Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kommunal og fylkeskommunal garanti

Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.

Reglene om kausjoner og annen økonomisk garanti finnes i kommuneloven § 14-19 og forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Det er viktig å merke seg at det ikke er anledning til å stille kausjon eller annen økonomisk garanti til næringsvirksomhet eller som innebærer vesentlig økonomisk risiko for garantist. Dette må kommunen/fylkeskommunen dokumentere gjennom saksfremlegget til garantisaken. Kommunal garanti som overstiger beløpsgrensen for små beløp etter forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning § 4 annet ledd skal godkjennes av statsforvalteren. [Beløpsgrensene for godkjenning av kommunal garanti er inntatt nedenfor.] Fylkeskommunal garanti som overstiger kr 10 000 000 skal godkjennes av departementet jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning § 5.

Beløpsgrense for små beløp 

Beløpsgrensen for kommuner som...

 1. ikke har over 3 000 innbyggere, er 800 000 kroner
 2. har over 3 000, men ikke over 10 000 innbyggere, er 2 000 000 kroner
 3. har over 10 000, men ikke over 30 000 innbyggere, er 4 000 000 kroner
 4. har over 30 000, men ikke over 100 000 innbyggere, er 7 000 000 kroner
 5. har over 100 000 innbyggere, er 10 000 000 kroner.

Det er innbyggertallet i kommunen 1. januar i året før garantivedtaket som avgjør hva som er beløpsgrensen for kommunen.

Selvskyldnerkausjon

KBN kan kun tilby lån til selskaper eller andre typer organisasjoner dersom det foreligger garanti i form av selvskyldnerkausjon fra en kommune eller fylkeskommune. Selvskyldnerkausjonen skal dekke hele lånets hovedstol med tillegg av 10 prosent av den til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Selvskyldnerkausjonen skal ha en varighet på lånets løpetid med et tillegg av 2 år. Selvskyldnerkausjon innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntaker.

Krav til en selvskyldnerkausjon

KBN krever utskrift fra protokoll som viser at det foreligger et kommunalt eller fylkeskommunalt vedtak om selvskyldnerkausjon i overenstemmelse med følgende punkter jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 2:

 1. [Y] kommune/fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som [låntaker] tar opp til [formålet kausjonen gjelder].
 2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol maks. [X] kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er [X] kroner som reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
 3. Kausjonsansvaret gjelder fra [tidspunkt] og opphører [tidspunkt] med tillegg av 2 år.
 4. Velg mellom én av følgende to alternativer:

  Dersom garantien skal godkjennes av statsforvalteren/departementet etter § 14-19:

  Garantien skal godkjennes av [statsforvalteren/departementet] etter kommuneloven §14-19, og garantien er ikke gyldig uten slik godkjenning. 

  Dersom garantien ikke skal godkjennes av [statsforvalteren/departementet] etter § 14-19:

  Garantien er unntatt fra kravet om godkjenning i kommuneloven § 14-19.  Garantien er ikke gyldig dersom garantien er i strid med kommuneloven § 14-19 første ledd første punktum og garantiens mottaker forsto eller burde forstått dette.

Feltene omsluttet av klammer [ ] må fylles ut. Se forklaring nedenfor.

Forklaring

 1. Garanterende kommune/fylkeskommune, låntaker og formålet kausjonen gjelder må angis.
 2. Lånets hovedstol angis. 10 % beregnes av gjeldende hovedstol til enhver tid og er den prosentsats banken krever. Kommunens/fylkeskommunens maksimale kausjonsansvar er lik lånets hovedstol ved opptak med tillegg av 10 %. Eksempel: Ved kausjon for lån kr 5 mill. med tillegg av 10 % for renter og omkostninger, vil det maksimale kausjonsansvar være kr 5,5 mill.
 3. Hvilket tidspunkt kausjonen gjelder fra og når den opphører må angis. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning § 3 setter begrensninger for kausjoners varighet. Varigheten på kausjonsansvaret kan ikke overstige investeringens levetid og uansett ikke for mer enn 40 år. Kausjoner for andre formål kan ikke gis for mer enn fem år. Tillegget på to år er det maksimalt tillatte.
 4. Det skal alltid fremgå om statsforvalteren eller departementet må godkjenne vedtaket. Dette gjelder også om godkjenning ikke er påkrevd. Godkjenning er påkrevd for alle kausjonsvedtak som overstiger beløpsgrensene for små beløp jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning §§ 4 og 5. For garantier som er unntatt kravet om godkjennelse (små garantier), skal det i garantivedtaket også fremgå at garantien ikke er gyldig hvis långiver forstod eller burde ha forstått at garantien var i strid med § 14-19 første ledd første punktum, jf. garantiforskriftens § 2 femte ledd. KBN vurderer at det er kundens og garantistens eget ansvar å sikre at virkningene av «ond tro» er inntatt i vedtaket, men at slik manglende angivelse ikke i seg selv vil påvirke eller redusere garantiansvaret etter garantierklæringen. Vi oppfordrer likevel våre kunder til å sørge for at garantivedtaket oppfyller formkravet.  

Forbehold og betingelser

KBN krever i utgangspunktet at vedtak om selvskyldnerkausjon skal være ubetinget (dvs. uten forbehold). Dersom kommunen/fylkeskommunen sikrer seg rettigheter som skal dekke utgiftene ved innfrielse i kausjonsvedtaket eller tar andre forbehold i kausjonsvedtaket må forbeholdet adresseres låntaker og det må angis at forbeholdet ikke vil få gyldighetsvirkninger overfor långiver. Kommunalbanken vil gjøre en konkret vurdering av om forbehold i kausjonsvedtak kan tillates ved behandlingen av aktuell lånesøknad. Nedenfor følger likevel noen eksempler på formuleringer som normalt vil kunne aksepteres av KBN.

Eksempler: 

 • [X] kommune/fylkeskommune skal som sikkerhet for kausjonen ha pant i [Y] idrettshall. Låntaker skal sørge for etablering av slik pantesikkerhet. Låntakers manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha betydning for gyldigheten av kausjonen ovenfor långiver.
 • Det forutsettes at [låntaker] benytter momskompensasjon og spillemidler som mottas til nedbetaling av lånet som [X] kommune/fylkeskommune herved kausjonerer for. Dersom [låntaker] ikke benytter momskompensasjon og spillemidler til nedbetaling av lånet som forutsatt vil det ikke ha betydning for gyldigheten av denne kausjonen ovenfor långiver.
 • [X] kommune/fylkeskommune skal ha rett til 1. prioritets pant i [låntakers] rett til å innkreve bompenger dersom kommunen krever det. Kausjonens gyldighet ovenfor långiver er ikke betinget av at slik pant er etablert.

KBN krever dessuten kopi av gyldig godkjenning av kausjonsvedtaket fra statsforvalteren eller departementet, som oppfyller kravene i og i medhold av kommuneloven § 14-19.

Øvrige dokumentasjonskrav og vurderinger

Hvilke andre dokumenter som må sendes inn sammen med en lånesøknad finner du her.

KBN gjør med bakgrunn i innsendt dokumentasjon, samt kredittvurdering av låntager og garantist en vurdering av lånesøknaden. Det vil være viktig å få dokumenter og avklart de økonomiske forutsetningene som legges til grunn, slik at KBN er trygge på at lånet vil kunne tilbakebetales. 

Be om lånetilbud

Send låneforespørsel til din kundeansvarlige eller kontakt oss for en uforpliktende prat.