Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Vi reduserer vårt eget karbonfotavtrykk

KBN har et mål om minst 55 prosent kutt i våre klimagassutslipp innen 2030.

KBNs viktigste, men delvis indirekte bidrag til å nå klimamålene er våre grønne lån med renterabatt til prosjekter i kommunesektoren som fører til redusert energiforbruk, mindre utslipp av klimagasser eller som bidrar til lokal klimatilpasning. KBN vurderer at dette er en viktig og effektfull del av utøvelsen av samfunnsoppdraget overfor sektoren banken skal tjene. I 2020 satte KBN et langsiktig klimamål om å redusere våre utslipp med minst 50 pst. innen 2030, sammenlignet med 2019-nivå. I forbindelse med KBNs mål for 2022 ble dette økt til minst 55 pst.

KBNs utslipp 2017-2021 og utslippsbane (stiplet linje) som tar KBN til målet om å halvere utslippene innen utgangen av 2030 sammenlignet med 2019-nivå.

Klimamålet innebærer at vi må gjøre ting annerledes enn vi har pleid. I tiden før koronapandemien stod flyreiser for om lag to tredjedeler av vårt beregnede karbonfotavtrykk. Med samtlige kommuner som kunder deltar KBN-ansatte i kundemøter over hele landet. I tillegg møter vi investorer over store deler av verden for å sikre de beste lånebetingelsene for kommunesektoren. Behovet for å reise med fly vil være gjeldende også fremover, men en del av flyreisene kan erstattes av andre løsninger. En intern undersøkelse viste at en stor del av flyreisene før pandemien var på strekninger med togforbindelse. KBN har derfor økt insentivene til å velge tog foran fly. Selv om digitale møter ikke fullt ut kan erstatte fysiske, vil det være naturlig å videreføre digitale møter som en vesentlig del av møtevirksomheten også etter pandemien. I KBNs kundeundersøkelse for 2021 svarer 53 pst. av kundene at de kan tenke seg å gjennomføre neste kundemøtet digitalt. KBNs langsiktige arbeid med de strategiske målene om å sette kunden først og å være det digitale førstevalget har bidratt til at virksomheten var godt rustet til å møte pandemien. KBNs utslipp ble om lag 46 pst. lavere i 2021 enn i 2020.

KBNs beregnede utslipp fra 2017 til 2021 fordelt på scope. Målt i tonn CO2-ekvivalenter.

KBNs klimaregnskap er basert på Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard og utarbeides årlig som del av den årlige klima- og miljørapporten til Miljøfyrtårn. KBN har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009 og ble resertifisert etter de nye bank- og finanskriteriene i 2021. KBN opererer per i dag med utslippstall fra kun flyreiser og restavfall i Scope 3. Scope 3 inkluderer imidlertid alle utslipp som kommer som resultat av våre aktiviteter, men som slippes ut fra kilder som ikke kontrolleres av oss, for eksempel våre leverandører, utlånsportefølje og likviditetsportefølje. KBN ønsker på sikt å kunne måle, rapportere og redusere mest mulig av våre Scope 3-utslipp, men det er per i dag krevende å innhente data av tilstrekkelig kvalitet til å kunne foreta analyser.

Vi er en miljøfyrtårnbedrift

I 2021 vant KBN prisen Årets Miljøfyrtårn (konsern og store virksomheter) for sin aktive rolle i å omstille samfunnet med sine grønne finansieringsløsninger for Kommune-Norge

Les mer om vår sertifisering

KBN ønsker å bidra til åpenhet om klimagassutslipp og rapporterte i 2021 til CDP, det ledende systemet for klima- og miljørapportering internasjonalt. CDPs vurdering omfatter både retningslinjer, klima- og energiregnskap, tiltak og forbedringer. KBN får foretatt en ekstern revisjon av klimaregnskapet vårt for 2021 av revisjonsselskapet EY.

KBN er en klimakompensert virksomhet. Det innebærer at vi kjøper utslippskvoter/kreditter som dekker de utslippene vi foreløpig ikke klarer å kutte. Kjøpene gjennomføres etterskuddsvis, når vi har utslippstallene for foregående år, altså blir utslippskompensasjonen for 2021 gjennomført i 2022 og vil inntas i årsrapporten for 2022. KBN legger EUs kvotepris for det aktuelle året til grunn for våre kjøp av kvoter, da denne representerer et mer realistisk nivå for prisen av et tonn CO2 enn hva prisingen av karbonkreditter gjør. KBNs restutslipp for 2020 var om lag 75 tonn CO2e, mens EUs kvotepris var 25 euro/tonn. KBN kjøpte derfor kvoter, såkalte Verified Carbon Units tilsvarende dette beløpet for å kompensere for våre utslipp i 2020. Prosjektet vi valgte var beskyttelse mot avskoging i Pacajai i Brasil. Prosjektet bidrar til reduserte klimagassutslipp og kunnskapsdeling til lokalbefolkningen om beskyttelse av skoger og biomangfold. Prosjektet understøtter en rekke av FNs bærekraftsmål og har Verra-sertifisering.

Ernst & Young gjennomførte for 2021 en ekstern verifikasjon av klimaregnskapet vårt på vegne av KBN.