Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Illustrasjon av en ny skole

God utvikling i bankens kjerneresultat – urolige finansmarkeder påvirker urealiserte resultatposter

KBN oppnådde netto renteinntekter på 477 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 364 millioner kroner i samme periode i 2021.

11.08.2022 / Nyheter

Illustrasjon: LINK Arkitektur

- Det har vært god utvikling i bankens kjerneresultat i kvartalet. Samtidig påvirker uroligheter i globale finansmarkeder urealiserte resultatposter, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

I andre kvartal 2022 er det regnskapsført urealiserte tap på finansielle instrumenter på 583 millioner kroner, mot urealiserte tap på 121 millioner kroner i andre kvartal 2021. Bankens utlånsportefølje er redusert med 4,0 milliarder kroner i kvartalet hovedsakelig grunnet en ønsket reduksjon i utlån med sertifikatvilkår. Resultat etter skatt ble et underskudd på 77 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 119 millioner kroner i overskudd i samme periode i 2021. Urealiserte tap på finansielle instrumenter som følge av markedsuro er årsaken til resultatnedgangen.

Kjerneresultatet [1] i andre kvartal 2022 utgjorde 342 millioner kroner, mot 195 millioner kroner i andre kvartal 2021. Økte netto renteinntekter er hovedforklaringen til resultatbedringen.

Urealiserte tap og gevinster forventes å reverseres, enten i takt med at markedsforholdene normaliseres, eller i takt med at instrumentenes løpetid nærmer seg forfall.

Fortsatt vekst i grønne lån

Veksten i grønne lån er fortsatt god og var 1,5 milliarder kroner i andre kvartal, mot 0,9 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2021. Blant prosjektene som har fått utbetalt grønne lån i andre kvartal 2022 er gjenvinningsstasjon i Molde, ny ungdomsskole og barnehage i Malvik og elbiler og ladepunkter i Ringsaker.

- Vi ønsker å bidra til at kundene lykkes med å nå klimamålene, derfor har vi en strategisk satsning på grønne utlån. Målet for 2022 er at minst 12 prosent av utlånsporteføljen er grønn. Derfor er det gledelig at grønne utlån nå utgjør 11,4 prosent av vår utlånsportefølje, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Resultat hittil i år

Netto renteinntekter i første halvår 2022 utgjorde 913 millioner kroner, mot 748 millioner kroner i tilsvarende periode i 2021. Økningen skyldes stigende rentenivå kombinert med økte utlånsmarginer. Resultat etter skatt i første halvår 2022 ble et underskudd på 429 millioner mot et overskudd på 516 millioner i første halvår 2021. Resultatnedgangen skyldes urealiserte tap på finansielle instrumenter i 2022 som følge av markedsuro i globale finansmarkeder.

Utsiktene fremover

Etterspørselen etter utstedt obligasjonsgjeld fra KBN anses fremdeles å være god, og kredittspreadutgangen for bankens innlån har vært relativt moderat. Det gjør at KBN er i god posisjon for å bedre lønnsomheten og ytterligere styrke langsiktig kapitalisering og utlånskapasitet.

[1]: Resultat etter skatt for kvartalet justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter etter skatt og andel tilordnet fondsobligasjonseiere. Resultatmålet inkluderes for å gi relevant informasjon om selskapets underliggende drift.

Les kvartalsrapporten for Q2 2022

Kontakt oss