Hopp til hovedinnhold

Hva trenger vi av dokumentasjon for nye låneopptak?

Ny kommunelov har gitt nye premisser for hvordan lånevedtak skal utformes og hva som er nødvendig dokumentasjon.

29.01.2020 / Nyheter

Som kjent trådte økonomibestemmelsene i ny kommunelov i kraft 01.01.2020. For nye låneopptak er det tre sentrale premisser:

  • Samlet lånebeløp for året vedtas i budsjettvedtaket og det skal dokumenteres hvilket formål lånet skal benyttes til. Dette kan enkelt løses ved å vise til aktuell paragraf i lånevedtaket, som i de fleste tilfeller vil være §14-15 første ledd, varige driftsmidler.
  • Kommunene får plikt til å dokumentere lovligheten av et låneopptak. For å kunne gi et lån må långiver kontrollere denne dokumentasjonen.
  • Nytt låneopptak skal ikke utgjøre noen vesentlig finansiell risiko og dette må kommunen kunne dokumentere.

Etter en fornyet gjennomgang av ny kommunelov legger KBN inntil videre til grunn at kommunelovens krav i utgangspunktet vil være oppfylt dersom vi får fremlagt følgende dokumentasjon:

  • Vedtak om låneopptak, hvor maksimalt lånebeløp MÅ angis.
    • Dersom det ikke foreligger henvisning til aktuell paragraf i vedtaket, må dette gjøres gjennom en egenerklæring.
  • Siste vedtatte finansreglement, hvor nødvendige rammer må være angitt.
  • KBNs lånetilbud gjelder med forbehold om at det er et lovlige låneopptak og at kommunen har vurdert at låneopptaket ikke vil innebære vesentlig finansiell risiko

Revisorerklæring som bekrefter lovligheten av låneopptak er et alternativ til nevnte krav og kan være hensiktsmessig i de tilfeller flere vedtak ligger til grunn for låneopptaket eller hvor det for øvrig oppstår tvil om hvorvidt lovens vilkår kan anses tilstrekkelig dokumentert.

På vår hjemmeside og i nyhetsbrev før jul skisserte vil følgende som det «optimale» vedtaket:

- Furu kommune tar opp 100 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. 

Et slikt lånevedtak vil dermed unngå egenerklæring.

Les mer om våre dokumentasjonskrav