Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Vi reduserer vårt eget karbonfotavtrykk

KBN har et mål om minst 55 prosent kutt i våre klimagassutslipp innen 2030.

KBNs viktigste, men delvis indirekte bidrag til å nå klimamålene er våre grønne lån med renterabatt til prosjekter i kommunesektoren som fører til redusert energiforbruk, mindre utslipp av klimagasser eller som bidrar til lokal klimatilpasning. KBN vurderer at dette er en viktig og effektfull del av utøvelsen av samfunnsoppdraget overfor sektoren banken skal tjene. I 2020 satte KBN et langsiktig klimamål om å redusere våre utslipp med minst 50 pst. innen 2030, sammenlignet med 2019-nivå. I forbindelse med KBNs mål for 2022 ble dette økt til minst 55 pst.

KBNs utslipp 2017-2022 og utslippsbane (stiplet linje) som tar KBN til målet om å halvere utslippene innen utgangen av 2030 sammenlignet med 2019-nivå.

Klimamålet innebærer at vi må gjøre ting annerledes enn vi har pleid. I tide før koronapandemien stod flyreiser for om lag to tredjedeler av bankens totale beregnede CO2-utslipp. Med samtlige kommuner som kunder deltar KBN-ansatte i kundemøter over hele landet. I tillegg møter vi investorer over store deler av verden for å sikre de beste lånebetingelsene for kommunesektoren. Behovet for å reise med fly vil være gjeldende også fremover, men en del av flyreisene kan erstattes av andre løsninger. En intern undersøkelse viste at en stor del av flyreisene før pandemien var på strekninger med togforbindelse. KBN har derfor økt insentivene til å velge f.eks. tog foran fly. Selv om digitale møter ikke fullt ut kan erstatte fysiske, har det vært naturlig å videreføre digitale møter som en vesentlig del av møtevirksomheten etter pandemien, også fordi erfaringen tilsier at tidsbesparelsen er en vesentlig fordel. I KBNs kundeundersøkelse for 2022 svarer om lag 45 pst. av kundene at de kan tenke seg å gjennomføre neste kundemøtet digitalt.

KBNs beregnede utslipp fra 2017 til 2022 fordelt på scope. Målt i tonn CO2-ekvivalenter. Scope 1 er bedriftens direkte utslipp. For KBN gjelder dette bensin og diesel fra bruk av privatbil på jobbreiser. Utslippsfaktorene for Scope 1 er hentet fra Miljøfyrtårn. Scope 2 er bedriftenes indirekte utslipp fra energi. For KBN gjelder dette fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet i våre lokaler. Utslippsfaktorene for Scope 2 er hentet fra Miljøfyrtårn. Scope 3 er alle andre indirekte utslipp. For KBN dekker dette per i dag restavfall og flyreiser. Utslippsfaktoren for restavfall er hentet fra Miljøfyrtårn. Utslippsfaktorene for flyreiser er hentet fra ICAO fra og med 2019

KBNs klimaregnskap er basert på Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard og utarbeides årlig som del av den årlige klima- og miljørapporten til Miljøfyrtårn. KBN har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009 og ble re-sertifisert etter de nye bank- og finanskriteriene i 2021. Det vurderes at bankens klimaregnskap inkluderer de vesentligste utslippene innenfor Scope 1 (direkte utslipp fra kilder som kontrolleres eller eies av KBN) og 2 (indirekte utslipp knyttet til kjøp av energi eller kjøling). Innenfor Scope 3 (indirekte utslipp som stammer fra eiendeler som ikke eies eller kontrolleres av virksomheten, men som virksomheten indirekte påvirker i sin verdikjede) inkluderer det rapporterte klimaregnskapet inntil videre kun utslipp fra flyreiser og restavfall. Scope 3-utslipp omfatter alle utslipp som kommer fra eiendeler/aktiviteter som påvirkes av bankens virksomhet, men som slippes ut fra kilder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Dette inkluderer bankens leverandører, finansierte utslipp gjennom våre utlån og likviditetsportefølje. KBNs klimaregnskap er dermed ikke komplett innenfor Scope 3 inntil videre, men inkluderer vesentlige utslipp som banken kan påvirke direkte. KBN vil i 2023 starte arbeidet med å kartlegge vesentlige indirekte utslipp knyttet til eksempelvis utlån, leverandører og obligasjonsinvesteringer, med mål om på sikt å kunne inkludere mest mulig av resterende Scope 3-utslipp i klimaregnskapet. Per i dag er det krevende å innhente data av tilstrekkelig kvalitet for KBNs største utslippskilde i Scope 3, finansierte utslipp gjennom utlånsporteføljen. Dette skyldes delvis at kommunesektoren ikke har krav på seg til å rapportere på utslippene fra investeringene sine, og delvis at KBNs portefølje i begrenset grad består av prosjektfinansiering. I eierskapsmeldingen uttales en forventning om at det settes vitenskapsbaserte mål der disse er tilgjengelig. Det er uavklart om slike mål kan anses å være tilgjengelig for utlån hvor det finansierte objektet ikke er tydelig identifisert, og banken har startet et arbeid for å vurdere løsninger på dette. Rapportering på komplette klimagassutslipp i hht. alle tre Scope, samt direkte og indirekte klimarisiko, vil bli lovpålagt for selskaper som underlegges det nye rapporteringsdirektivet om bærekraftsinformasjon CSRD, noe som gjelder finansforetak som KBN.

KBN ønsker å bidra til åpenhet om klimagassutslipp og rapporterte i 2022 relevante data til CDP, den ledende aktøren for samling av klima- og miljørapportering på tvers av virksomheter internasjonalt. CDPs vurdering av innrapporterende virksomheter
omfatter både retningslinjer, klima- og energiregnskap, tiltak og forbedringer.

Revisjonsselskapet EY, som også er ekstern revisor, gjennomfører en årlig gjennomgang av bankens klimaregnskap, hvor selskapet avgir en attestasjonsuttalelse.

KBN er en klimakompensert virksomhet. Det innebærer at vi kjøper utslippskvoter/kreditter som dekker de utslippene vi foreløpig ikke klarer å kutte. Kjøpene gjennomføres etterskuddsvis, når vi har utslippstallene for foregående år, altså blir utslippskompensasjonen for 2022 gjennomført i 2023 og vil inntas i årsrapporten for 2023. KBN legger EUs kvotepris for det aktuelle året til grunn for våre kjøp av kvoter, da denne representerer et mer realistisk nivå for prisen av et tonn CO2 enn hva prisingen av karbonkreditter gjør. KBNs restutslipp for 2021 var om lag 40 tonn CO2e, mens EUs kvotepris var 40 euro/tonn. KBN kjøpte derfor kvoter, såkalte Verified Carbon Units tilsvarende dette beløpet for å kompensere for våre utslipp i 2021. Prosjektet vi valgte var beskyttelse mot avskoging i Pacajai i Brasil. Prosjektet bidrar til reduserte klimagassutslipp og kunnskapsdeling til lokalbefolkningen om beskyttelse av skoger og biomangfold. Prosjektet understøtter en rekke av FNs bærekraftsmål og har Verra-sertifisering.