Hopp til hovedinnhold
narvik by

God utlånsvekst i normalisert marked

KBN oppnådde netto renteinntekter på 437 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot 476 millioner kroner i samme periode i 2019. KBN har vunnet en betydelig andel nye låneopptak og bankens utlånsportefølje vokste med 5,7 milliarder kroner i tredje kvartal.

30.10.2020 / Nyheter

Resultat etter skatt endte på 517 millioner kroner i tredje kvartal opp fra 373 millioner kroner i 2019. Hovedgrunnen til økningen er urealiserte gevinster på finansielle instrumenter og utlån som regnskapsføres til virkelig verdi på totalt 317 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

- Gevinstene i tredje kvartal er delvis et utslag av reversering av urealiserte tap knyttet til markedsuroen i første kvartal. KBN har hatt tilnærmet normal drift gjennom kvartalet og usikkerheten i realøkonomien er ytterligere redusert, sier administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist.

Grønne lån leder an

KBNs utlånsportefølje vokste med 5,7 milliarder kroner i tredje kvartal, til 312,4 milliarder kroner. Den sterke veksten er generelt påvirket av gode markedsforhold for KBN og spesielt av en høy etterspørsel etter grønne lån. Samlet utlånsvekst hittil i 2020 er på 2,6 milliarder kroner, tilsvarende 0,8 prosent, mot en vekst på 1,0 prosent etter de første ni månedene i 2019.

- Den grønne utlånsveksten i kvartalet var på 2,5 milliarder kroner, tilsvarende 11,7 prosent. Våre grønne lån gis med lavere rente til investeringer som bidrar til å løse framtidens klima- og miljøutfordringer i dag, sier Granquist.

Det har i tredje kvartal vært spesielt sterk vekst i avdragsfrie lån med løpetid opp til ti år. Veksten i fastrentelån fortsetter i tråd med utviklingen i første og andre kvartal. KBN har innført strengere krav til kundenes maksimale andel av total gjeld med forfall i løpet av de neste tolv månedene.

Høy innlånsaktivitet

Innlånsaktiviteten i tredje kvartal 2020 har vært høyere enn tilsvarende periode i 2019 grunnet større netto likviditetsbehov og en mer stabil krone mot andre valutaer i forhold til samme periode i 2019. Totalt er det utstedt obligasjoner for om lag 24 milliarder kroner fordelt på 11 låneopptak i tredje kvartal 2020, mot om lag 3,6 milliarder kroner samme periode 2019. Aktiviteten har vært generelt god i alle markeder. Det største enkeltinnlånet i tredje kvartal var en 5-års fastrente benchmarktransaksjon på 1,5 milliarder amerikanske dollar. Lånet ble meget godt mottatt med største tegning i et KBN innlån noensinne. Utover dette er det i perioden gjort transaksjoner mot institusjonelle investorer i britiske pund, australske dollar og newzealandske dollar samt amerikanske dollar i flytende rente-format.

KBNs egenkapitalavkastning basert på ordinært resultat ble 7,8 prosent i de første ni månedene i 2020, mot 8,4 prosent i tilsvarende periode i 2019. Basert på kjerneresultatet ble avkastningen 6,6 prosent, mot 8,6 prosent i tilsvarende periode i 2019. Reduksjonen er delvis forventet grunnet økte innlånskostnader, men er for øvrig knyttet til at netto renteinntekter på utlån var midlertidig påvirket av koronavirusutbruddet i andre kvartal. Økt aksjekapital bidrar også noe til reduksjonen. En mer langsiktig effekt av virusutbruddet er at bankens egenkapital oppnår lavere forrentning som en følge av at markedsrentene har falt ned mot null.

KBNs kapitaldekning ved utløpet av tredje kvartal 2020 var om lag uendret fra forrige kvartal blant annet grunnet videre normalisering i markedene gjennom kvartalet.

Les hele rapporten for tredje kvartal her

Kontakt oss

 • Tor Ole Steinsland

  Tor Ole Steinsland

  Direktør forretningsstøtte (fung.)
  +47 98 24 70 16
 • Jannicke Trumpy Granquist

  Jannicke Trumpy Granquist

  Administrerende direktør (CEO)
  +47 48 40 16 46