Hopp til hovedinnhold

God utlånsvekst og underliggende drift i andre kvartal 

KBN oppnådde netto renteinntekter på 364 millioner kroner i andre kvartal 2021, mot 412 millioner kroner i samme periode i 2020. Det har vært god vekst i utlån og bankens utlånsportefølje vokste med 4,7 milliarder kroner i andre kvartal.

30.07.2021 / Nyheter

Kjerneresultatet1 i andre kvartal 2021 utgjorde 195 millioner kroner, mot 237 millioner kroner i andre kvartal 2020. KBN har i løpet av kvartalet mottatt vedtak fra skatteetaten på endret periodisering av enkelte typer finansielle instrumenter for årene 2015 til 2018. Vedtaket medfører en ekstraordinær rentekostnad på skatteforpliktelsen på 59 millioner kroner. Korrigert for rentekostnaden på skatteforpliktelsen, er kjerneresultatet styrket med 16,4 millioner kroner fra andre kvartal 2020 til andre kvartal 2021.   

- Vi er godt fornøyd med resultatet for andre kvartal, og den underliggende driften er god. Netto renteinntekter fra utlånsvirksomhet og likviditetsforvaltning har økt sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Rentekostnaden på skatteforpliktelsen forklarer nedgangen fra tilsvarende kvartal i 2020. Fallet i pengemarkedsrenter i andre kvartal har kommet kundene til gode gjennom reduserte utlånsrenter som er gjeldende fra 2. juni 2021, sier administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist.  

God utlånsvekst i andre kvartal 

KBNs utlånsportefølje utgjorde 318,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2021. Utlånsveksten i andre kvartal 2021 var på 4,7 milliarder kroner, og innebærer at utlånsporteføljen etter utløpet av andre kvartal er tilbake til nivået ved årsskiftet. Veksten i utlånsporteføljen i andre kvartal 2021 har vært i avdragsfrie lån i konkurranse med kapitalmarkedet. Grønne lån vokste med 889 millioner kroner i andre kvartal, tilsvarende en vekst på 3,1 prosent. Hittil i år er veksten i grønne lån 6,0 prosent. 

- Det har fortsatt vært sterk konkurranse om kommunale lån, men KBNs konkurranseposisjon har vært noe bedre sammenlignet med første kvartal i 2021. Spesielt gledelig er det at det fortsatt er god etterspørsel etter bankens grønne låneprodukt som finansierer prosjekter med en tydelig klimaambisjon. I dette markedet har KBN en ledende posisjon, sier Granquist.  

På bakgrunn av en undersøkelse blant KBNs kunder forventes det økende etterspørsel etter nye lån i tredje og fjerde kvartal. Dette gjelder spesielt etterspørselen etter lange lån med avdrag, der KBN er viktigste tilbyder 

Første innlån med ny referanserente 

Innlånsaktiviteten i andre kvartal 2021 har vært noe lavere enn i tilsvarende periode i 2020 grunnet lavere refinansieringsbehov. Det ble i andre kvartal 2021 utstedt obligasjoner for om lag 22,9 milliarder norske kroner fordelt på elleve låneopptak i fire valutaer, mot 24,9 milliarder norske kroner i samme periode 2020.   

KBN utstedte som første norske finansinstitusjon en obligasjon i amerikanske dollar med SOFR (Secured Overnigt Financing Rate) som referanserente i løpet av andre kvartal 2021. Lånet ble godt mottatt i markedet og betydelig overtegnet. 

Les hele kvartalsrapporten her

1 Resultat etter skatt for kvartalet justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter etter skatt og andel tilordnet fondsobligasjonseiere. Resultatmålet inkluderes for å gi relevant informasjon om selskapets underliggende drift. 

Kontakt oss

  • Tor Ole Steinsland

    Direktør forretningsstøtte (fung.)
    +47 98 24 70 16

    Steinsland kom til KBN fra stillingen som partner og rådgiver i PR-byrået Kreab Gavin Anderson. Har tidligere arbeidet som finansjournalist i ulike print- og etermedier. Steinsland har høyere avdelingsstudium i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).