes av andre løsninger. Selv om digitale møter ikke fullt ut kan erstatte fysiske, har det vært naturlig å videreføre digitale møter som en vesentlig del av møtevirksomheten etter pandemien, også fordi erfaringen tilsier at tidsbesparelsen er en vesentlig fordel.

Klikk på illustrasjonen for større versjon.

Illustrasjonen viser beregnede utslipp fra 2018 til 2023 fordelt på scope. Målt i tonn CO2-ekvivalenter.

  • Scope 1 er bedriftens direkte utslipp. For KBN gjelder dette bensin og diesel fra bruk av privatbil på jobbreiser. Utslippsfaktorene for Scope 1 er hentet fra Miljøfyrtårn.
  • Scope 2 er bedriftenes indirekte utslipp fra energi. For KBN gjelder dette fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet i våre lokaler. Utslippsfaktorene for Scope 2 er hentet fra Miljøfyrtårn.
  • Scope 3 er alle andre indirekte utslipp. For KBN dekker dette per i dag restavfall og flyreiser.

Utslippsfaktoren for restavfall er hentet fra Miljøfyrtårn. Utslippsfaktorene for flyreiser er hentet fra ICAO fra og med 2019

KBNs klimaregnskap utarbeides årlig som del av den årlige klima- og miljørapporten til Miljøfyrtårn. KBN har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009 og ble resertifisert etter bank- og finanskriteriene i 2021. KBN benytter lokasjonsbasert beregning for scope 2, men har inkludert markedsbasert beregning i tabellen til info for leseren. Det vurderes at bankens klimaregnskap inkluderer de vesentligste utslippene innenfor Scope 2 (indirekte utslipp knyttet til kjøp av energi, inkludert fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet i våre lokaler). Miljøfyrtårn har publisert egne utslippsfaktorer for lokasjons- og markedsbasert metode, og vi rapporterer fra og med 2023 Scope 2 utslipp basert på begge metodene da utslippsfaktorer ikke er tilgjengelig for tidligere år. Basert på kravene i Greenhouse Gas Protocol har vi fra og med 2023 reklassifisert utslipp knyttet til kjøregodtgjørelse for bilkjøring fra Scope 1 til Scope 3 kategori 6 Forretningsreise, slik at bankens beregnede Scope 3-utslipp inntil videre inkluderer kategori 6 «Forretningsreise» med utslipp fra flyreiser og bilkjøring med bensin, diesel og elektrisitet, og kategori 5 «Avfall». Utslippsfaktoren for restavfall og forretningsreiser med bensin-, diesel- og el-bil er hentet fra Miljøfyrtårn. Utslippsfaktorene for flyreiser er hentet fra ICAO fra og med 2019.

Komplette Scope 3-utslipp omfatter alle utslipp som kommer fra eiendeler/aktiviteter som påvirkes av bankens virksomhet, men som slippes ut fra kilder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Dette inkluderer også bankens leverandører og finansierte utslipp gjennom våre utlån og likviditetsportefølje. KBNs klimaregnskap er dermed ikke komplett innenfor Scope 3 inntil videre, men inkluderer vesentlige utslipp som banken kan påvirke direkte. I 2023 startet KBN arbeidet med å kartlegge vesentlige indirekte utslipp med mål om på sikt å kunne inkludere mest mulig av resterende Scope 3-utslipp i klimaregnskapet. Per i dag er det krevende å innhente data av tilstrekkelig kvalitet for KBNs største utslippskilde i Scope 3, finansierte utslipp gjennom utlånsporteføljen. Dette skyldes delvis at kommunesektoren ikke er pålagt å rapportere utslipp fra investeringene sine, og delvis at KBNs portefølje i begrenset grad består av prosjektfinansiering. Det vises til uttalelser i eierskapsmeldingen om at det forventes at det settes vitenskapsbaserte mål der disse er tilgjengelig. Det er ikke avklart om slike mål kan anses å være tilgjengelig for utlån hvor det finansierte objektet ikke er tydelig identifisert, og det pågår et arbeid for å vurdere løsninger på dette. Rapportering på komplette klimagassutslipp i alle tre Scope (så langt som mulig), samt direkte og indirekte klimarisiko, vil bli lovpålagt for selskaper som underlegges det nye rapporteringsdirektivet om bærekraftsinformasjon CSRD. KBN vil i 2024 jobbe videre med innsamling av data og utvikling av metodikk for å kunne rapportere alle vesentlige Scope 3-utslipp.

KBN ønsker å bidra til åpenhet om klimagassutslipp og har i en årrekke rapportert til CDP, den ledende aktøren for samling av klima- og miljørapportering på tvers av virksomheter internasjonalt. CDPs vurdering av innrapporterende virksomheter omfatter både retningslinjer, klima- og energiregnskap, tiltak og forbedringer. I 2023 rapporterte KBN også på skjemaet «Water Security» som eneste norske finansforetak.

KBNs eksterne revisor, Deloitte avgir årlig en attestasjonsuttalelse for bankens klimaregnskap.