Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Leverandører

Vi arbeider systematisk med bærekraft og samfunnsansvar og har som ambisjon å være ledende på vårt område.

KBN kjøper varer og tjenester til en verdi av omtrent 100 millioner kroner årlig. Gjennom vår direkte rolle som innkjøper, og gjennom samarbeid med andre næringslivsaktører, kan vi stille krav som påvirker våre leverandører og deres leverandører til en mer bærekraftig og ansvarlig atferd.

Vi forventer at aktører som leverer varer og tjenester til KBN arbeider systematisk med bærekraft, og bidrar til å løse samfunnets sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. 

KBNs overordnede innkjøpsretningslinjer inneholder en rekke styrende prinsipper som innkjøp må gjennomføres i tråd med.

Våre innkjøpsprosesser er innrettet slik at de bidrar til å fremme våre miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige mål (ESG). Bærekraft som styrende prinsipp legger også begrensninger på hvilke leverandører KBN kan knytte til seg. Vi skal ikke benytte leverandører som er involvert i korrupsjon eller hvitvasking eller leverandører som ikke har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, etikk og sosiale forhold. Prinsippet setter også krav til at innkjøp sikrer tilstrekkelig oversikt over leverandørkjeden slik at etikk og samfunnsansvar også ivaretas hos våre leverandørers underleverandører.

Høsten 2020 ble nye krav til ansvarlig leverandøradferd som forplikter leverandøren til å oppfylle angitte minstekrav vedtatt. Kravene er basert på internasjonale retningslinjer og konvensjoner, blant annet OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og organisasjonsfrihet.