Hopp til hovedinnhold
Picture: Christensen & Co AS

Asker velger vår grønne rente

Asker kommune bygger miljøvennlig barnehage og svømmehall og sparer penger gjennom grønn lånefinansiering i Kommunalbanken.

Asker kommune har høye ambisjoner i klima- og energiarbeidet. Nå materialiserer ambisjonene seg blant annet i Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall som begge er forbildeprosjekter i FutureBuilt med mål om å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk sammenliknet med konvensjonelle løsninger.

– Vi i Kommunalbanken er stolte av å være med på laget gjennom å finansiere byggene med vår grønne rente, sier Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken. – Klimaambisjoner kan koste litt ekstra i investeringsfasen, men det er så viktig at kommunene tør å velge de ambisiøse prosjektene slik Asker har gjort. Derfor vil vi være med på å dekke inn noe av merkostnaden sammen med andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet, fortsetter han.

Kommunalbankens grønne lånefinansiering på totalt 380 millioner kroner gir en besparelse i rentekostnader på 380 000 kroner bare det første året. I løpet av de ti første årene av lånets løpetid vil kommunen ha spart tre millioner kroner i dagens kroneverdi.

Asker kommune valgte ved utgangen av 2016 Kommunalbanken som finansieringskilde etter en anbudskonkurranse.

- Vi gjennomførte en anbudskonkurranse for å skaffe finansiering til disse flotte prosjektene. I konkurranse med en rekke andre finansinstitusjoner kunne Kommunalbanken tilby den billigste og beste finansieringen fordi våre prosjekter kvalifiserte til grønn rente. Det er flott å se hvordan det norske virkemiddelapparatet, her ved Enova og Kommunalbanken, kan bidra til at kostbar men meget fremtidsrettet og miljøvennlig byggteknologi blir benyttet i våre bygg, sier Stian Røraas-Lundquist, finanssjef i Asker kommune.

Taket på Kistefossdammen barnehage dekkes av 300m2 solcellepaneler som årlig skal produsere 50.000 kilowattimer med strøm. Ill.: Christensen & Co AS

Barnehage lager sin egen strøm 

Kistefossdammen barnehage ligger an til å bli det første offentlige plusshuset i Norge, det vil si at bygget skal produsere mer strøm i løpet av et år enn det bruker. Dette skal barnehagen klare gjennom å ha 300 kvadratmeter med solceller på taket og jordvarmebrønner i grunnen. I tillegg skal bygget være veldig energigjerrig. Det er dessuten lagt stor vekt på bruk av miljøvennlige byggematerialer som tre. Barnehagen skal stå ferdig i mars 2017.

Energieffektiv svømmehall

Holmen svømmehall har lignende løsninger: Solcellepaneler på tak og vegger, energibrønner, og mange energibesparende tiltak. Landets mest energieffektive svømmehall blir et flott anlegg med hovedbasseng på 25 x 21 meter med åtte baner, terapibasseng, treningsrom, sosialrom og kafé, i tillegg til et rekreasjonsområde på taket. Det er brukt lavutslippsbetong i konstruksjonen, noe som bidrar til å redusere utslippene fra materialbruken betydelig. Svømmehallen skal være klar til bruk i april 2017.

Grønne bygg gir renterabatt 

Klimavennlige investeringer som Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall har en noe høyere prislapp enn tilsvarende prosjekter med TEK10-nivå, men når det offentlige virkemiddelapparatet tas i bruk kan mye av merkostnaden dekkes inn. Asker kommune har fått nesten 10 millioner i Enova-støtte til Holmen svømmehall, og 1,1 millioner til barnehagen, i tillegg til at de har fått tildelt grønn rente i Kommunalbanken. Grønn rente er 10 basispunkter rimeligere enn ordinære utlånsrenter, noe som fører til at Asker sparer 380 000 kroner i årlige rentekostnader med dagens rente.   

Pengene vi låner ut med grønn rente, låner vi selv inn gjennom utstedelse av såkalte grønne obligasjoner («green bonds») i det internasjonale kapitalmarkedet. Det er en økende interesse fra investorer over hele verden etter prosjekter med en klar klimaambisjon. Sammen utvikler vi et globalt markedet for grønn finans som kommer norske kommuner til gode, forteller administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård.

Forbilde-prosjekter

Begge byggene er såkalte forbildeprosjekter i FutureBuilt, som er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Enova, Norske arkitekters landsforbund, Husbanken og flere store kommuner på Østlandet. Futurebuilt-programmet krever at klimagassutslipp fra byggematerialer, energibruk og transport til og fra bygget er minst halvparten av utslippene fra et referanseprosjekt. Tanken er at kommunene skal opparbeide seg erfaring med slike prosjekter som de skal dele med andre, slik at terskelen ikke blir så høy for neste kommune som for eksempel vil bygge et plusshus.

Holmen svømmehall bygges i passivhus, og 80 prosent av varmebehovet dekkes av fornybar energi. Ill.: Arkis Arkitektar

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån