Hopp til hovedinnhold

God underliggende drift i svært krevende marked

KBN oppnådde netto renteinntekter på 443 millioner kroner i første kvartal 2020, mot 458 millioner kroner i samme periode i 2019. Den underliggende driften av banken er god, men svært turbulente markedsforhold preger resultatet og balansen for første kvartal.

30.04.2020 / Nyheter

Resultat etter skatt endte på -229 millioner kroner i kvartalet, mot 164 millioner kroner i tilsvarende periode i 2019. Hovedgrunnen til det negative resultatet er urealiserte tap på finansielle instrumenter og utlån som regnskapsføres til virkelig verdi. De urealiserte tapene forventes å reverseres, enten i takt med at markedsforholdene normaliseres, eller i takt med at instrumentenes løpetid nærmer seg forfall.

- KBN er totalt sett i begrenset grad påvirket operasjonelt og finansielt av koronavirusutbruddet og de svært volatile finansmarkeder som følge av dette. Vi har sørget for å opprettholde driften og har vært tilstede for kundene gjennom hele perioden, også da kapitalmarkedet ikke fungerte, sier konstituert administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist.

Kjerneresultatet utgjorde 223 millioner kroner i første kvartal 2020, mot 273 millioner kroner i tilsvarende periode i 2019.

Koronasituasjonen 

De volatile markedene i mars påvirket banken ved at svekket kronekurs øker balansen markant og ved at økte kredittspreader medfører urealiserte tap på finansielle instrumenter. Dette  reduserer finansielle nøkkeltall pr. 31.03.2020.

Innlånsaktiviteten i første kvartal 2020 har vært lavere enn tilsvarende periode i 2019 grunnet mindre refinansieringsbehov og god likviditet. Likviditetsporteføljen utgjorde 147,7 milliarder kroner per 31. mars 2020, mot 111,4 milliarder kroner på samme tid i 2019. Volatiliteten i markedet medførte store svingninger i bankens beholdning av kontant sikkerhetsstillelse som inngår i likviditetsporteføljen.

KBN er identifisert som samfunnskritisk virksomhet. Bemanningen på kontoret har vært redusert til et minimum som er nødvendig for å opprettholde driften, mens øvrige ansatte har arbeidet fra hjemmekontor.

Rentenedsettelse

Norges Banks reduksjoner i styringsrenten har medført at KBNs ordinære PT-rente samlet er blitt redusert med ett prosentpoeng, siste endring med virkning fra 14. april.

Det ble utbetalt nye lån på 14,4 milliarder kroner i første kvartal, mot 13,1 milliarder kroner på samme tid i fjor. Disse tallene inkluderer både utbetalinger til ny finansiering og refinansieringer av eksisterende lån.  I kvartalet ble det utbetalt seks grønne lån på til sammen 879,7 millioner kroner mot 663,0 millioner koner i samme periode i 2019. 

Kapitaltilførsel

Regjeringen la 31. mars 2020 frem et forslag til Stortinget om å tilføre KBN 750 millioner kroner i midlertidig tilskudd av aksjekapital «for å legge til rette for at markedene fungerer best mulig, og for å unngå at kommunenes refinansiering av verdipapirer med kort løpetid bidrar til å forsterke stresset i markedene». Forslaget ble vedtatt av Stortinget i april, og innbetalt samme måned. Kapitaløkningen gir KBN en økt utlånskapasitet på 20-25 milliarder kroner, som bidrar til at banken kan refinansiere en betydelig del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren, og raskt dekke opp for bortfall av finansiering i andre markeder.

KBN hadde ved utløpet av første kvartal 2020 en ren kjernekapitaldekning på 16,5 prosent, kjernekapitaldekning på 19,2 prosent og totalkapitaldekning på 21,6 prosent. Myndighetsfastsatte krav på samme tidspunkt var 14,1 prosent, 15,6 prosent og 17,6 prosent. Kravene er redusert med 0,7 prosentpoeng fra 14,8 prosent, 16,3 prosent og 18,3 prosent ved årsskiftet 2019.

Les hele rapporten for første kvartal 2020