Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

50 milliarder til klimavennlige prosjekter

8. november nådde vi 50 milliarder kroner i grønne lån til kommunesektoren. Bak tallene finner vi alt fra mindre tiltak til noen av landets mest ambisiøse klimaprosjekter.

09.11.2023 / Nyheter

De 50 milliarder kronene i grønne lån er fordelt på sju kategorier innen kommunale investeringer. Nedenfor gir vi deg et innblikk i noen av prosjektene vi har lånt ut til.

Transport

Et av de større grønne lånene i transportsektoren stod Oslo kommune for. Innkjøp av 87 nye trikker sikrer et robust og fremtidsrettet trikketilbud. Trikkene har plass til langt flere passasjerer enn før og er universelt utformet.

I Møre og Romsdal fylkeskommune skjer elektrifiseringen til sjøs. Flere av deres fossile ferger er erstattet med elektriske ferger. Elektriske anlegg på kaia med ladepunkter legger til rette for en grønn infrastruktur i årene fremover.

Vi har en lang kyst og mange innsjøer i Norge. I landets mange kystkommuner står sjøfart for en stor andel av klimagassutslippene. Derfor er det kanskje ikke unaturlig at flere kommuner og fylkeskommuner er i gang med å bygge opp en elektrisk infrastruktur langs kysten. Her er noen av prosjektene som er finansiert med grønne lån så langt:

  • Porsgrunn: Ny elektrisk ferge på Brevik-Sandøya-Bjørkøya
  • Hamar: elektrisk innlandsferge
  • Båtsfjord: Etablering av landstrøm for skip
  • Kinn: Tre stasjoner for lading og strømforsyning av skip

Av mindre grønne lån i transportsektoren finner vi elektrisk tungtransport som er kjøpt inn og ladestasjoner som er etablert.

Her finner du søknadsskjema og kriteriesett for grønne lån til transportprosjekter

Bygg

Noen av KBNs største grønne lån går til byggeprosjekter. Noen rehabiliterer, mens andre bygger nytt.

Et av de større byggeprosjektene er Alta omsorgssenter, med 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser. Senteret er bygget i massivtre og grunnvarme skal dekke 50 prosent av energibehovet. I vårt nordligste fylke finner vi også nye Kautokeino barne- og ungdomsskole. Den totale utslippsreduksjonen fra materialer, byggeplass og energi anslås å være 40 prosent av referanseverdi. Reduksjonen skyldes i hovedsak at det er oppnådd en betydelig reduksjon i energibehov. I tillegg er det valgt materialer med lavt utslipp, deriblant massivtre som bærende materiale, lavkarbonbetong og generelt lite bruk av betong.

Beveger vi oss sørover finner vi Nidarvoll skole og idrettshall i Trondheim, som vil få et svært lavt energibehov. Ved hjelp av en godt isolert bygningskropp og energieffektive installasjoner, sparer byggene strøm og varme tilsvarende 230 norske eneboliger årlig.

Av mindre byggeprosjekter ser vi et stort volum av energieffektiviseringstiltak i skoler, barnehager, idrettshaller og kulturbygg.

Her kan du søke om grønt lån til både små og store byggeprosjekter

Se også inspirasjonshefte om hvordan kommuner kan spare og produsere mer energi

Vann og avløp

Fokuset på vann og avløp er økende. Økt fokus skyldes vedlikeholdsetterslep og et klima som legger større press på vann- og avløpsnettet.

I vann- og avløpssektoren står vannbehandlingsanlegg og renseanlegg for de største prosjektene vi er med å finansiere. Et av dem er Langevatn vannbehandlingsanlegg i Rogaland. Anlegget har kapasitet til å behandle 3 300 liter vann i sekundet. Etter en omfattende renseprosess går vannet ut i en 31 kilometer lang hovedledning som kommunene kobler seg på.

Av mindre prosjekter er det flere kommuner som har lånt midler for å skille mellom spillvann og overvann. Ved å separere overvann i egne ledninger, blir mengden spillvann (kloakk) til renseanlegg og pumpeanlegg mindre. Resultatet blir lavere drifts- og energikostnader, og anleggene blir mer robuste mot økt nedbør i fremtiden.

Her kan du søke om grønne lån til vann og avløp

Avfall og sirkulærøkonomi

Hva skjer med alt avfallet vi etterlater oss? Det varierer fra kommune til kommune. Gjenvinningsstasjonen Sørlandsparken Øst skal oppføres i tre og lavkarbonbetong, og produsere energi fra solceller. Maskiner som brukes til avfallskomprimering og transport av avfallsbeholdere ved eksisterende anlegg har et årlig dieselforbruk på rundt 20.000 liter. Ved å bytte ut de dieseldrevne hjullasterne med elektriske, stasjonære rullekomprimatorer, vil Avfall Sør redusere sine utslipp betydelig.

Å øke materialgjenvinningsgraden er et mål i mange av de prosjektene vi er med på å finansiere. I Østfold Avfallsortering IKS etableres et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall fra mer enn 310 000 innbyggere. Anlegget skal bidra til å øke materialgjenvinningsgraden fra dagens 30 prosent til over 50 prosent.

Blant mindre grønne lån i avfallssektoren finner vi mange miljøstasjoner. Summen av stasjonene bidrar til en formidabel reduksjon i klimagassutslipp.

Her kan du søke om grønne lån til avfall og sirkulærøkonomi

Fornybar energi

Flere kommuner har fått øynene opp for mulighetene innen fornybar energi. Solcelleanlegg, varmepumper og energibrønner er blant prosjektene vi har gitt grønne lån til. I Nordfjordeid ble det bygget et fjernvarmeanlegg basert på lavtemperert fjordvann og varmevekslere. Anlegget forsyner mer enn 100 000 kvadratmeter bygg i Nordfjordeid sentrum.

Her kan du søke om grønne lån til fornybar energi

Klimatilpasning

I 2023 har mange kommuner kjent på et klima som er i endring. Det har vært enorme nedbørsmengder på kort tid. Vi har de siste årene gitt flere grønne lån til flomsikring, en trend som trolig vil forsterkes fremover.

Et av flomsikringsprosjektene blir utført i Ringsaker kommune. Elva Brumunda omtales som en av Norges beste ørretelver. Men ved isgang og flomvann har elva skapt trøbbel for nærliggende bebyggelse. Elvesidene skal derfor erosjonssikres og det skal bygges terskler og gjøres biotoptiltak i elva.

Vi gir grønne lån til overvannshåndtering, sikring mot naturskade, flytting av infrastruktur, beredskap og andre innovative klimatilpasninger.

Her kan du søke om grønne lån til klimatilpasning

Arealbruk og områdeprosjekter

Skårersletta sentrumsgate i Lørenskog er det største områdeprosjektet vi har finansiert de siste årene. Den nye bygaten får sykkelfelt i begge retninger, brede fortau og store granittarealer, stemningsbelysning og betydelige innslag av planter og trær. Hele 100 insektsvennlige trær og 1500 busker skal plantes i bed som er konstruert for å håndtere økt nedbør. Når prosjektet er ferdig vil Skårersletta blant annet ha fjernvarmesentral, avfallssug og gode overvannsløsninger. I tillegg er målsettingen at trafikken blir sterkt redusert.

Vi gir grønne lån til tiltak mot forurensning på land og i vann, samt klima- og miljøvennlig områdeutvikling.

Her kan du søke om grønne lån til arealbruk og områdeprosjekter